Työn­te­ki­jät ker­to­vat

Lue alta esi­merk­ke­jä Hen­ki­lös­tö­lii­gan työn­te­ki­jöi­den tari­nois­ta:

Referenssikuva Tapani Laakkonen 02

Elin­tar­vi­ke­teol­li­suus

Tapa­ni Laak­ko­nen

50+ elin­tar­vi­kein­si­nöö­ri Tapa­ni Laak­ko­nen on työl­lis­ty­nyt Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta jo yli 2,5 vuo­den ajan. Tapa­ni näki Te-pal­ve­lui­den Mol-por­taa­lin avoi­mis­sa työ­pai­kois­sa Hen­ki­lös­tö­lii­gan ilmoi­tuk­sen ja haki sen perus­teel­la paik­kaa, pää­si haas­tat­te­luun ja töi­hin kaut­tam­me.

Tapa­ni tote­aa yhteis­työs­tä Hen­ki­lös­tö­lii­gan kans­sa: ”Kaik­ki on pelit­tä­nyt tosi hyvin. Aina olen puhe­li­mes­ta saa­nut yhteys­hen­ki­lö­ni kiin­ni, jos on ollut jota­kin kysyt­tä­vää tai muu­ta asi­aa ker­rot­ta­va­na, kii­tos sii­tä!”.

Tapa­ni vink­kaa kai­kil­le työn­ha­ki­joil­le neu­vok­si vie­lä: ”Työ­hön tart­tu­ma­ton ei pär­jää, pitää olla halu oikeas­ti teh­dä töi­tä ja asen­ne koh­dal­laan, jous­ta­vuus on myös aina plus­saa.”. Näil­lä eväil­lä työn­ha­ki­jal­la onkin usein hyvät edel­ly­tyk­set hake­man­sa työ­pai­kan saa­mi­sen suh­teen!

 

Referenssikuva Jade Nasi

Monia­lao­saa­ja

Jade Näsi

Koke­nut vuo­kra­työn­te­ki­jäm­me Jade Näsi on ehti­nyt työs­ken­nel­lä jo vuo­des­ta 2013 mm. ME Group:ssa, Sau­von Säi­lyk­kees­sä ja DHL:ssä.

Ahke­ra työ­te­ki­jäm­me mai­nit­see pitä­vän­sä eri­tyi­ses­ti nopea­tem­poi­ses­ta työs­tä, mis­sä aika kuluu sii­vil­lä. Eri­tyi­ses­ti varas­to­työt ovat olleet hänen mie­les­tään mie­lek­käi­tä.

Jaden mukaan koke­muk­set Hen­ki­lös­tö­lii­gan kans­sa ovat olleet pel­käs­tään posi­tii­vi­sia. Hän pää­tyi hen­ki­lös­tö­vuo­krauk­seen meil­le, kos­ka hom­ma ns. toi­mi ja Hen­ki­lös­tö­lii­ga oli se hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys, joka otti yhteyt­tä häneen heti ja tar­jo­si työ­tä.

Tule­vai­suu­des­sa Jaden unel­ma­na on val­mis­tua ark­ki­teh­dik­si ja saa­da oma stu­dio. Toi­vot­ta­vas­ti Hen­ki­lös­tö­lii­ga voi olla tuke­mas­sa tätä unel­maa myös jat­kos­sa.

 

Referenssikuva Jussi Kuusela 02

Logis­tiik­ka

Jus­si Kuuse­la

Turun Ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa vii­meis­tä vuot­ta lii­ke­toi­min­nan logis­tiik­kaa opis­ke­le­va Jus­si Kuuse­la sai töi­tä Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta jo 3 vuot­ta sit­ten. Jus­si onkin ehti­nyt työs­ken­nel­lä moni­nai­sis­sa teh­tä­vis­sä 3 vuo­den aika­na niin ME Grou­pil­la, DHL:llä kuin Oy Lun­den Ab Jalos­ta­jal­la.

Jus­si pitää Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta työs­ken­te­lys­tä, kos­ka Hen­ki­lös­tö­lii­ga on hänen mukaan­sa työ­nan­ta­ja­na tun­nol­li­nen, ren­to ja arvos­taa kaik­kia työn­te­ki­jöi­tään. Hänel­le ei ole​ tul­lut mie­leen mitään moi­tit­ta­vaa yhtei­sen 3 vuo­den aika­na ja kehuu vie­lä, kuin­ka palk­ka­ju­tut, työ­so­pi­muk­set sekä muut saik­ku­ra­ha-asiat ovat hoi­tu­neet aina ajal­lan­sa ja oikein.

Tule­vai­suu­des­sa Jus­si täh­tää­kin saa­van­sa töi­tä, lii­ke­toi­min­nan logis­tii­kan tra­de­no­min pape­rit taka­tas­kus­saan, opis­ke­le­mal­taan alal­taan. Toi­vot­ta­vas­ti voim­me olla aut­ta­mas­sa Jus­sia näis­sä­kin työ­asiois­sa!

 

Referenssikuva Risto Kivimaki 02

Logis­tiik­ka

Ris­to Kivi­mä­ki

Tämä rei­pas nuo­ri mies on jo koke­nut Hen­ki­lös­tö­lii­gan työn­te­ki­jä. Vii­mei­sin työ asia­kas­yri­tyk­ses­säm­me DHL:ssä päät­tyi juu­ri Ris­to Kivi­mäel­tä ja syk­syl­lä hän start­taa tra­de­no­mi ‑opis­ke­lut Turun AMK:ssa.

Yhteis­työ­tä Hen­ki­lös­tö­lii­gan kans­sa Ris­to kuvai­lee erit­täin toi­mi­vak­si – hän ker­too saa­neen­sa apua heti tar­vit­taes­sa ja kuviot oli­vat sel­keät jo yhteis­työn alus­ta läh­tien. Ris­to pää­tyi aikoi­naan hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­fir­maam­me töi­hin, kos­ka mää­rä­ai­kai­set työt eivät sito­neet pitem­mäk­si aikaa ja väli­vuot­ta pitä­väl­le se oli kuin lot­to­voit­to.

Tule­van luku­kau­den Ris­to sanoo kes­kit­ty­vän­sä opis­ke­lui­hin­sa, mut­ta toi­voo työl­lis­ty­vän­sä Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta mah­dol­li­ses­ti taas ensi kesä­nä.

 

Referenssikuva Reima Nummelin 02

Tek­no­lo­gia­teol­li­suus

Rei­ma Num­me­lin

51 ‑vuo­tias Rei­ma Num­me­lin on pääs­syt Hen­ki­lös­tö­lii­gan tar­joa­mien töi­den kaut­ta mat­kus­te­le­maan pit­kin poi­kin maa­pal­loa ja kau­kai­sin työ­paik­ka tai­taa olla Baha­mal­la. Myös Austra­lia on kolut­tu läpi, mut­ta nyt työ on vie­nyt mie­hen Englan­tiin.

Itse­ään Rei­ma pitää tun­nol­li­se­na ja osaa­va­na työn­te­ki­jä­nä. Vaa­ti­mat­to­mas­ti samaan hen­gen­ve­toon mies tote­aa: ”Kaik­kea ei voi osa­ta, mut­ta pal­jon voi oppia”. Hen­ki­lös­tö­lii­gas­sa voim­me iloi­ta yhteis­työs­tä hänen kans­saan ja täs­tä ker­too pal­jon myös Rei­man mai­nin­ta:

”Hen­ki­lös­tö­lii­ga on anta­nut lois­ta­van mah­dol­li­suu­den toteut­taa omia unel­mia työ­asiois­sa ja hoi­ta­nut asiat niin, että on voi­nut vain kes­kit­tyä itse työn teke­mi­seen eikä ole tar­vin­nut mureh­tia mui­ta sii­hen liit­ty­viä muo­dol­li­suuk­sia. Täy­si kymp­pi sii­tä! Ammat­ti­tai­tois­ta väkeä jokai­nen…”

Rei­ma luet­te­lee tär­keim­mik­si asioik­seen elä­mäs­sään tul­la onnel­li­sek­si ja jakaa onni läheis­ten ja ystä­vien kes­ken. Eikö­hän tämän pys­ty alle­kir­joit­ta­maan mel­kein jokai­nen meis­tä.

 

Referenssikuva Mikko Mannisto 02

Logis­tiik­ka

Miko Män­nis­tö

Armei­jan jäl­keen paluu työ­elä­mään tai opis­ke­lun pariin voi olla haas­tei­ta täyn­nä, mut­ta näin ei ole Miko Män­nis­tön koh­dal­la. Mies kävi ilmoit­ta­mas­sa Hen­ki­lös­tö­lii­gal­le otta­van­sa taas töi­tä vas­taan, kun­han vuo­den vaih­tees­sa pää­see pois armei­jan har­mais­ta. Kes­kus­te­lim­me alus­ta­vas­ti hänen kans­saan mah­dol­li­sis­ta työ­pai­kois­ta, onhan Miko ollut aikai­sem­min­kin Hen­ki­lös­tö­lii­gal­la hom­mis­sa.

Kii­tos Mikon oma-aloit­tei­suu­den, mei­dän duu­nis­ta on puo­let jo teh­ty!

 

Haluat­ko liit­tyä tyy­ty­väis­ten työn­te­ki­jöi­dem­me jouk­koon?

 

Jätä avoin hake­mus TÄSTÄ! Tai kat­so täl­lä het­kel­lä avoi­met työ­paik­kam­me TÄSTÄ!