22.4.2020

Nuo­ren työl­lis­tä­mi­nen ja kesä­työt — mitä pitää tie­tää?

Nuo­ren, eli alle 18-vuo­ti­aan, työn­te­ki­jän palk­kaa­mi­seen liit­tyy joi­ta­kin eri­tyis­piir­tei­tä, joi­ta tulee ottaa huo­mioon. Nämä omi­nais­piir­teet on hyvä olla sekä rek­ry­toi­jal­la että nuo­rel­la itsel­lään sekä mah­dol­li­ses­ti tämän huol­ta­jal­la hal­lus­sa. Kerä­sim­me 9 useim­mi­ten nuo­ria ja hei­dän van­hem­pi­aan askar­rut­ta­vaa kysy­mys­tä, joi­hin HR-asian­tun­ti­jam­me Samu­li Sten­man vas­taa. Lopus­sa Samu­li antaa vie­lä omat vink­kin­sä ensim­mäi­siä kesä­töi­tään aloit­ta­val­le nuo­rel­le.

”Min­kä ikäi­nen nuo­ri saa lain mukaan teh­dä töi­tä?”

Työ­hön voi­daan ottaa 15 vuot­ta täyt­tä­nyt oppi­vel­vol­li­suu­ten­sa suo­rit­ta­nut hen­ki­lö. Sama­na kalen­te­ri­vuon­na 14 vuot­ta täyt­tä­vä nuo­ri voi teh­dä enin­tään puo­let loma-ajas­taan kevyt­tä työ­tä, jos­ta ei ole hait­taa ter­vey­del­le, kehi­tyk­sel­le tai kou­lun­käyn­nil­le. Meil­lä Hen­ki­lös­tö­lii­gas­sa nuo­ril­le tar­jot­ta­vat työt ovat pää­osin yli 18-vuo­tiail­le, mut­ta nyt tänä kesä­nä maa­ti­loil­le ja man­sik­ka- sekä muil­le mar­ja­ti­loil­le voi­daan myös työl­lis­tää yli 16-vuo­tiai­ta.

”Saa­ko nuo­ri teh­dä mitä tahan­sa työ­tä?”

Ei. Työ­lain­sää­dän­tö suo­je­lee nuo­ria, ja työ­nan­ta­jan on huo­leh­dit­ta­va sii­tä, ettei työ vaa­di nuo­ren ikään ja voi­miin näh­den koh­tuu­ton­ta pon­nis­tus­ta tai vas­tuu­ta. Nuo­rel­la ei saa teet­tää työ­tä, joka voi vahin­goit­taa ter­veyt­tä, kehi­tys­tä tai kou­lun­käyn­tiä. Myös tie­tyt vaa­ral­li­set työt on kiel­let­ty nuo­ril­ta koko­naan.

”Mil­lai­sia töi­tä nuo­ril­le on taval­li­ses­ti tar­jol­la?”

Nuo­ril­le on useim­mi­ten tar­jol­la pal­jon esi­mer­kik­si maa­ti­la- ja puu­tar­ha­töi­tä, kuten mar­jan­poi­min­taa ja istu­tus­työ­tä. Sen lisäk­si yli 18-vuo­tiail­le nuo­ril­le on jo rei­lum­min tar­jot­ta­vaa teol­li­suu­des­sa, sii­vous- ja kiin­teis­tö­töis­sä ja asia­kas­pal­ve­lus­sa. Hen­ki­lös­tö­lii­gan avoi­met työ­pai­kat löy­dät tääl­tä. Jos työ sovel­tuu myös alle 18-vuo­ti­aal­le, on sii­tä aina ker­rot­tu ilmoi­tus­teks­tis­sä erik­seen.

”Mil­lais­ta palk­kaa nuo­rel­le mak­se­taan?”

Pal­kas­ta sovi­taan aina työ­so­pi­muk­ses­sa. Työ­eh­to­so­pi­muk­sis­sa on voi­tu sopia alal­la nuo­rel­le työn­te­ki­jäl­le mak­set­ta­vas­ta vähim­mäis­pal­kas­ta. Nuor­ten, alle 18-vuo­tiai­den, pal­kat ovat kes­ki­mää­rin 70–90 pro­sent­tia sopi­muk­sen alim­mas­ta tau­luk­ko­pal­kas­ta. Hen­ki­lös­tö­lii­gas­sa mak­se­taan aina työ­eh­to­so­pi­mus­ten mukais­ta palk­kaa.

”Mak­se­taan­ko nuo­rel­le lisiä?”

Kyl­lä. Nuo­ren tulee aina pal­kan­mak­sun yhtey­des­sä saa­da palk­ka­las­kel­ma. Tuos­sa las­kel­mas­sa pitää olla eri­tel­ty­nä saa­dut lisät, oli kysy­mys sit­ten ilta­li­säs­tä, sun­nun­tai­li­säs­tä tai loma­kor­vauk­ses­ta.

”Mil­lais­ta työ­ai­kaa nuo­rel­le saa teet­tää?”

Lais­sa mää­ri­tel­ty tar­kat työ­ajat, joi­den sisäl­lä työ­tä saa nuo­rel­le teet­tää. Täl­lä huo­leh­di­taan sii­tä, että nuo­ren kas­vu ja kehi­tys ei häi­riin­ny työs­tä. 15 vuot­ta täyt­tä­neen sään­nöl­li­nen työ­ai­ka on enin­tään 8 tun­tia päi­väs­sä ja 40 tun­tia vii­kos­sa, ja työ­vuo­ron saa sijoit­taa kel­lo 6:n ja 22:n väli­seen aikaan. Oppi­vel­vol­li­nen nuo­ri saa teh­dä töi­tä vapaa­päi­vi­nä enin­tään 7 tun­tia ja kou­lu­päi­vi­nä enin­tään 2 tun­tia.

”Mitä tar­koit­taa nuo­ren lepoai­ka?”

Lepoa­jal­la tar­koi­te­taan työ­ajan vel­voi­tet­ta sii­tä, kuin­ka pal­jon nuo­rel­le pitää jää­dä työn ulko­puo­lis­ta aikaa työn lomas­sa. Työ­nan­ta­jan on annet­ta­va 15 vuot­ta täyt­tä­neel­le vähin­tään 12 tun­tia ja alle 15-vuo­ti­aal­le vähin­tään 14 tun­tia kes­tä­vä lepoai­ka vuo­ro­kau­des­sa. Lisäk­si työ­nan­ta­jan täy­tyy antaa vähin­tään 38 tun­tia kes­tä­vä vii­koit­tai­nen vapaa-aika. Lepoa­jan ja vii­koit­tai­sen vapaa-ajan on olta­va kes­key­ty­mät­tö­miä.

Työ­päi­vän aika­na työ­nan­ta­jan pitää antaa nuo­rel­le 30 minuu­tin lepoai­ka eli ruo­ka­tun­ti, jos työ­ai­ka vuo­ro­kau­des­sa on pidem­pi kuin 4 tun­tia 30 minuut­tia. Lepoai­ka­na nuo­ri saa pois­tua työ­pai­kal­ta. Jos päi­vit­täi­ses­tä lepoa­jas­ta on sovit­tu työ- tai vir­kaeh­to­so­pi­muk­ses­sa toi­sin kuin työ­ai­ka­lais­sa, saa työ­nan­ta­ja sovel­taa sopi­mus­mää­räys­tä myös nuo­reen työn­te­ki­jään.

”Ker­tyy­kö nuo­rel­la kesä­työs­tä lomaa?”

Kyl­lä. Myös kesä­työn­te­ki­jä on oikeu­tet­tu vuo­si­lo­maan tai vuo­si­lo­ma­kor­vauk­seen. Usein kesä­työs­tä ker­ty­nei­tä loma­päi­viä ei kui­ten­kaan pide­tä kesä­työn aika­na, vaan ne kor­va­taan rahal­li­ses­ti, kun työ­so­pi­mus päät­tyy. Loma­kor­vauk­sen suu­ruus mää­räy­tyy työ­suh­teen pituu­den, työ­ajan ja palk­kauk­sen perus­teel­la.

”Mitä nuo­ren työ­so­pi­muk­ses­sa pitää olla?”

Työ­so­pi­mus kuu­luu myös nuo­ren kesä­työ­paik­kaan. Sii­nä on hyvä käy­dä ilmi aina­kin palk­ka ja työ­ai­ka, pää­asial­li­set työ­teh­tä­vät, työ­suh­teen kes­to, sovel­let­ta­va työ­eh­to­so­pi­mus ja vuo­si­lo­man mää­räy­ty­mi­nen. Työ­so­pi­mus kan­nat­taa aina pyy­tää kir­jal­li­se­na ja vaa­tia sen yhteis­tä läpi­käyn­tiä. Meil­lä Hen­ki­lös­tö­lii­gas­sa työ­so­pi­mus kat­sel­moi­daan aina yhdes­sä uuden työn­te­ki­jän kans­sa, ja sen läpi­käy­mi­seen varaam­me poik­keuk­set­ta puo­li­sen tun­tia aikaa.

 

HR-asian­tun­ti­jam­me Samu­lin vin­kit nuo­rel­le kesä­töi­hin:

 

Samuli

  • Kan­nat­taa hakea roh­keas­ti kesä­töi­tä! Jos sinul­la ei ole vie­lä työ­ko­ke­mus­ta, ker­ro hake­muk­ses­sa itses­tä­si ja osaa­mi­ses­ta­si esi­mer­kik­si har­ras­tus­ten tai vapaa-ajan teke­mis­te­si kaut­ta.
  • Kesä­työs­tä saat rahaa, mut­ta opit myös pal­jon muu­ta: itse­näis­ty­mis­tä, rahan käyt­töä ja vas­tuun­kan­toa!
  • Pyy­dä aina työ­to­dis­tus työ­suh­teen pää­tyt­tyä! Työn jäl­keen vapaus voi tun­tua hou­kut­te­le­val­ta ja seu­raa­va työ­pu­ris­tus kau­kai­sel­ta. Sil­ti kan­nat­taa aina pyy­tää todis­tus mukaan, sil­lä sii­tä voi olla hyö­tyä yllät­tä­vis­sä­kin pai­kois­sa.
  • Muis­ta myös naut­tia vapaa-ajas­ta. Kesä on Suo­mes­sa tun­ne­tus­ti lyhyt, joten kan­nat­taa ottaa sii­tä kaik­ki ilo irti!

Hienoa, että olet löytänyt blogimme pariin.

Jos haluat kuulla asiantuntija-ajatuksiamme työelämästä, rekrytoinnista ja työnhausta ensimmäisten joukossa, voit tilata blogimme suoraan sähköpostiisi.