14.5.2020

Vuo­kra­työn myy­tit mur­ret­tui­na

Vuokratyon Myytit Kysyjat

Ida ja Julius kysy­vät vuo­kra­työ­hön liit­ty­viä kysy­myk­siä, joi­hin asian­tun­ti­jam­me Ter­hi vas­taa.

Vuon­na 2019 vuo­kra­työ­tä teke­viä oli kes­ki­mää­rin 46 000, mikä on noin 2000 enem­män kuin edel­tä­vä­nä vuon­na. Mää­rät ovat­kin olleet tasai­ses­sa kas­vus­sa, kun ymmär­rys vuo­kra­työs­tä ja sen myön­tei­sis­tä vai­ku­tuk­sis­ta kas­vaa. Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­lii­ton (HPL) teke­män tut­ki­muk­sen mukaan perä­ti 88 % vuo­kra­työn­te­ki­jöis­tä suo­sit­te­li­si vuo­kra­työ­tä tut­ta­vil­leen. Samai­sen tut­ki­muk­sen mukaan vuo­kra­työn­te­ki­jä on myös innos­tu­neem­pi työs­tään kuin kes­ki­ver­to suo­ma­lai­nen työn­te­ki­jä. Sil­ti vuo­kra­työ on monel­la vie­lä osit­tain tun­te­ma­ton­ta ja sen teke­mi­seen liit­tyy joi­ta­kin vää­ris­ty­nei­tä usko­muk­sia. Kut­suim­me nuo­ret kysy­mään asian­tun­ti­jal­tam­me hei­dän miel­tään askar­rut­ta­via kysy­myk­siä vuo­kra­työ­hön liit­tyen. Ida ja Julius kysy­vät, HR-asian­tun­ti­jam­me Ter­hi vas­taa!

Ida & Julius: Mak­se­taan­ko vuo­kra­työs­tä huo­nom­paa palk­kaa?

Henkilostoliiga Terhi

Tämä on syys­tä tai toi­ses­ta mel­ko ylei­nen har­ha­luu­lo. Vuo­kra­työn­te­ki­jän palk­ka, eri­lai­set ilta- ja yötyö­li­sät, yli­työ­kor­vauk­set ja sai­ra­sa­jan palk­ka ovat kui­ten­kin samat kuin muil­la­kin työn­te­ki­jöil­lä, kos­ka ne mää­räy­ty­vät aina työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukaan. Myös TES:n mukai­set koke­mus­li­sät mak­se­taan vuo­kra­työs­sä nor­maa­lis­ti. Vuo­kra­työn­te­ki­jäl­le ker­tyy vuo­si­lo­maa aivan samoin perus­tein kuin muil­le­kin työn­te­ki­jöil­le. Jos vuo­si­lo­maa ei työ­suh­teen lyhyen kes­ton vuok­si ehdi pitää, loma mak­se­taan raha­na työ­suh­teen päät­tyes­sä.

I & J: Mil­lai­sis­sa tilan­teis­sa vuo­kra­työ­tä useim­mi­ten teh­dään?

Henkilostoliiga Terhi

Vuo­kra­työ­tä teh­dään todel­la monen­lai­sis­sa elä­män­ti­lan­teis­sa. Vuo­kra­työ tar­jo­aa sel­lais­ta jous­toa ja vai­kut­ta­mi­sen mah­dol­li­suuk­sia, mitä muus­ta työ­suh­tees­ta ei vält­tä­mät­tä saa. Vuo­kra­työn kaut­ta työn­te­ki­jäl­lä voi olla mah­dol­li­suus itse vali­ta työ­ai­ka ja ‑paik­ka, ja vuo­kra­työn kaut­ta voi ker­ryt­tää itsel­leen moni­puo­lis­ta työ­ko­ke­mus­ta. Vuo­kra­työl­lä on mah­dol­li­suus näh­dä eri­lai­sia työ­paik­ko­ja ja tes­ta­ta, mil­lai­nen työ­kult­tuu­ri on itsel­leen se sopi­vin. Useim­mi­ten vuo­kra­työ­tä teh­dään esi­mer­kik­si uran alku­tai­pa­leel­la, sil­lä vuo­kra­työ on erin­omai­nen kei­no saa­da niin sano­tus­ti jal­kaa oven väliin ja napa­ta sitä kaut­ta itsel­leen pit­kä­ai­kai­nen työ­suh­de. Vuo­kra­työ on monen ykkös­va­lin­ta myös sil­loin, kun työ­tä tar­vi­taan nopeas­ti. Vuo­kra­työn kaut­ta voi pääs­tä töi­hin jos­kus jopa seu­raa­va­na päi­vä­nä, kes­ki­mää­rin kui­ten­kin 12 päi­väs­sä.

I & J: Mitä työ­tä voi vuo­kra­työ­nä teh­dä?

Henkilostoliiga Terhi

Vuo­kra­työ­tä voi teh­dä monen­lais­ta ja eri toi­mia­loil­la. Ylei­sin­tä vuo­kra­työ on hotel­li- ja ravin­to­la-alal­la, kau­pas­sa, varas­to­työs­sä ja raken­nusa­lal­la. Myös toi­mis­to- ja talous­hal­lin­non, IT-alan ja ter­vey­den­hoi­to- ja sosi­aa­lia­lan työ­tä voi teh­dä vuo­kra­työy­ri­tys­ten kaut­ta. Meil­lä hen­ki­lös­tö­lii­gas­sa vuo­kra­töi­tä on tar­jol­la ennen muu­ta elintarvike‑, kiinteistö‑, palvelu‑, teol­li­suus- ja logis­tiik­ka-alal­la sekä toi­mis­to- ja talous­hal­lin­non teh­tä­vis­sä.

I & J: Onko vuo­kra­työ aina lyhyt­kes­tois­ta keik­ka­työ­tä?

Henkilostoliiga Terhi

Ei suin­kaan. Vuo­kra­työ voi olla osa-aikais­ta tai kokoai­kais­ta. Monis­sa tapauk­sis­sa mää­rä­ai­kai­nen työ­suh­de voi joh­taa vaki­tui­seen työ­suh­tee­seen. Me Hen­ki­lös­tö­lii­gas­sa pyrim­me myös aina yhdis­te­le­mään eri pitui­sia mää­rä­ai­kai­sia työ­suh­tei­ta, mikä­li yhdes­tä yri­tyk­ses­tä ei ole ker­ral­la tar­jo­ta kuin lyhyt­kes­tois­ta työ­tä, mut­ta työn­te­ki­jä oli­si halu­kas jat­ka­maan kaut­tam­me työn­te­koa.

 

I & J: Tar­vi­taan­ko vuo­kra­työ­tä var­ten kou­lu­tus tai muu­ta spe­si­fiä osaa­mis­ta?

Henkilostoliiga Terhi

Tämä riip­puu haet­ta­vas­ta teh­tä­väs­tä. Meil­lä on kui­ten­kin pal­jon myös sel­lais­ta työ­tä, mihin riit­tää pel­käs­tään hyvä ja rei­pas asen­ne. Jois­sain teh­tä­vis­sä ei vaa­di­ta aiem­paa koke­mus­ta tai mitään tiet­tyä kou­lu­tus­ta, mut­ta edel­ly­tyk­se­nä on jokin työ­kort­ti, kuten vaik­ka­pa hygie­nia­pas­si tai työ­tur­val­li­suus­kort­ti. Jois­sa­kin tapauk­sis­sa mah­dol­lis­tam­me kort­tien suo­rit­ta­mi­sen kaut­tam­me. Meil­lä on myös aina tasai­sin välia­join tar­jol­la rek­ry­kou­lu­tuk­sia, jois­sa on mah­dol­li­suus sekä saa­da työ­mark­ki­noil­la halut­tu ammat­ti­pä­te­vyys mut­ta myös var­ma työ­paik­ka kou­lu­tuk­sen kaut­ta.

I & J: Onko vuo­kra­työ aina vain väliai­kai­nen rat­kai­su?

Henkilostoliiga Terhi

Ei mis­sään nimes­sä! On kaik­kien etu, jos työn­ha­ki­joil­le löy­de­tään sel­lai­nen työ ja työ­paik­ka, jon­ka haki­ja kokee omak­seen. Sii­nä pii­lee­kin mie­les­tä­ni oman työ­ni ydin: miten yhdis­tää haki­jat heil­le par­hai­ten sopi­vaan jouk­ku­ee­seen. Moni onkin löy­tä­nyt kaut­tam­me oman pol­kun­sa: esi­mer­kik­si logis­tiik­ka-alal­ta meil­lä on upei­ta koke­muk­sia työn­te­ki­jöis­tä, jot­ka ovat löy­tä­neet unel­ma-ammat­tin­sa, ja nyt raken­ta­vat alal­la uraa ja jat­ko­kou­lut­tau­tu­vat. Se on kaik­kein pal­kit­se­vin­ta täs­sä työs­sä, kun joku löy­tää kaut­tam­me työn, jos­sa viih­tyy pit­kään – vaik­ka­pa ihan elä­ke­päi­viin saak­ka.

 

Mitä mui­ta myyt­te­jä olem­me rik­ko­neet? Lue Rek­ry­toin­nin myy­tin­mur­ta­jat tääl­tä.

Hienoa, että olet löytänyt blogimme pariin.

Jos haluat kuulla asiantuntija-ajatuksiamme työelämästä, rekrytoinnista ja työnhausta ensimmäisten joukossa, voit tilata blogimme suoraan sähköpostiisi.