Avoi­met työ­pai­kat Tam­pe­re & Pirkanmaa

Täl­tä sivul­ta löy­dät avoi­met työ­paik­kam­me Tam­pe­reel­ta ja muu­al­ta Pir­kan­maan alu­eel­ta. Mie­len­kiin­toi­sis­ta avoi­mis­ta työ­pai­kois­tam­me voit löy­tää osa- ja kokoai­ka­työ­tä, kesä­töi­tä ja vaki­tui­sia töi­tä eri toi­mia­loil­ta. Mikä­li avoi­mien työ­paik­ko­jen jou­kos­ta ei löy­dy juu­ri nyt osaa­mis­ta­si ja kiin­nos­tuk­sen­koh­tei­ta­si vas­taa­vaa teh­tä­vää, voit myös jät­tää avoi­men hakemuksen. 

 

Työ­paik­ka

Haku päät­tyy

 

Hen­ki­lös­tö­lii­ga Pir­kan­maa Oy on luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lun asian­tun­ti­jay­ri­tys, joka tar­jo­aa mie­len­kiin­toi­sia töi­tä Tam­pe­reen alu­eel­ta ja sen lähi­kun­nis­ta.  

Hait sit­ten osa- tai kokoai­ka­töi­tä, kesä­töi­tä tai vaik­ka­pa keik­ka­työ­tä opin­to­jen oheen — olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin! Kaut­tam­me voit pääs­tä eri pitui­siin työ­suh­tei­siin esi­mer­kik­si elintarvike‑, kiinteistö‑, palvelu‑, teol­li­suus ja logis­tiik­ka-alal­leNäil­lä aloil­la asiak­kaam­me Tam­pe­reel­la ja muu­al­la Pir­kan­maan alu­eel­la tar­vit­se­vat niin alan­sa ammat­ti­lai­sia kuin työ­ko­ke­mus­ta janoa­via­kin. Jät­tä­mäl­le hake­muk­sen kaut­tam­me haet ker­ral­la usei­siin eri teh­tä­viin ja työ­paik­koi­hin; mei­dän teh­tä­vä­näm­me on yhdis­tää avain­pe­laa­jat huip­pu­jouk­kuei­siin. Tar­joam­me haki­joil­lem­me myös aina ammat­ti­mai­sen työn­ha­ku­pro­ses­sin ja luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut sekä vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan. Meil­le tär­kein­tä on, että saam­me työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viihtymään!

Käym­me päi­vit­täin läpi työ­ha­ke­muk­sia ja pyrim­me varaa­maan mah­dol­li­sim­man monel­le työ­haas­tat­te­lua­jan ja sitä kaut­ta mah­dol­li­suu­den työl­lis­tyä kaut­tam­me asia­kas­yri­tyk­siim­me. Teem­me pää­sään­töi­ses­ti kaik­ki haas­tat­te­lum­me etä­haas­tat­te­lu­na hyö­dyn­tä­mäl­lä Teams-video­pu­he­lua, joten voit osal­lis­tua haas­tat­te­luun hel­pos­ti vaik­ka­pa omal­ta koti­soh­val­ta­si. Haas­tat­te­luun riit­tää, että sinul­ta löy­tyy puhe­lin tai tie­to­kone sekä toi­mi­va inter­net-yhteys. Mikä­li sinul­la herää kysyt­tä­vää meis­tä tai avoi­mis­ta työ­pai­kois­tam­me, voit olla suo­raan yhtey­des­sä Tam­pe­reen toi­mi­pis­tee­seem­me, jon­ka yhteys­tie­dot löy­ty­vät tääl­tä.  

Tar­joam­me töi­tä myös Pir­kan­maan ulko­puo­lel­ta; kurk­kaa avoi­met työ­paik­kam­me Uuden­maan alu­eel­ta ja Var­si­nais-Suo­mes­ta