Avoi­met työ­pai­kat Hel­sin­ki, Espoo, Van­taa & koko Uusimaa

Täl­tä sivul­ta löy­dät Hen­ki­lös­tö­lii­ga Uusi­maa Oy:n avoi­met työ­pai­kat Hel­sin­gin, Van­taan ja Espoon alu­eel­ta. Mie­len­kiin­toi­sis­ta avoi­mis­ta työ­pai­kois­tam­me voit löy­tää osa- ja kokoai­ka­työ­tä, kesä­töi­tä ja vaki­tui­sia töi­tä eri toi­mia­loil­ta. Voit myös jät­tää avoi­men hake­muk­sen, jol­loin yhdis­täm­me sinut osaa­mis­ta­si ja kiin­nos­tuk­sen­koh­tei­ta­si vas­taa­vaan tehtävään!

Työ­paik­ka

Haku päät­tyy

 

Hen­ki­lös­tö­lii­ga Uusi­maa Oy on luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lun asian­tun­ti­jay­ri­tys, joka tar­jo­aa mie­len­kiin­toi­sia avoi­mia työ­paik­ko­ja Hel­sin­gin, Van­taan ja Espoon alu­eel­la.  

Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta voit saa­da osa-aikai­sen tai pysy­vän työ­pai­kan mm. elintarvike‑, kiinteistö‑, palvelu‑, teol­li­suus ja logis­tiik­ka-alan teh­tä­viinNäil­lä aloil­la asiak­kaam­me Hel­sin­gissä, Van­taallaEspoossa ja muu­al­la Uuden­maan alu­eel­la tar­vit­se­vat usein täy­si- ja osa-aikai­sia työn­te­ki­jöi­tä, alan­sa ammat­ti­lai­sia, työ­ko­ke­mus­ta janoa­via ja lisä­työ­tä halua­via teki­jöi­tä. Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta han­kit­tu osa-aikai­nen työ on erin­omai­nen tapa pääs­tä kiin­ni työ­elä­mään, hank­kia opis­ke­lun­ai­kai­sia lisä­an­sioi­ta sekä tes­ta­ta työn sisäl­töä tai vaik­ka työ­nan­ta­jay­ri­tyk­sen työ­kult­tuu­ria. 

Käym­me päi­vit­täin läpi työ­ha­ke­muk­sia ja pyrim­me varaa­maan mah­dol­li­sim­man monel­le työ­haas­tat­te­lua­jan ja sitä kaut­ta mah­dol­li­suu­den työl­lis­tyä kaut­tam­me asia­kas­yri­tyk­siim­me. Teem­me pää­sään­töi­ses­ti kaik­ki haas­tat­te­lum­me etä­haas­tat­te­lu­na hyö­dyn­tä­mäl­lä Teams-video­pu­he­lua. Haas­tat­te­luun osal­lis­tu­mi­nen on help­poa; kun kut­sum­me sinut haas­tat­te­luun, saat saman­ai­kai­ses­ti meil­tä sel­keät ohjeet sii­hen, kuin­ka etä­haas­tat­te­luun osal­lis­tu­taan. Riit­tää, että sinul­ta löy­tyy puhe­lin tai tie­to­kone sekä toi­mi­va inter­net-yhteys.  

Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa ammat­ti­mai­sen työn­ha­ku­pro­ses­sin, mie­len­kiin­toi­set työ­teh­tä­vät, aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut sekä vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan. Meil­le tär­kein­tä on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viih­ty­mään! 

Hel­sin­gin, Van­taan ja Espoon lisäk­si tar­joam­me töi­tä myös Uuden­maan ulko­puo­lel­ta. Kurk­kaa avoi­met työ­paik­kam­me Pir­kan­maan alu­eel­ta ja Var­si­nais-Suo­mes­ta