15.9.2020

Hen­ki­lös­tö­lii­gan Rek­ry­Kou­lu­tus kuroo työ­voi­ma­pu­laa umpeen

Työ­voi­ma­pu­la vai­vaa yhä useam­pia alo­ja ja yri­tyk­siä; työ­tä oli­si tar­jol­la, mut­ta työl­le ei teki­jöi­tä. Tämä on tut­tua mui­den muas­sa Beto­mik Oy:n Juha-Pek­ka Rau­ha­lin­nal­le: ”Emme ole muis­taak­se­ni saa­neet vii­mei­sen vii­den vuo­den aika­na kuin muu­ta­man ammat­ti­lai­sen työ­paik­kail­moi­tus­ten perus­teel­la”. Sama ongel­ma vai­vaa kaik­kia alan yri­tyk­siä ympä­ri Suo­mea. Beto­ni­pump­pausau­ton­kul­jet­ta­jan työ vaa­tii kou­lut­tau­tu­mis­ta, mut­ta kou­lut­ta­mi­nen yri­tyk­sil­le on pait­si aikaa ja resurs­se­ja vie­vää myös kal­lis­ta. Tilan­teen avuk­si on kehi­tet­ty Rek­ry­Kou­lu­tus, jos­sa yri­tys saa itsel­leen ammat­ti­te­ki­jöi­tä ja työn­ha­ki­jat itsel­leen kou­lu­tuk­sen sekä työ­mark­ki­noil­la halu­tun amma­tin lisäk­si var­man työpaikan.

Osaa­via teki­jöi­tä nopeas­ti ja vai­vat­to­mas­ti Hen­ki­lös­tö­lii­gan ja Rek­ry­Kou­lu­tuk­sen kautta

Rek­ry­Kou­lu­tus on työ­elä­mä­läh­töi­nen kou­lu­tus, joka tar­jo­aa yri­tyk­sil­le ainut­laa­tui­sen mah­dol­li­suu­den ammat­ti­te­ki­jöil­le sil­loin, kun osaa­vis­ta teki­jöis­tä on pulaa, eikä uusia ole val­mis­tu­mas­sa lähi­tu­le­vai­suu­des­sa. Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta jär­jes­tet­ty Rek­ry­Kou­lu­tus on yri­tyk­sen kan­nal­ta help­po ja jou­he­va tapa saa­da ammat­ti­te­ki­jöi­tä; Hen­ki­lös­tö­lii­ga hoi­taa kai­ken ope­roin­nin kou­lu­tuk­sen osal­ta, kuten yhteis­työ­kump­pa­nei­den han­kin­nan, rahoi­tuk­sen, mark­ki­noin­nin ja teki­jöi­den rek­ry­toin­nin. ”Tämä on sel­lai­nen avai­met käteen ‑sys­tee­mi. Toi­mim­me niin, että käym­me ensin hyvin yksi­tyis­koh­tai­ses­ti yri­tyk­sen kans­sa läpi, mil­lai­sil­le teki­jöil­le on tar­vet­ta ja mitä omi­nais­piir­tei­tä teh­tä­vään kuu­luu. Näi­den kes­kus­te­lu­jen poh­jal­ta raken­nam­me sel­lai­sen pake­tin, joka vas­taa yri­tyk­sen tar­pei­siin. Sen jäl­keen on yri­tyk­ses­tä kiin­ni, pal­jon­ko he halua­vat ja pal­jon­ko heil­lä on omien kii­rei­den kes­kel­lä mah­dol­lis­ta osal­lis­tua Rek­ry­Kou­lu­tuk­sen ete­ne­mi­seen. Tavoit­tee­na on teh­dä kaik­ki yri­tyk­sel­le mah­dol­li­sim­man hel­pok­si ja miel­lyt­tä­väk­si”, kuvai­lee Susan­na Win­ha-Vah­te­ra, Hen­ki­lös­tö­lii­ga Oy Uusi­maan toi­mi­tus­joh­ta­ja RekryKoulutusta.

Betomik-rekrykoulutus-2

Beto­ni­pump­paus­ta Lahdessa

Vaa­ti­va­kin työ saa ammat­ti­mai­sen tekijänsä

Tänä kevää­nä Hen­ki­lös­tö­lii­ga Uusi­maa Oy kou­lut­ti Rek­ry­Kou­lu­tuk­sen kaut­ta beto­ni­pump­puau­ton­kul­jet­ta­jia kah­teen yri­tyk­seen, jois­ta toi­nen on pää­asial­li­ses­ti Ete­lä-Suo­men alu­eel­la toi­mi­va, beto­ni­pump­pauk­seen eri­kois­tu­nut yri­tys Beto­mik Oy.  Beto­mik Oy on tun­net­tu pait­si laa­duk­kaas­ta ja nyky­ai­kai­ses­ta kalus­tos­taan myös asian­tun­te­vas­ta ja pal­ve­lualt­tiis­ta työ­ot­tees­taan. Rek­ry­Kou­lu­tuk­sen kaut­ta kou­ral­li­nen uusia, innok­kai­ta teki­jöi­tä val­mis­tui beto­ni­pump­pausau­ton­kul­jet­ta­jan ammat­ti­pä­te­vyy­teen kesä­kuus­sa 2020, ja teke­vät nyt Beto­mi­kin raken­nus­työ­mail­la beto­ni­pump­pausau­ton­kul­jet­ta­jan töitä.

Beto­nin­pump­puau­ton­kul­jet­ta­jan työ on suh­teel­li­sen haas­ta­vaa asia­kas­pal­ve­lu­työ­tä, jos­sa itse asias­sa nimes­tä huo­li­mat­ta aje­taan kuor­ma-autol­la vain vähän. Var­si­nai­nen työ, eli beto­nin pump­paa­mi­nen tapah­tuu raken­nus­työ­mail­la, jois­sa on vaih­te­le­vas­ti välil­lä haas­ta­via­kin olo­suh­tei­ta. Ammat­ti­te­ki­jöi­tä teh­tä­vään on vain vähän ja uusien kou­lut­ta­mi­nen on kal­lis ja ras­kas pro­ses­si Beto­mi­kil­le. ”Työ on ras­kas­ta ja ajoit­tain kuor­mit­ta­vaa, mikä tulee koke­mat­to­mil­le välil­lä yllä­tyk­se­nä. Niin rek­ry­toin­neis­sa kuin kou­lu­tuk­ses­sa on tär­ke­ää teh­dä mah­dol­li­sim­man sel­väk­si, min­kä­lai­ses­ta työs­tä on kysy­mys, jot­ta kes­keyt­tä­mi­nen saa­daan mini­miin”, kuvai­lee Juha-Pek­ka beto­ni­pump­pausau­ton­kul­jet­ta­jan työtä.

Ren­to mut­ta teho­kas yhteistyö

Yhteis­työ Rek­ry­Kou­lu­tuk­sen yhtey­des­sä Hen­ki­lös­tö­lii­gan kans­sa oli Juha-Pekan mukaan suju­vaa. ”Yhteis­työ sujui oikein hyvin ja aktii­vi­sel­la otteel­la. Susan­na piti mei­dät koko ajan tie­toi­se­na, mis­sä men­nään ja mitä seu­raa­vak­si tapah­tuu. Oli myös muka­vaa, kun kans­sa­käy­mi­nen oli ren­toa ja ihmis­lä­heis­tä, eikä sel­lais­ta perin­teis­tä, yri­tys­maa­il­mas­ta lii­an­kin tut­tua, jäyk­kää asioi­mis­ta”, Juha-Pek­ka kuvai­lee yhteis­työ­tä. Niin ikään Hen­ki­lös­tö­lii­gan Susan­na kiit­te­lee yhteis­työ­tä: ”Yhteis­työm­me sujui mut­kat­to­mas­ti ja saim­me Juha-Pekal­ta sel­vän käsi­tyk­sen sii­tä, miten kou­lu­tus yri­tyk­sen näkö­kul­mas­ta kan­nat­taa rakentaa”.

Juha-Pek­ka suo­sit­te­li­si Rek­ry­Kou­lu­tus­ta myös muil­le työ­voi­ma­pu­lan kans­sa pai­ni­vil­le yri­tyk­sil­le. Myös Beto­mi­kil­le Juha-Pek­ka näki­si jär­jes­tet­tä­vän uuden kou­lu­tuk­sen: ”Voi­sin aja­tel­la, että kou­lu­tus jär­jes­tet­täi­siin uudel­leen­kin. Toi­sel­la ker­taa kiin­nit­täi­sim­me vie­lä enem­män huo­mio­ta sitou­tu­mi­seen. Heti kou­lu­tuk­sen alkuun voi­si lisä­tä teo­rian lisäk­si ihan kädet saves­sa teh­tä­vää työ­tä. Täl­lä ker­taa pari kes­keyt­ti kou­lu­tuk­sen, jol­loin he vei­vät kou­lu­tus­pai­kan mah­dol­li­ses­ti sel­lai­sil­ta hen­ki­löil­tä, jois­ta oli­si voi­nut tul­la beto­ni­pump­pa­rei­ta”. Rek­ry­Kou­lu­tuk­sen etu onkin se, että se teh­dään ennen muu­ta yri­tyk­sen tar­pei­den kaut­ta ja sitä voi­daan tar­peen tul­len muo­va­ta ja kehit­tää. Kou­lu­tuk­sel­la ei ole tark­kaa raken­net­ta tai vaa­ti­muk­sia, vaan se muo­dos­te­taan yri­tyk­sen teh­tä­vien ja tar­pei­den näkökulmasta.

Betomik-rekrykoulutus-3

Olym­pias­ta­dio­nin tekoa.

Rek­ry­toin­ti­Kou­lu­tuk­sel­le hel­po­tus­ta myös sinun yri­tyk­se­si osaajatarpeeseen?

Ole yhtey­des­sä, niin suun­ni­tel­laan yhdes­sä juu­ri sinun yri­tyk­sel­le­si rää­tä­löi­ty Rek­ry­Kou­lu­tus! Meil­le on tär­ke­ää, että saat juu­ri sel­lai­sen pake­tin, joka vas­taa tar­pei­ta­si, ja että koko pro­jek­ti on sinul­le mah­dol­li­sim­man kivu­ton. Ole yhtey­des­sä: susanna@henkilostoliiga.fi. Kaik­ki yhteys­tie­tom­me löy­dät tääl­tä.

Hienoa, että olet löytänyt blogimme pariin.

Jos haluat kuulla asiantuntija-ajatuksiamme työelämästä, rekrytoinnista ja työnhausta ensimmäisten joukossa, voit tilata blogimme suoraan sähköpostiisi.