9.1.2020

Työ­elä­mä vuon­na 2020

Vuo­si vaih­tui – ja sii­nä samas­sa vuo­si­kym­men. Edel­li­ses­tä 20-luvus­ta työ­maa­il­ma on muut­tu­nut mel­koi­ses­ti, vaik­ka tuol­loin­kin työn­te­ko on saa­nut uusia muo­to­ja, kun esi­mer­kik­si vuo­si­lo­mat teki­vät tulo­aan Suo­men työ­elä­mään.  Miten työym­pä­ris­tö muut­tuu vuon­na 2020 ja sitä seu­raa­vi­na vuo­si­na? Entä kuin­ka yri­tyk­set ja työn­ha­ki­jat voi­vat varau­tua tule­viin muutoksiin?

Työ­elä­mä vaa­tii kehit­ty­mis­ky­kyä työ­nan­ta­jal­ta ja työntekijältä

Perin­teis­ten työ­urien sijaan monet valit­se­vat toi­sen­lai­sen polun – joko oman mie­len­kiin­ton­sa vuok­si tai olo­suh­tei­den pakos­ta. Osa-aika­työt, free­lance-työs­ken­te­ly, alan­vaih­dok­set ja uudel­leen­kou­lut­tau­tu­mi­nen ovat kaik­ki tavan­omai­sia valin­to­ja jo tämän päi­vän ura­po­luil­la. Ei ole myös­kään tava­ton­ta työs­ken­nel­lä jopa kym­me­nis­sä eri yri­tyk­sis­sä työ­uran aikana.

World Eco­no­mic Foru­min mukaan tule­vai­suu­des­sa työn­te­ki­jän mer­ki­tyk­sel­li­sin osaa­mi­nen onkin oman osaa­mi­sen­sa kehit­tä­mi­nen. Maa­il­ma muut­tuu ja kehit­tyy ja niin työn­te­ki­jöil­tä kuin työ­nan­ta­jil­ta vaa­di­taan muu­tos­ky­kyä, muu­tok­sen hal­lin­taa ja kehittymishalua.

Työ­nan­ta­jan suun­ni­tel­mal­li­suu­del­la huip­pu­tii­mi kuntoon

Sit­ra jul­kai­si jäl­leen kat­sauk­sen­sa vuo­den 2020 megat­ren­deis­tä. Megat­ren­dien ja nii­den tul­kin­nan kaut­ta voim­me enna­koi­da tule­vaa ja val­mis­tau­tua tule­vai­suu­den muu­tok­siin – muun muas­sa työ­elä­män osal­ta. Muu­tok­sia työ­elä­mään tuo­vat muun muas­sa tek­no­lo­gian kehi­tys, auto­maa­tio ja väes­tön ikään­ty­mi­nen. World Eco­no­mic Foru­min mukaan jopa 54 pro­sent­tia kai­kis­ta työn­te­ki­jöis­tä tulee tar­vit­se­maan uudel­leen- ja lisä­kou­lu­tus­ta vuo­teen 2022 men­nes­sä. Työ­nan­ta­jil­ta vaa­di­taan­kin suun­ni­tel­mal­li­suut­ta, jot­ta tule­vai­suu­den osaa­mis­tar­peet kye­tään taklaa­maan. Taklaa­mi­nen voi­daan teh­dä joko kou­lut­ta­mal­la ole­mas­sa ole­maa työ­voi­maa ja/tai palk­kaa­mal­la lisää osaa­vaa työ­voi­maa. Monet tule­vat­kin valit­se­maan molem­mat vaih­toeh­dot. Muu­tok­sen kes­kel­lä voit­ta­jak­si kruu­na­taan ne, jot­ka hyväk­sy­vät muut­tu­van ken­tän ja osaa­vat kerä­tä ja kou­lut­taa omal­le ken­täl­leen oikeat, par­hai­ten sopi­vat taiturit.

Kai­paa­ko sinun yri­tyk­se­si tukea tule­vai­suu­den osaa­mis­tar­peen hal­lin­taan? Me Hen­ki­lös­tö­lii­gas­sa tuem­me eri­lai­sis­sa hen­ki­lös­tö­rat­kai­suis­sa Var­si­nais-Suo­men, Uuden­maan ja Pir­kan­maan alu­eel­la; ota yhteyt­tä, niin poh­di­taan yhdes­sä par­haat rat­kai­sut tei­dän huip­pu­tii­min­ne raken­ta­mi­seen ja ylläpitoon. 

Oman osaa­mi­sen sanoit­ta­mi­sel­la unelmaduuniin

Yri­tyk­sil­le on tär­ke­ää tun­nis­taa ja suun­ni­tel­la omaa tule­vai­suu­den osaa­mis­tar­vet­taan, mut­ta miten työn­ha­ki­ja voi varau­tua tule­vaan ja kuin­ka tule­vai­suu­den työ­maa­il­maa ymmär­tä­mäl­lä voi paran­taa omaa onnis­tu­mis­taan työnhakuprosessissa?

Tule­vai­suu­den halu­tuim­pia osaa­mi­sa­luei­ta ovat muun muas­sa ana­lyyt­ti­nen ajat­te­lu ja ongel­man­rat­kai­su­ky­ky, luo­vuus, yhteis­työ­tai­dot ja aktii­vi­nen oppi­mi­nen. Työn­ha­ki­jan kan­nat­taa­kin poh­tia omaa osaa­mis­taan näi­den tule­vai­suu­den tai­to­jen kaut­ta. Olet­ko esi­mer­kik­si tar­vin­nut eri­tyi­ses­ti luo­vuut­ta aiem­mas­sa työs­sä­si, onko har­ras­tuk­se­si kehit­tä­nyt yhteis­työ­tai­to­ja­si tai onko kou­lun­penk­ki kou­li­nut sinut ana­lyyt­ti­sek­si ongel­man­rat­kai­si­jak­si? Kir­jaa ja kuvai­le ne ylös ansio­luet­te­loo­si – osaa­mi­sen sanoit­ta­mi­nen on avain­te­ki­jä tule­vai­suu­den työnhaussa.

Kun ansio­luet­te­lo on kun­nos­sa, kan­nat­taa kur­ka­ta avoi­mis­ta työ­pai­kois­tam­me, jos­ko siel­tä löy­tyi­si unel­ma­duu­ni­si vuo­del­le 2020.

Muut­tu­va ja kehit­ty­vä työym­pä­ris­tö vaa­tii monen­lais­ta osaa­mis­ta, mut­ta mei­dän hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten mie­les­tä vuon­na 2020 tär­keim­piä työ­elä­män ja elä­män tai­to­ja on kui­ten­kin ystä­väl­li­syys ja yhteis­työ­ky­ky: ollaan rei­lu­ja ja kivo­ja työ­ka­ve­reil­lem­me niin tänään kuin tulevaisuudessakin!

Hienoa, että olet löytänyt blogimme pariin.

Jos haluat kuulla asiantuntija-ajatuksiamme työelämästä, rekrytoinnista ja työnhausta ensimmäisten joukossa, voit tilata blogimme suoraan sähköpostiisi.