Tie­to­suo­ja­se­los­te

Luot­ta­muk­se­si on meil­le tär­ke­ää, ja haluam­me olla avoi­mia sii­tä, miten käsit­te­lem­me hen­ki­lö­tie­to­ja­si. Hen­ki­lös­tö­lii­ga Oy nou­dat­taa 25. tou­ko­kuu­ta 2018 voi­maan tule­van EU:n ylei­sen tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen (Gene­ral Data Pro­tec­tion Regu­la­tion, GDPR) sisäl­tä­miä hen­ki­lö­tie­to­jen suo­jaa­mis­ta kos­ke­via sään­tö­jä.

Tämä on Hen­ki­lös­tö­lii­ga Oy:n hen­ki­lö­tie­to­lain (10 ja 24 §) ja EU:n ylei­sen tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen (GDPR) mukai­nen tie­to­suo­ja­se­los­te. Laa­dit­tu 22.5.2018. Vii­mei­sin muu­tos 22.5.2018.

1. Tie­to­jen käsit­te­ly

Saam­me hen­ki­lö­koh­tai­sia tie­to­ja­si kah­del­la taval­la: ilmoi­tat ne itse meil­le tai me kerääm­me nii­tä käyt­täes­sä­si pal­ve­lu­jam­me.

1.1 Tie­dot, jot­ka ilmoi­tat meil­le itse

Yleen­sä pys­tyt käyt­tä­mään verk­ko­si­vus­toam­me ilmoit­ta­mat­ta suo­raan hen­ki­lö­koh­tai­sia tie­to­ja­si. Joi­ta­kin pal­ve­lui­ta var­ten (esi­mer­kik­si palau­te­lo­ma­ke tai tar­jous­pyyn­tö­lo­ma­ke) kysym­me sinul­ta hen­ki­lö­koh­tai­sia tie­to­ja­si. Näi­hin kuu­lu­vat esi­mer­kik­si nime­si ja säh­kö­pos­tio­soit­tee­si, jot­ka tar­vit­sem­me tar­jo­tak­sem­me sinul­le kyseis­tä pal­ve­lua ja taa­tak­sem­me pal­ve­lun nopean käy­tön. Yksi­tyis­koh­tai­sia tie­to­ja kai­kis­ta pal­ve­luis­ta, joi­ta tar­joam­me koti­si­vus­tol­lam­me, saat seu­raa­va­na tämän tie­to­suo­ja­se­los­teen koh­das­sa 2.

1.2 Tie­dot, jot­ka saam­me käyt­täes­sä­si pal­ve­lui­tam­me

Jot­kut tie­dois­ta saam­me jo sil­loin, kun vie­rai­let koti­si­vul­lam­me.

1.2.1 Pro­to­kol­la­tie­dot

Verk­ko­pal­ve­li­men pro­to­kol­la­tie­dot kuu­lu­vat auto­maat­ti­ses­ti saa­ta­viin tie­toi­hin. Me akti­voim­me tämän pro­to­kol­loin­nin vain poik­keus­ta­pauk­sis­sa asia­kas­tu­ki­ta­paus­ten tut­kin­taan. Jokai­nen tie­tue koos­tuu seu­raa­vis­ta ele­men­teis­tä:

 • Kyse­lyn päi­vä­mää­rä ja kel­lon­ai­ka
 • Asia­kas- ja pal­ve­lin-IP-osoit­teet, port­ti ja pro­to­kol­la­ti­la
 • Ava­tun tie­dos­ton nimi tai sivu ja kyse­lyn pituus
 • Kir­jau­tu­mis­tie­dot vas­taa­vaan Web-pal­ve­luun, mikä­li kir­jau­dut sisään käyt­tä­jä­ti­lin kans­sa
 • Selain­tyyp­pi ja viit­taa­ja (asiak­kaan vii­mek­si avaa­ma sivu)

Näi­tä tie­to­ja käy­te­tään ano­nyy­mis­ti vain tek­ni­siin tar­koi­tuk­siin. Tilas­tol­li­sia ana­lyy­se­jä ei teh­dä.

1.2.2 Eväs­teet

Eväs­teet ovat pie­niä tie­dos­to­ja, jot­ka sisäl­tä­vät merk­ki­jo­non, johon on tal­len­net­tu mää­rät­ty­jä salaa­mat­to­mia tai salat­tu­ja tie­to­ja. Pal­ve­lin lähet­tää ja tal­len­taa eväs­teet tie­to­ko­neel­le­si. Nii­den avul­la pal­ve­lin tun­nis­taa tie­to­ko­neen, jos­ta verk­ko­si­vus­to on avat­tu. Kun kir­jau­dut verk­ko­si­vus­tol­le, eväs­teet ilmoit­ta­vat kir­jau­tu­mi­se­si pal­ve­li­mel­le ja tar­kas­ta­vat oikeu­te­si sivun avaa­mi­seen. Jokai­sel­la eväs­teel­lä on tiet­ty voi­mas­sao­loai­ka, jon­ka loput­tua se ei enää ole voi­mas­sa. Eväs­teil­lä käyt­tä­jän vie­rai­lua verk­ko­si­vus­ton eri sivuil­la ja myös eri verk­ko­si­vus­toil­la pys­ty­tään seu­raa­maan. Eväs­tei­den avul­la pys­tym­me paran­ta­maan pal­ve­li­mem­me ja tie­to­ko­nee­si välis­tä tie­to­lii­ken­net­tä ja siten teke­mään verk­ko­si­vus­ton käy­tös­tä miel­lyt­tä­väm­pää. Eväs­teet voi­vat olla peräi­sin verk­ko­si­vus­ton yllä­pi­tä­jän ohel­la myös kol­man­sil­ta pal­ve­lun­tar­joa­jil­ta.

Selai­me­si väli­tyk­sel­lä voit näyt­tää tie­to­ko­neel­la­si ole­vat eväs­teet, pois­taa tal­len­ne­tut eväs­teet tai teh­dä sel­lai­sen mää­ri­tyk­sen, että tie­to­ko­ne ei tal­len­na kaik­kia eväs­tei­tä tai ei tal­len­na nii­tä lain­kaan. Muis­ta, että tie­tyt toi­min­not eivät toi­mi tai ne toi­mi­vat vää­rin, jos deak­ti­voit eväs­teet.

1.2.3 Käyt­tö­ana­lyy­si

Google Ana­ly­tics

Tämä verk­ko­si­vus­to käyt­tää Google Ana­ly­tics -pal­ve­lua, joka on Google Inc. -yhtiön (1600 Amp­hit­heat­re Parkway, Moun­tain View, CA 94043, USA), lyhyes­ti Google, verk­koa­na­lyy­si­pal­ve­lu. Google Ana­ly­tics käyt­tää teks­ti­tie­dos­to­ja, ns. eväs­tei­tä. Eväs­teet tal­len­ne­taan tie­to­ko­nee­see­si ja ne rekis­te­röi­vät tie­dot sii­tä, miten käy­tät verk­ko­si­vus­toam­me.

Nämä tie­dot väli­te­tään Yhdys­val­toi­hin Google-pal­ve­li­meen tal­len­net­ta­vik­si. Täl­lä verk­ko­si­vus­tol­la on akti­voi­tu IP-ano­ny­mi­soin­ti, ts. Google lyhen­tää etu­kä­teen IP-osoit­tee­si Euroo­pan unio­nin jäsen­mai­den tai mui­den Euroo­pan talous­a­lu­een sopi­mus­mai­den pii­ris­sä. Vain poik­keus­ta­pauk­sis­sa täy­del­li­nen IP-osoi­te väli­te­tään Googlen pal­ve­li­mel­le Yhdys­val­toi­hin ja lyhen­ne­tään siel­lä.

Google laa­tii näi­den tie­to­jen avul­la Hen­ki­lös­tö­lii­ga Oy:lle arvioi­ta ja raport­te­ja verk­ko­si­vus­ton käy­tös­tä ja tapah­tu­mis­ta ja toi­mit­taa nii­den poh­jal­ta mui­ta verk­ko­si­vus­ton käyt­töön ja inter­ne­tin käyt­töön liit­ty­viä pal­ve­lui­ta Hen­ki­lös­tö­lii­ga Oy:lle. Täs­sä on kyse var­sin­kin pal­ve­lu­mai­non­taan liit­ty­vis­tä toi­min­nois­ta, kuten demo­graa­fis­ten teki­jöi­den ja kiin­nos­tuk­sen koh­tei­den mukai­sia pal­ve­lui­ta kos­ke­vis­ta Google Ana­ly­tics -rapor­teis­ta. Demo­graa­fis­ten teki­jöi­den ja kiin­nos­tuk­sen koh­tei­den mukai­sia pal­ve­lui­ta kos­ke­vis­sa Google Ana­ly­tics -rapor­teis­sa käy­te­tään Googlen kerää­miä tie­to­ja ja kol­man­sien pal­ve­lun­tar­joa­jien vie­rai­li­ja­tie­to­ja (esi­mer­kik­si ikä, suku­puo­li ja kiin­nos­tuk­sen koh­teet), jot­ka se on saa­nut kiin­nos­tuk­sen koh­tei­siin liit­ty­vän mai­non­nan kaut­ta. Google välit­tää nämä tie­dot tar­vit­taes­sa myös kol­man­sil­le osa­puo­lil­le, jos laki edel­lyt­tää tätä tai jos kol­man­net osa­puo­let käsit­te­le­vät näi­tä tie­to­ja Googlen toi­mek­sian­nos­ta.

Google Ana­ly­tics -pal­ve­lun puit­teis­sa selai­me­si välit­tä­mää IP-osoi­tet­ta ei lii­te­tä Googlen mui­hin tie­toi­hin. Voit estää eväs­tei­den käy­tön ja tal­len­ta­mi­sen selai­noh­jel­mis­to­si vas­taa­val­la ase­tuk­sel­la. Muis­ta, että sii­nä tapauk­ses­sa et mah­dol­li­ses­ti voi käyt­tää kaik­kia tämän verk­ko­si­vus­ton toi­min­to­ja koko laa­juu­des­saan.

Voit myös estää eväs­teen laa­ti­mien ja verk­ko­si­vus­ton käyt­töä kos­ke­vien tie­to­je­si (mukaan lukien IP-osoit­tee­si) anta­mi­sen Googlel­le sekä näi­den tie­to­jen käsit­te­lyn Googlen tahol­ta. Sitä var­ten sinun täy­tyy lada­ta ja asen­taa alla ole­van lin­kin kaut­ta selain­lii­tän­näi­nen: Selain­li­sä­osa Google Ana­ly­tics -pal­ve­lun deak­ti­voin­tiin

Mobii­li­lait­tei­den selai­mis­sa tai vaih­toeh­to­na selain­li­sä­osal­le, klik­kaa tätä Link, kun haluat vas­te­des estää Google Ana­ly­tics -pal­ve­lun tie­don­ke­rää­mi­sen tämän verk­ko­si­vus­ton sisäl­lä. Täl­löin lait­tee­see­si tal­len­ne­taan Opt-Out-eväs­te. Kun pois­tat eväs­teet, sinun täy­tyy kli­ka­ta tätä link­kiä uudel­leen. Googlen mää­räyk­siä kos­ke­vat lisä­tie­dot ovat net­tio­soit­tees­sa www.google.com/policies/privacy/

1.2.4 Remar­ke­ting

Google Tag Mana­ger

Tämä verk­ko­si­vus­to käyt­tää Google Inc. -yhtiön (1600 Amp­hit­heat­re Parkway, Moun­tain View, CA 94043, USA) Google Tag Mana­ge­ria. Google Tag Mana­ge­ria käy­te­tään verk­ko­si­vus­ton tagien (tun­nus­ten) hal­lin­noin­tiin käyt­tö­pin­nal­la. Google Tag Mana­ge­ria käy­tet­täes­sä ei tal­len­ne­ta eväs­tei­tä eikä kerä­tä hen­ki­lö­koh­tai­sia tie­to­ja. Tämä työ­ka­lu akti­voi mui­ta tage­ja, jot­ka kerää­vät tie­tyis­sä tapauk­sis­sa tie­to­ja. Google Tag Mana­ger ei käy­tä näi­tä tie­to­ja. Mikä­li olet teh­nyt deak­ti­voin­nin toi­mia­lue- tai eväs­te­ta­sol­la, tämä jää voi­maan kai­kil­le seu­ran­ta­ta­geil­le, jot­ka on toteu­tet­tu Google Tag Mana­ge­ril­la.

Google AdWords Remar­ke­ting

Tämä verk­ko­si­vus­to käyt­tää Google Inc. -yhtiön (1600 Amp­hit­heat­re Parkway, Moun­tain View, CA 94043, USA) Google AdWords Remar­ke­ting -toi­min­toa. Google AdWords Remar­ke­ting -tek­no­lo­gia antaa meil­le mah­dol­li­suu­den teh­dä koh­den­net­tua mai­non­taa Google Part­ner -ver­kon sivuil­la niil­le käyt­tä­jil­le, jot­ka ovat vie­rail­leet verk­ko­si­vus­tol­lam­me ja osoit­ta­neet kiin­nos­tus­ta tar­jon­taam­me. Tätä var­ten sivus­toom­me koh­dis­tu­van vie­rai­lun yhtey­des­sä tal­len­ne­taan eväs­te, jot­ta käyt­tä­jä tun­nis­te­taan uudel­leen hänen vie­rail­les­saan mai­non­ta­kump­pa­nim­me sivul­la. Tämän lisäk­si käyt­tä­jän toi­min­ta voi­daan ana­ly­soi­da ja käyt­tää sen perus­teel­la saa­tu­ja tulok­sia myö­hem­min koh­den­net­tui­hin tuo­te­suo­sit­te­lui­hin ja kiin­nos­tuk­seen poh­jau­tu­vaan mai­non­taan. Eväs­tee­seen tal­len­net­tu­ja tie­to­ja ei lii­te­tä mui­hin käyt­tä­jä­pro­fii­liin kuu­lu­viin hen­ki­lö­koh­tai­siin tie­toi­hin. Käyt­tä­mäl­lä tätä verk­ko­si­vus­toa annat suos­tu­muk­se­si sil­le, että Google saa käsi­tel­lä sinus­ta kerät­ty­jä tie­to­ja edel­lä kuva­tul­la taval­la ja edel­lä mai­nit­tuun tar­koi­tuk­seen.

Voit deak­ti­voi­da Googlen har­joit­ta­man eväs­tei­den käy­tön. Avaa sitä var­ten sivu www.google.com/privacy/ads ja pai­na ”opt-out”-painiketta. Vaih­toeh­toi­ses­ti voit deak­ti­voi­da kol­man­sien pal­ve­lun­tar­joa­jien har­joit­ta­man eväs­tei­den käy­tön. Avaa sitä var­ten verk­ko­mai­non­tayh­dis­tyk­sen deak­ti­voin­ti­si­vu www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Muis­ta, että sii­nä tapauk­ses­sa et mah­dol­li­ses­ti voi käyt­tää kaik­kia tämän verk­ko­si­vus­ton toi­min­to­ja koko laa­juu­des­saan.

Googlen mää­räyk­siä kos­ke­vat lisä­tie­dot ovat net­tio­soit­tees­sa www.google.com/policies/privacy/.

Face­book Remar­ke­ting / Retar­ge­ting

Tämä verk­ko­si­vus­to käyt­tää sosi­aa­li­seen medi­aan kuu­lu­van Face­boo­kin, 1601 South Cali­for­nia Ave­nue, Palo Alto, CA 94304, USA, Remar­ke­ting-tage­ja. Verk­ko­si­vus­tom­me vie­rai­lun yhtey­des­sä Remar­ke­ting-tagien kaut­ta muo­dos­te­taan suo­ra yhteys Face­book-pal­ve­li­men ja käyt­tä­jän pal­ve­li­men välil­le. Tämän myö­tä Face­book-pal­ve­li­mel­le ilmoi­te­taan, mil­lä verk­ko­si­vuil­lam­me käyt­tä­jä on vie­rail­lut IP-osoit­teel­laan. Face­book koh­den­taa nämä tie­dot käyt­tä­jän hen­ki­lö­koh­tai­seen Face­book-käyt­tä­jä­ti­liin. Nämä tie­dot ovat käy­tet­tä­vis­säm­me Face­book-mai­non­taa var­ten. Koros­tam­me, ettem­me saa verk­ko­si­vus­to­jen tar­joa­ja­na Face­boo­kil­ta mitään tie­to­ja väli­tet­ty­jen tie­to­jen sisäl­lös­tä eikä nii­den käy­tös­tä. Face­boo­kin har­joit­ta­maa tie­to­jen kerää­mis­tä ja käyt­töä, tähän liit­ty­viä oikeuk­sia­si ja yksi­tyi­syy­te­si suo­jaus­mah­dol­li­suuk­sia kos­ke­via lisä­tie­to­ja saat Face­boo­kin tie­to­suo­jaoh­jeis­ta net­tio­soit­tees­ta www.facebook.com/about/privacy/. Jos et halua, että Face­book koh­den­taa kerä­tyt tie­dot suo­raan Face­book-käyt­tä­jä­ti­lii­si, voit deak­ti­voi­da Remar­ke­ting-toi­min­non ”Cus­tom Audiences” täs­tä. Sitä var­ten sinun on kir­jau­dut­ta­va Face­boo­kiin.

1.2.5 Social-Media-Plug-Ins

Käy­täm­me verk­ko­si­vus­tol­lam­me lisäk­si seu­raa­vien sosi­aa­lis­ten ver­kos­to­jen ohjel­mia (Plug-Ins):

 • Face­book
 • Twit­ter
 • Ins­ta­gram
 • Google+
 • You­Tu­be

Kyse on yhdys­val­ta­lais­ten yri­tys­ten tar­jon­nas­ta:

 • Face­book Inc. (1601 S. Cali­for­nia Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
 • Twit­ter Inc. (1355 Mar­ket Street, Sui­te 900, San Francisco, CA 94103, USA)
 • Google Inc. (1600 Amp­hit­heat­re Parkway, Moun­tain View, CA 94043, USA)

Plug-In-ohjel­mat on mer­kit­ty verk­ko­si­vus­tom­me puit­teis­sa kyseis­ten yri­tys­ten logoil­la tai esi­mer­kik­si sanal­la ”Tyk­kään” tai ”Suo­sit­te­le”. Kun vie­rai­let verk­ko­si­vus­tom­me sel­lai­sel­la sivul­la, joka sisäl­tää tämän kal­tai­sen Plug-in-ohjel­man, selain muo­dos­taa suo­ran yhtey­den kysei­sen yhtiön pal­ve­li­miin, min­kä myö­tä Plug-in-ohjel­man sisäl­tö väli­te­tään selai­mel­le­si, jos­ta se yhdis­te­tään kuvat­tuun sivuun. Tämän myö­tä näil­le yhtiöil­le väli­te­tään tie­dot sii­tä, että olet vie­rail­lut verk­ko­si­vus­tol­lam­me. Mikä­li olet ollut verk­ko­si­vus­tol­lam­me vie­rai­lusi aika­na hen­ki­lö­koh­tai­sen käyt­tä­jä­ti­li­si kaut­ta kir­jau­tu­nee­na näi­hin yhtiöi­hin, ne voi­vat koh­den­taa sivus­to­vie­rai­lusi tähän tiliin. Plug-In-ohjel­mien pii­ris­sä käy­tä­väs­sä kes­kus­te­lus­sa (esim. klik­kaa­mal­la ”Tykkään”-painikkeita tai kir­joit­ta­mal­la kom­ment­te­ja) nämä tie­dot väli­te­tään suo­raan näil­le yhtiöil­le, jot­ka tal­len­ta­vat tie­dot muis­tiin. Jos haluat estää täl­lai­sen tie­don­vä­li­tyk­sen, sinun täy­tyy ennen verk­ko­si­vus­tol­lam­me vie­rai­lua kir­jau­tua ulos kysei­ses­tä tilis­tä. Näi­den yhtiöi­den teke­män tie­don­ke­ruun tar­koi­tus ja laa­juus, tie­to­je­si edel­leen­kä­sit­te­ly ja käyt­tö nii­den tahol­ta sekä tähän liit­ty­vät oikeu­te­si ja ase­tus­mah­dol­li­suu­te­si yksi­tyi­syy­te­si suo­jaa­mi­sek­si kuu­lu­vat tie­toi­hin, jot­ka voit kat­soa näi­den yhtiöi­den tie­to­suo­ja­se­los­teis­ta:

2. Yksit­täi­set pal­ve­lut

2.1 Yhtey­den­ot­to­lo­ma­ke

Voit ottaa mei­hin yhteyt­tä verk­ko­si­vus­tom­me yhtey­den­ot­to­lo­mak­keel­la. Sen avul­la voim­me vas­ta­ta myös hen­ki­lö­koh­tai­siin kysy­myk­sii­si. Tähän tar­vit­sem­me joka tapauk­ses­sa etu- ja suku­ni­me­si sekä säh­kö­pos­tio­soit­tee­si ja ilmoi­tuk­sen sii­tä, että voim­me ottaa sinuun yhteyt­tä. Jos ilmoi­tat meil­le puhe­lin­nu­me­ro­si tai osoit­tee­si, voim­me vas­ta­ta kysy­myk­see­si myös soit­ta­mal­la tai kir­jeel­lä.

Anta­mia­si tie­to­ja käy­te­tään vain kysy­myk­see­si vas­taa­mi­seen Hen­ki­lös­tö­lii­ga Oy:n tahol­ta. Tie­to­ja­si ei väli­te­tä ulko­puo­li­sil­le yri­tyk­sil­le eikä nii­tä käy­te­tä muil­la tavoin kau­pal­li­seen tar­koi­tuk­seen.

3. Sosi­aa­li­set mediat

Sosi­aa­li­ses­sa medias­sa ole­vil­la sivuil­lam­me (Face­book, Twit­ter, You­Tu­be) tar­joam­me mah­dol­li­suu­den yhtey­den­pi­toon kans­sam­me. Nämä sosi­aa­li­set media­pal­ve­lut kerää­vät itse hen­ki­lö­koh­tai­sia tie­to­ja esim. nii­hin luo­ma­si pro­fii­lin tai ns. Social Plug-In -ohjel­mien väli­tyk­sel­lä, joi­ta toteu­te­taan kol­man­sien osa­puo­lien verk­ko­si­vus­toil­le.

Jos lähe­tät meil­le kyse­lyn näi­den sosi­aa­lis­ten medioi­den kaut­ta, väli­täm­me tie­dus­te­lusi edel­leen asi­aan­kuu­lu­val­le osas­tol­le. Tie­to­ja­si käy­te­tään vain kysy­myk­see­si vas­taa­mi­seen ja nii­tä ei väli­te­tä kol­man­sil­le osa­puo­lil­le.

Kun haluat olla mei­hin yhtey­des­sä sosi­aa­lis­ten medioi­den väli­tyk­sel­lä, sinun täy­tyy rekis­te­röi­tyä näi­hin pal­ve­lui­hin. Tätä var­ten kul­loin­kin kysees­sä ole­van pal­ve­lun taka­na ole­va yhtiö mah­dol­li­ses­ti kerää, tal­len­taa ja käyt­tää hen­ki­lö­koh­tai­sia tie­to­ja­si. Me emme voi miten­kään vai­kut­taa näi­den tie­to­jen lajiin, laa­juu­teen ja käsit­te­lyyn.

Kyse on yhdys­val­ta­lais­ten yri­tys­ten tar­jon­nas­ta:

 • Face­book Inc. (1601 S. Cali­for­nia Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
 • Twit­ter Inc. (1355 Mar­ket Street, Sui­te 900, San Francisco, CA 94103, USA)
 • Google Inc. (1600 Amp­hit­heat­re Parkway, Moun­tain View, CA 94043, USA)