1.11.2021

Haus­sa “hyvä tyyp­pi” — mitä se tarkoittaa?

Medias­sa puhu­taan usein sii­tä, miten yri­tyk­set halua­vat rek­ry­toi­da ”hyviä tyyp­pe­jä”. Jos­kus tätä sana­pa­ria näkee käy­tet­tä­vän myös työ­paik­kail­moi­tuk­sis­sa yhte­nä kri­tee­ri­nä valit­ta­val­le työn­te­ki­jäl­le. Mut­ta mitä ”hyväl­lä tyy­pil­lä” oikein tar­koi­te­taan? Onko ole­mas­sa ylei­set kri­tee­rit sil­le, mil­lai­nen on hyvä tyyp­pi? Vai onko kysees­sä tilanne‑, teh­tä­vä- tai orga­ni­saa­tio­koh­tai­nen asia?

Mik­si töi­hin halu­taan hyvä tyyppi?

 

Hen­ki­lö­koh­tais­ten omi­nai­suuk­sien mer­ki­tys on kas­va­nut työ­elä­mäs­sä, joten nii­tä pyri­tään yhä useam­min mit­taa­maan myös haku­vai­hees­sa. ”Hyvän tyy­pin” etsi­mi­ses­sä on siis kyse laa­jem­mas­ta työ­elä­män mur­rok­ses­ta. Kun töi­hin halu­taan ”hyvä tyyp­pi”, etsi­tään nime­no­maan tie­tyn­lais­ta per­so­nal­li­suut­ta. Kou­lu­tus ja osaa­mi­nen ovat toki edel­leen tär­keäs­sä roo­lis­sa rek­ry­toin­ti­va­lin­to­ja teh­täes­sä, mut­ta työn­ha­ki­jan mui­den omi­nai­suuk­sien ja per­soo­nal­li­suu­den pai­noar­vo on monis­sa teh­tä­vis­sä kas­va­nut vähin­tään yhtä suureksi.

Työn­ha­ki­jan per­soo­naa voi­daan jois­sa­kin tapauk­sis­sa pitää jopa tär­keim­pä­nä rek­ry­toin­ti­kri­tee­ri­nä, sil­lä kaik­ki muu on käy­tän­nös­sä raken­net­ta­vis­sa. Ei siis ihme­kään, että avoi­meen työ­paik­kaan halu­taan usein pal­ka­ta juu­ri ”hyvä tyyp­pi”. Per­soo­nal­li­suus­piir­tei­den mer­ki­tys koros­tuu eri­tyi­ses­ti sil­loin, kun työ­tä teh­dään osa­na tii­vis­tä tii­miä ja hae­taan oikean­lais­ta orga­ni­sa­tio­naa­lis­ta yhteen­so­pi­vuut­ta (orga­niza­tion fit).

Työ­paik­kail­moi­tuk­sis­sa halut­tu­ja per­soo­nal­li­suus­piir­tei­tä lis­ta­taan kri­tee­reik­si useim­mi­ten sil­loin, kun työ­hön ei vaa­di­ta mitään spe­si­fiä kou­lu­tus­ta tai osaa­mis­ta. Moneen työ­hön riit­tää se, että haki­ja on oma­toi­mi­nen, ystä­väl­li­nen ja luo­tet­ta­va – niin sanot­tu hyvä tyyppi.

Mil­lai­nen on hyvä tyyppi?

 

Jokai­nen meis­tä on omal­la taval­laan hyvä tyyp­pi! Tut­ki­mus­ten mukaan työ­nan­ta­jat pitä­vät tiet­ty­jä työn­ha­ki­jan omi­nai­suuk­sia ja per­soo­nal­li­suus­piir­tei­tä kui­ten­kin mui­ta tär­keäm­pi­nä rek­ry­toin­ti­pää­tök­sen teke­mi­sen kan­nal­ta. ”Hyvä tyyp­pi” tun­nis­te­taan usein jo ensi­vai­ku­tel­mas­ta, johon vai­kut­taa esi­mer­kik­si ryh­ti, kat­se­kon­tak­ti ja tervehtimistapa.

Tut­ki­muk­sen tulos­ten mukaan ”hyvä tyyp­pi” on persoonaltaan:

  • jous­ta­va, avoin, innos­tu­nut, ystävällinen…
  • toi­me­lias, fik­su, luo­tet­ta­va, sinnikäs…
  • sitou­tu­mis­ky­kyi­nen, posi­tii­vi­nen, tunnollinen..
  • huu­mo­rin­ta­jui­nen, koh­te­lias, hyväkäytöksinen…
  • …ja moti­voi­tu­nut!

Lis­ta on pit­kä, mut­ta antaa kat­ta­van kuvan sii­tä, mil­lai­sia hen­ki­lö­koh­tai­sia omi­nai­suuk­sia ja per­soo­nal­li­suus­piir­tei­tä rek­ry­toi­jat työn­te­ki­jöil­tä toivovat.

Duu­ni­to­rin Kan­sal­li­nen Rek­ry­toin­ti­tut­ki­mus on jo usea­na vuon­na osoit­ta­nut, että rek­ry­toi­jien mie­les­tä yli­voi­mai­ses­ti tär­kein rek­ry­toin­ti­pää­tök­seen vai­kut­ta­va yksit­täi­nen teki­jä on haki­jan moti­vaa­tio työ­teh­tä­vää koh­taan. Täs­tä voim­me pää­tel­lä, että ”hyvä tyyp­pi” on rek­ry­toi­jien mie­les­tä aina­kin moti­voi­tu­nut hake­maan­sa työ­paik­kaa koh­taan – ja osaa myös osoit­taa sen!

Hyvä tyyp­pi vai hyvä tyyp­pi meille?

 

Duu­ni­to­rin tut­ki­muk­ses­sa toi­sel­le sijal­le nousi sopi­vuus orga­ni­saa­tion kult­tuu­riin, eli niin sanot­tu orga­niza­tion fit. ”Hyvä tyyp­pi” siis myös jakaa yri­tyk­sen arvot ja toi­min­ta­pe­ri­aat­teet sekä sopii mui­den työn­te­ki­jöi­den jouk­koon. Usein etsi­tään­kin nime­no­maan ”hyvää tyyp­piä” johon­kin tiet­tyyn tii­miin tai orga­ni­saa­tioon, eikä tämän työn­te­ki­jän tar­vit­se vält­tä­mät­tä täyt­tää aina­kaan kaik­kia ylei­siä ”hyvän tyy­pin” kriteerejä.

Työn­te­ki­jä työs­ken­te­lee usein osa­na tii­vis­tä tii­miä, ja per­soo­nal­li­suus­piir­teil­lä on vai­ku­tus­ta yhteis­työn suju­vuu­teen ja tii­mi­hen­keen. Usein etsi­mäl­lä ”hyvää tyyp­piä” voi­daan­kin siis todel­li­suu­des­sa hakea oikean­lais­ta per­soo­nal­li­suut­ta johon­kin tiet­tyyn tii­miin. ”Hyvä tyyp­pi” voi siis näis­sä tapauk­sis­sa tar­koit­taa ”hyvä tyyp­pi meille”.

Vin­kit rekrytoijalle:

 

🔹 Jokai­nen halu­aa pal­ka­ta hyvän tyy­pin! Kan­nat­taa kui­ten­kin poh­tia, mitä tämä sana­pa­ri tar­koit­taa juu­ri sinul­le tai edus­ta­mal­le­si yri­tyk­sel­le. Etsit­kö sosi­aa­li­ses­ti tai­ta­vaa ja supliik­kia viih­dyt­tä­jää? Vai riit­täi­si­kö hyvän tyy­pin kri­tee­rei­den täyt­ty­mi­seen muka­vuus, koh­te­liai­suus ja työ­ka­ve­rei­den rei­lu kohtelu?

🔹 Avaa työ­paik­kail­moi­tuk­ses­sa mah­dol­li­sim­man tar­kas­ti mil­lais­ta tyyp­piä etsit­te: voit mai­ni­ta kri­tee­rik­si esi­mer­kik­si kär­si­väl­li­sen suh­tau­tu­mi­sen muut­tu­via tilan­tei­ta koh­taan, hyvät vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot tai oma­toi­mi­sen työotteen.

🔹 Perus­te­le kri­tee­rit – aina­kin itsel­le­si! Itse­näi­ses­sä liu­ku­hih­na­työs­sä erin­omai­set sosi­aa­li­set tai­dot ja ulos­päin­suun­tau­tu­nut per­soo­nal­li­suus eivät vält­tä­mät­tä ole kovin olen­nai­sia kri­tee­re­jä. Mikä­li haluat, voit perus­tel­la kri­tee­rit myös työ­paik­kail­moi­tuk­ses­sa. On täy­sin perus­tel­tua hakea esi­mer­kik­si sosi­aa­li­ses­ti tai­ta­vaa ja työ­hön posi­tii­vi­ses­ti suh­tau­tu­vaa varas­to­työn­te­ki­jää, mikä­li mai­nit­see työn sisäl­tä­vän myös asiakaskohtaamisia.

🔹 Huo­mioi ”hyvän tyy­pin” per­soo­nal­li­suu­den vai­ku­tus rek­ry­toin­ti­pää­tök­see­si. Valo­voi­mai­nen per­soo­nal­li­suus ei takaa hyvää suo­riu­tu­mis­ta työ­teh­tä­vis­tä. ”Hyvä tyyp­pi” ei siis vält­tä­mät­tä ole sopi­vin työn­te­ki­jä kysei­seen rooliin.

Vin­kit työnhakijalle:

 

🔹 Sinä olet hyvä tyyp­pi! Mie­ti, mikä on juu­ri sinus­sa eri­tyi­sen upe­aa. Tulet­ko kai­ken­lais­ten ihmis­ten kans­sa toi­meen? Olet­ko tark­ka ja huo­lel­li­nen? Opit­ko nopeas­ti? Innos­tut­ko uuden oppi­mi­ses­ta? Onko sinul­la posi­tii­vi­nen asen­ne? Ker­ro hake­muk­ses­sa­si hyvis­tä puo­lis­ta­si — mie­lui­ten oikean elä­män esi­merk­ke­jä käyttäen.

🔹 Ker­ro aktii­vi­suu­des­ta­si! Työ­ko­ke­muk­sen lisäk­si myös esi­mer­kik­si har­ras­tuk­set, vapaa­eh­tois­työt ja eri­lai­set pro­jek­tit ker­to­vat oma-aloit­tei­suu­des­ta, tii­mi­työ­tai­dois­ta ja työ­elä­män yleis­ten peli­sään­tö­jen ymmärtämisestä.

🔹 Osoi­ta moti­voi­tu­nei­suu­te­si! Tut­ki­mus­ten mukaan työ­nan­ta­jat pitä­vät yleen­sä moti­vaa­tio­ta tär­keim­pä­nä rek­ry­toin­ti­kri­tee­ri­nä. Älä siis ainoas­taan ker­ro ole­va­si moti­voi­tu­nut, vaan avaa hake­muk­ses­sa­si sitä, mikä sinua eri­tyi­ses­ti täs­sä teh­tä­väs­sä motivoi.

🔹 Ota sel­vää yri­tyk­ses­tä ja tii­mis­tä! Työn­te­ki­jän sopi­vuus orga­ni­saa­tion kult­tuu­riin on rek­ry­toi­jil­le todel­la tär­ke­ää. Tutus­tu­mal­la yri­tyk­sen toi­min­taan ja mui­hin tii­mi­läi­siin saat parem­man kuvan sii­tä, voi­sit­ko juu­ri sinä olla oikea hen­ki­lö heil­le. Muis­ta mai­ni­ta hake­muk­ses­sa­si, mikä­li koet jaka­va­si yri­tyk­sen arvot ja kult­tuu­rin – ehkä­pä juu­ri sil­lä ero­tut muis­ta hakijoista.

 

Teks­tis­sä on hyö­dyn­net­ty läh­tei­nä seu­raa­via teok­sia: Pet­te­ri Niit­ta­mo ”Hen­ki­lö­ar­vioin­ti­me­ne­tel­mät työ­elä­mäs­sä” (2003); Eeva-Lee­na Vaah­tio ”Rek­ry­toin­ti menes­tys­te­ki­jä­nä” (2005) sekä ”Hyvää tyyp­piä etsi­mäs­sä. Yri­tys­ten rek­ry­toin­ti­pro­ses­sit tut­ki­muk­sen kohteena.”

 

henkilostoliiga Jannika

 

Kir­joit­ta­jas­ta: Jan­ni­ka Haa­vis­to työs­ken­te­lee HR-suun­nit­te­li­ja­na Hen­ki­lös­tö­lii­gas­sa rek­ry­toin­ti- ja työ­suh­de­asioi­den paris­sa. Kou­lu­tus­taus­tal­taan hän on työ­elä­mä­tut­ki­muk­seen kes­kit­ty­nyt VTM.

 

 

Lue lisää: “Haas­tat­te­lus­sa kan­nat­taa fei­ka­ta — vai miten se oli?” Rek­ry­toin­nin myytinmurtajat.

 

Hienoa, että olet löytänyt blogimme pariin.

Jos haluat kuulla asiantuntija-ajatuksiamme työelämästä, rekrytoinnista ja työnhausta ensimmäisten joukossa, voit tilata blogimme suoraan sähköpostiisi.