Avoi­met työpaikat

Olet­ko etsi­mäs­sä töi­tä? Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta voit saa­da töi­tä elä­män eri tilan­tei­siin; tar­joam­me eri­pi­tui­sia työ­suh­tei­ta Var­si­nais-Suo­men, Pir­kan­maan, Uuden­maan  ja Län­si-Suo­men alu­eel­ta. Alla ole­vien link­kien takaa löy­dät avoi­met työ­paik­kam­me eri alueil­la. Päi­vi­täm­me lis­to­ja vii­koit­tain, joten nii­tä kan­nat­taa pitää sil­mäl­lä tasai­sin välia­join. Jos et löy­dä sopi­vaa avoin­ta paik­kaa lis­tauk­sis­tam­me, voit lait­taa myös avoi­men hakemuksen.

Työ­ko­ke­mus ja oikea kou­lu­tus anta­vat lisä­mah­dol­li­suuk­sia työn­haus­sa, mut­ta usein myön­tei­sel­lä ja moti­voi­tu­neel­la asen­teel­la pää­see jo pitkälle!

Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta voit saa­da työ­pai­kan mm. elintarvike‑, kiinteistö‑, palvelu‑, teol­li­suus ja logis­tiik­ka-alan teh­tä­viin. Näil­lä aloil­la asiak­kaam­me tar­vit­se­vat usein työ­ko­ke­mus­ta janoa­via, alan­sa ammat­ti­lai­sia ja lisä­työ­tä halua­via teki­jöi­tä eri­lai­siin teh­tä­viin ja toi­men­ku­viin. Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta han­kit­tu työ on erin­omai­nen tapa pääs­tä kiin­ni työ­elä­mään, hank­kia opis­ke­lun­ai­kai­sia lisä­an­sioi­ta sekä tes­ta­ta työn sisäl­töä tai vaik­ka työ­nan­ta­jay­ri­tyk­sen työkulttuuria.

Käym­me päi­vit­täin läpi työ­ha­ke­muk­sia, ja kii­tos aktii­vis­ten asia­kas­yri­tys­tem­me, meil­lä on pal­jon avoi­mia työ­paik­ko­ja tar­jol­la. Pyrim­me varaa­maan mah­dol­li­sim­man monel­le työ­haas­tat­te­lua­jan ja sitä kaut­ta mah­dol­li­suu­den työl­lis­tyä kaut­tam­me asiakayrityksiimme.