Työn­ha­ki­joil­le

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Avoi­met työ­pai­kat

Työ­ko­ke­mus ja oikea kou­lu­tus anta­vat lisä­mah­dol­li­suuk­sia työn­haus­sa, mut­ta usein oikeal­la moti­voi­tu­neel­la asen­teel­la pää­see jo pit­käl­le!

Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta voit saa­da osa-aikai­sen tai pysy­vän työ­pai­kan mm. elintarvike‑, kiinteistö‑, palvelu‑, teol­li­suus ja logis­tiik­ka-alan teh­tä­viin. Juu­ri näil­lä aloil­la asiak­kaam­me tar­vit­se­vat hyvin usein täy­si- ja osa-aikai­sia työn­te­ki­jöi­tä, alan­sa ammat­ti­lai­sia, työ­ko­ke­mus­ta janoa­via ja lisä­työ­tä halua­via teki­jöi­tä. Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta han­kit­tu osa-aikai­nen työ on erin­omai­nen tapa pääs­tä kiin­ni työ­elä­mään, hank­kia opis­ke­lun­ai­kai­sia lisä­an­sioi­ta sekä tes­ta­ta työn sisäl­töä tai vaik­ka työ­nan­ta­jay­ri­tyk­sen työ­kult­tuu­ria. 

Käym­me päi­vit­täin läpi pal­jon työ­ha­ke­muk­sia ja kii­tos aktii­vis­ten asia­kas­yri­tys­tem­me, meil­lä on pal­jon avoi­mia työ­paik­ko­ja tar­jol­la. Pyrim­me varaa­maan mah­dol­li­sim­man monel­le työ­haas­tat­te­lua­jan ja sitä kaut­ta mah­dol­li­suu­den työl­lis­tyä kaut­tam­me asia­kay­ri­tyk­siim­me.

 

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus

Alta voit lukea Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton (HPL) kokoa­man mää­ri­tel­män hen­ki­lös­tö­vuo­krauk­sel­le:

Mitä on hen­ki­lös­tö­vuo­kraus ja vuo­kra­työt?

Vuo­kra­töi­tä voi teh­dä mel­kein mis­sä amma­tis­sa tahan­sa. Vuo­kra­työ onkin hyvä kei­no kokeil­la eri ammat­te­ja. Ylei­sin­tä vuo­kra­työ on pal­ve­lu- ja logis­tiik­ka-alal­la. Myös toi­mis­to- ja talous­hal­lin­non, IT-alan ja ter­vey­den­hoi­to- ja sosi­aa­lia­lan työ­tä voi teh­dä vuo­kra­työy­ri­tys­ten kaut­ta.

Mää­rä­ai­kai­sia, osa-aikai­sia, kokoai­kai­sia ja/tai vaki­tui­sia töi­tä

Vuo­kra­työ voi olla osa-aikais­ta tai kokoai­kais­ta. Se voi olla mää­rä­ai­kais­ta ja joh­taa vaki­tui­seen työ­suh­tee­seen. Työ­tä tar­jo­taan mää­rä­ajak­si sil­loin, kun vuo­kra­työn­te­ki­jöi­tä käyt­tä­väs­sä yri­tyk­ses­sä on tar­jol­la työ­tä vain rajoi­te­tun ajan eikä hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tyk­ses­sä­kään ole tar­jol­la vaki­tuis­ta työ­tä. Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tyk­ses­sä on tavoit­tee­na yhdis­tää lyhyem­piä mää­rä­ai­kai­sia työ­suh­tei­ta pidem­mik­si työ­suh­teik­si, jol­loin vuo­kra­työn­te­ki­jöil­le voi­daan tar­jo­ta mah­dol­li­sim­man pit­kä­kes­toi­sia työ­suh­tei­ta.

Jous­ta­vas­ti ja nopeas­ti töi­hin

Vuo­kra­työ on jous­ta­va tapa teh­dä töi­tä. Eri­tyi­ses­ti ravin­to­la-alal­la ja kau­pan alal­la voi aika pit­käl­ti itse päät­tää, mil­loin ja mis­sä työs­ken­te­lee. Vuo­kra­töi­hin pää­see myös suh­teel­li­sen nopeas­ti. Kes­ki­mää­rin töi­tä saa 12 päi­väs­sä.

Työ­ko­ke­mus­ta, ver­kos­toi­tu­mis­ta, kou­lu­tus­ta

Vuo­kra­työs­sä kart­tuu työ­ko­ke­mus. Eri­lai­sis­sa töis­sä ja työ­pai­kois­sa tapaa pal­jon ihmi­siä, jois­ta voi olla hyö­tyä jat­kos­sa esim. työn­haus­sa. Usein työ­nan­ta­jat kat­so­vat plus­sak­si sen, että on teh­nyt töi­tä vaik­ka opis­ke­lu­jen lomas­sa, mikä aut­taa työl­lis­ty­mään myös jat­kos­sa. Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tyk­set kou­lut­ta­vat työn­te­ki­jöi­tään ja työs­sä voi saa­da mah­dol­li­suu­den suo­rit­taa esi­mer­kik­si työ­tur­val­li­suus­kor­tin tai hygie­nia­pas­sin.

Sama palk­ka, sai­ra­sa­jan palk­ka, vuo­si­lo­ma

Vuo­kra­työn­te­ki­jän palk­ka, eri­lai­set ilta- ja yötyö­li­sät, yli­työ­kor­vauk­set ja sai­ra­sa­jan palk­ka ovat samat kuin muil­la­kin työn­te­ki­jöil­lä, kos­ka ne mää­räy­ty­vät aina työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukaan. Vuo­kra­työn­te­ki­jäl­le ker­tyy vuo­si­lo­maa samoin perus­tein kuin muil­le­kin työn­te­ki­jöil­le. Jos vuo­si­lo­maa ei työ­suh­teen lyhyen kes­ton vuok­si ehdi pitää, loma mak­se­taan raha­na työ­suh­teen päät­tyes­sä.

Vas­tuul­li­nen toi­min­ta

  • Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten Lii­ton (HPL) teh­tä­vä­nä on var­mis­taa, että sen jäse­ny­ri­tyk­set toi­mi­vat vas­tuul­li­ses­ti. Liit­to on laa­ti­nut eri­lai­sia sään­tö­jä ja toi­min­ta­pe­ri­aat­tei­ta, joi­ta jäse­ny­ri­tyk­set ovat sitou­tu­neet nou­dat­ta­maan.
  • Hen­ki­lös­tö­lii­ga kuu­luu HPL:n jäse­ny­ri­tyk­siin.
  • Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­la on nyky­ään mer­kit­tä­vä työl­lis­tä­jä Suo­mes­sa.
  • Tilas­to­kes­kuk­sen mukaan alal­la toi­mii yli tuhat hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tys­tä. On kui­ten­kin arvioi­tu, että vakiin­tu­nei­ta yri­tyk­siä koti­maas­sa on noin 500.
  • Monet hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­yri­tyk­set ovat kool­taan pie­niä. Ala on kehit­ty­nyt nopeas­ti, ja sii­tä on tul­lut tii­vis osa suo­ma­lais­ta elin­kei­noe­lä­mää.
  • Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­set sekä välit­tä­vät vuo­kra­työ­voi­maa yri­tyk­sil­le että aut­ta­vat yri­tyk­siä rek­ry­toi­maan niil­le par­haat ja sopi­vim­mat työn­te­ki­jät.
  • Tilas­to­kes­kuk­sen mukaan vuon­na 2017 vuo­kra­työn­te­ki­jöi­den osuus pal­kan­saa­jis­ta oli 2 pro­sent­tia eli vuo­kra­työn osuus oli noin 41.000 hen­ki­lö­työ­vuot­ta.
  • Hyvän talou­del­li­sen kehi­tyk­sen myö­tä vuo­kra­työn­te­ki­jöi­den mää­rä on vii­me vuo­si­na kas­va­nut, ja kas­vaa koko ajan. Yhteen­sä ala toi töi­tä rei­lul­le 100.000 työn­te­ki­jäl­le kat­taen lähes kaik­ki toi­mia­lat. (Hpl 2018)

 

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Työn­te­ki­jät ker­to­vat

91% Hen­ki­lös­tö­lii­gan työn­te­ki­jöis­tä suo­sit­te­lee mei­tä!

Lue alta työn­te­ki­jöi­dem­me koke­muk­sia työs­ken­te­lys­tä Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta:

Henkilostoliiga Carina

ELINTARVIKETEOLLISUUS

Tapa­ni Laak­ko­nen
Tutus­tu Tapa­nin tari­naan
TÄSTÄ!

Henkilostoliiga Carina

LOGISTIIKKA

Ris­to Kivi­mä­ki
Tutus­tu Ris­ton tari­naan
TÄSTÄ!

Henkilostoliiga Carina

ELINTARVIKETEOLLISUUS

Jaa­na Mink­ki­nen
Tutus­tu Jaa­nan tari­naan
TÄSTÄ!

 

Henkilostoliiga Carina

MONIALAOSAAJA

Jade Näsi
Tutus­tu Jaden tari­naan
TÄSTÄ!

Henkilostoliiga Carina

TEKNOLOGIATEOLLISUUS

Rei­ma Num­me­lin
Tutus­tu Rei­man tari­naan
TÄSTÄ!

Henkilostoliiga Carina

LOGISTIIKKA

Kers­ti Ermel
Tutus­tu Kers­tin tari­naan
TÄSTÄ!

Henkilostoliiga Carina

LOGISTIIKKA

Jus­si Kuuse­la
Tutus­tu Jus­sin tari­naan
TÄSTÄ!

Henkilostoliiga Carina

LOGISTIIKKA

Miko Män­nis­tö
Tutus­tu Mikon tari­naan
TÄSTÄ!

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­si

Olem­me teh­neet rek­ry­toin­ti­pro­ses­sim­me mah­dol­li­sim­man hel­pok­si työn­ha­ki­joil­le!

Pro­ses­si ete­nee yleen­sä seu­raa­vin aske­lin:

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Hake­muk­sen täyt­tä­mi­nen ja lähet­tä­mi­nen. Voit hakea joko avoi­me­na ole­vaa työ­paik­kaa tai jät­tää avoi­men hake­muk­sen.

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Luem­me luot­ta­muk­sel­li­ses­ti päi­vit­täin uudet meil­le lähe­te­tyt hake­muk­set. Kut­sum­me sinut pikai­ses­ti haas­tat­te­luun, jos kou­lu­tuk­se­si ja/tai koke­muk­se­si on hake­maa­si teh­tä­vään sopi­va. Avoi­men hake­muk­sen lähet­tä­nyt voi jou­tua odot­ta­maan hie­man kau­em­min sopi­van pai­kan löy­ty­mis­tä. Pyrim­me kui­ten­kin kon­tak­toi­maan avoi­men hake­muk­sen jät­tä­neet myös nopeas­ti!

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Hen­ki­lö­koh­tai­sel­la työ­haas­tat­te­lul­la kar­toi­tam­me, miten hyvin sovel­lut hake­maa­si työ­paik­kaan. Haas­tat­te­lus­sa on tar­koi­tus käy­dä lävit­se mm. mis­tä työs­tä olet kiin­nos­tu­nut, mitä tavoit­tei­ta sinul­la on työn­haus­sa ja mikä sinua työs­sä moti­voi.

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Haas­tat­te­lui­den jäl­keen, valit­sem­me työ­paik­kaan par­hai­ten kri­tee­rit täyt­tä­vät kan­di­daa­tit, ja esit­te­lem­me ne asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me.

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Asia­kas­yri­tyk­sem­me valit­see jat­ko­haas­tat­te­luun (tai jos­sain tapauk­sis­sa jo suo­raan töi­hin) Hen­ki­lös­tö­lii­gan valit­se­mis­ta ehdok­kais­ta työ­hön par­hai­ten sopi­vim­mat.

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Mikä­li asiak­kaam­me kiin­nos­tuu juu­ri sinus­ta, sovim­me kans­sa­si jat­ko­haas­tat­te­lun suo­raan asia­kas­yri­tyk­seem­me.

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Haas­tat­te­lu asia­kas­yri­tyk­ses­säm­me yri­tyk­sen edustajan/mahdollisen tule­van työnjohtajasi/esimiehesi kans­sa.

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Asia­kas­yri­tyk­sen pää­tös haki­jan valin­nas­ta.

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Jos sinut vali­taan haet­tuun työ­teh­tä­vään, onnek­si olkoon! Kir­joi­tam­me yhdes­sä Hen­ki­lös­tö­lii­gan toi­mis­tol­la työ­so­pi­muk­se­si sekä käym­me yhdes­sä läpi ohjei­ta ja mui­ta tule­vaan työ­hö­si liit­ty­viä toi­mia.

Jos täl­lä ker­taa ei tär­pän­nyt, ei hätää! Tie­däm­me sinun ole­van lois­ta­va tyyp­pi ja otam­me sinut vas­taa­vis­sa teh­tä­vis­sä huo­mioon tule­vai­suu­des­sa. 

 

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Palk­kaus

Työ­nan­ta­ja­na­si Hen­ki­lös­tö­lii­ga on vakaa ja var­ma, jo lähes 15 vuot­ta alal­la toi­mi­nut yri­tys. Palk­ka-asiois­sa nou­da­tam­me täs­mäl­li­ses­ti ala­koh­tai­sia työ­eh­to­so­pi­muk­sia.

Työn­te­ki­jän tun­ti­palk­ka mää­räy­tyy teh­tä­vän, työ­eh­to­so­pi­muk­sen ja osaa­mi­sen mukaan. Vaik­ka työs­ken­te­ly­pai­kat vaih­tui­si­vat, työ­nan­ta­ja­na­si säi­lyy Hen­ki­lös­tö­lii­ga. Huo­leh­dim­me nor­maa­liin tapaan kai­kis­ta työ­nan­ta­jan laki­sää­tei­sis­tä vel­vol­li­suuk­sis­ta, kuten loma­kor­vauk­sis­ta, sotu-mak­suis­ta ja vakuu­tuk­sis­ta. Kaik­ki pal­ve­lum­me ovat työn­ha­ki­joil­le ilmai­sia.

 

Pää­set selai­le­maan + luke­maan innos­ta­via vink­ke­jä, ajan­koh­tai­sia uuti­sia työ­elä­mäs­tä ja työn­haus­ta sekä mui­ta mie­len­kiin­toi­sek­si koke­miam­me jut­tu­ja TÄSTÄ!