28.9.2021

Työ­voi­ma­tar­peen super­syk­sy: Vil­kas kesä kiih­tyi ennätyskysyntään

Jo kevääl­lä saa­tiin merk­ke­jä, että työ­paik­ko­ja avau­tuu kesäl­le 2021 ihan eri taval­la kuin vuo­si sit­ten. Osa­sim­me Hen­ki­lös­tö­lii­gas­sa odot­taa työ­mark­ki­noi­den piris­ty­mis­tä, mut­ta nousun nopeus on toki yllät­tä­nyt mei­dät­kin. Patou­tu­nut tilan­ne yri­tyk­sis­sä on nyt pur­kau­tu­nut, ja jo elo­kuus­sa olim­me tilan­tees­sa, jos­sa työ­ti­lai­suuk­sia oli pit­käs­tä aikaa tar­jol­la todel­la paljon.

Ja mikäs sen hie­nom­paa, kun tar­jo­ta entis­tä laa­ja-alai­sem­min työ­ti­lai­suuk­sia työn­te­ki­jöil­lem­me! Toi­mis­tos­sa hei­tel­lään ylä­fem­mo­ja, kun työ ja teki­jä onnis­tu­taan yhdis­tä­mään. On myös upe­aa tar­jo­ta monil­le uusil­le asia­kas­yri­tyk­sil­le vauh­tia työn­te­koon Hen­ki­lös­tö­lii­gan vuokratyöntekijöillä.

Tie­do­tus­vä­li­neet huu­ta­vat työ­voi­ma­pu­laa – ja toki työ­voi­mal­le onkin kova kysyn­tä. On myös jous­ta­mi­sen tapo­ja, joil­la työ­nan­ta­ja hel­pot­taa työn­te­ki­jöi­den mah­dol­li­suuk­sia ottaa vas­taan tar­jot­tua työtä.

 

Kun tar­ve on kova, on fik­sua joustaa

 

Hen­ki­lös­tö­lii­gan HR-asian­tun­ti­jat sovit­te­le­vat päi­vit­täin yhteen työ­nan­ta­jien ja työn­te­ki­jöi­den intressejä.

Jos­kus meil­lä on tilan­tei­ta, jois­sa löy­tyi­si työn­te­ki­jä ilta­vuo­roon, jos se vain alkai­si klo 16 eikä klo 14. Mones­ti esi­mer­kik­si opis­ke­li­jat haluai­si­vat kovas­ti teh­dä töi­tä, jos vain työ­vuo­ro­jen aika­tau­lut saa­daan sovi­tet­tua luen­to­jen kans­sa yhteen. Yksi vaih­toeh­to oli­si tar­jo­ta myös lyhyem­piä, esi­mer­kik­si kuu­den tun­nin vuo­ro­ja. Tämä tie­ten­kin vaa­ti työn­joh­dol­ta pal­jon, mut­ta on parem­pi saa­da yksi työn­te­ki­jä kuu­dek­si tun­nik­si tuu­raa­maan, sen sijaan että jäi­si koko­naan ilman.”

Näin poh­tii HR-suun­nit­te­li­ja Jan­ni­ka Haa­vis­to, joka neu­vot­te­lee päi­vit­täin työ­vuo­ro­jen täyt­tä­mi­ses­tä. HR-suun­nit­te­li­jan tär­keä työ­teh­tä­vä onkin ’mät­sä­tä’ työ­keik­ka ja sopi­va teki­jä toisiinsa.

Suo­men kie­len osaa­mi­sen kans­sa jou­du­taan usein pun­ta­roi­maan, mikä on riit­tä­vä taso. Kukin työ­nan­ta­ja voi miet­tiä, pys­tyy­kö kes­kei­siä ohjei­ta kään­tä­mään englan­nik­si. Tai, voi­si­ko pyr­kiä sijoit­ta­maan aina­kin tiet­tyi­hin vuo­roi­hin yhden englan­nin­tai­toi­sen vuo­ro­vas­taa­van, joka voi tar­vit­taes­sa joh­taa työ­tä englan­nik­si. Toki työ­tur­val­li­suus on etusi­jal­la myös kie­li­ky­sy­mys­ten kohdalla.

Jokai­sen työ­nan­ta­jan ja työn­joh­don oli­si hyvä miet­tiä huo­lel­la, onko mah­dol­lis­ta eriyt­tää työ­hön tiet­ty­jä teh­tä­viä, jois­sa suo­men kie­li ei ole kes­kei­ses­sä roo­lis­sa. Suju­van suo­men kie­len vaa­ti­mus on osit­tain myös maan tapa, kuten Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton toi­mi­tus­joh­ta­ja Mer­ru Tulia­ro mai­nit­see MTV:n uuti­sis­sa.

 

Työn­haus­sa koros­tu­vat nyt help­pous ja nopeus

 

Kun työn­te­ki­jöis­tä on pulaa, koros­tuu työn­haus­sa help­pous ja nopeus. Hen­ki­lös­tö­lii­ga vas­taa tähän tar­pee­seen hel­pot­ta­mal­la työn­haun ensias­ke­lia. Riit­tää, että työn­ha­ki­ja tekee aloit­teen lähet­tä­mäl­lä yhtey­den­ot­to­pyyn­nön Hel­pos­ti hom­miin ‑sivus­ton kaut­ta. Tämän jäl­keen haki­jat kon­tak­toi­daan ja HR-ammat­ti­lai­nen haas­tat­te­lee hei­dät. Tämä työn­ha­ku­ta­pa ei vaa­di työn­ha­ki­jal­ta CV:tä tai tark­ko­jen kou­lu­tus­tie­to­jen ilmoit­ta­mis­ta haun ensivaiheessa.

Tämä hel­po­tet­tu työn­ha­ku­ta­pa on osoit­tau­tu­nut toi­mi­vak­si, mata­lan kyn­nyk­sen kei­nok­si työl­lis­tää haki­joi­ta, joil­la on työin­toa, mut­ta jot­ka eivät koe moti­voi­vak­si hakea pit­kil­lä hake­muk­sil­la eri työ­paik­koi­hin. Olem­me iloi­sia, että voim­me tar­jo­ta entis­tä jous­ta­vam­min työ­mah­dol­li­suuk­sia — ja näin myös omal­ta osal­tam­me rat­koa työ­paik­ko­jen tekijäpulaa

Hel­po­tet­tu työ­ha­ku puhut­te­lee z‑sukupolven nuo­ria, jot­ka koke­vat perin­tei­sen työn­haun usein han­ka­lak­si. Taka­na saat­taa olla koke­muk­sia lukui­sis­ta lähe­te­tyis­tä työ­ha­ke­muk­sis­ta, joi­hin ei ole saa­tu mitään vastausta.

Lataa mak­su­ton opas: Z‑sukupolvi työ­elä­mäs­sä

Pela­taan yhdes­sä maa­liin tämä vil­kas työsyksy!

 

Hienoa, että olet löytänyt blogimme pariin.

Jos haluat kuulla asiantuntija-ajatuksiamme työelämästä, rekrytoinnista ja työnhausta ensimmäisten joukossa, voit tilata blogimme suoraan sähköpostiisi.