17.3.2020

Etä­haas­tat­te­lu: 6 + 6 ohjeet rekrytoijalle

Video- ja puhe­lin­haas­tat­te­lut ovat osa moder­nia rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia ja nii­den mer­ki­tys on koros­tu­nut ennen muu­ta poik­keus­ai­ka­na, jota nyt eläm­me. Jokai­nen työyh­tei­sö on tahoil­laan jou­tu­nut kat­sel­moi­maan omia toi­min­ta­ta­po­jaan ja raken­ta­maan uusia, toi­mi­via etä­työs­ken­te­ly­mah­dol­li­suuk­sia. Osas­sa yri­tyk­siä nämä ovat jo pit­kään olleet vakiin­tu­nei­ta toi­min­ta­mal­le­ja, kun taas toi­sis­sa yri­tyk­sis­sä nii­tä on otet­tu nyt nopeal­la aika­tau­lul­la käyt­töön. Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lal­la ja HR-työs­sä muut­tu­nut toi­min­taym­pä­ris­tö tar­koit­taa muun muas­sa etä­nä teh­tä­viä työhaastatteluja.

Mil­lai­nen video­haas­tat­te­lu pal­ve­lee rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia parhaiten?

Video­haas­tat­te­lut voi­daan jakaa aina­kin kol­meen kategoriaan:

  1. suo­ra­na teh­tä­vään dia­lo­gi­seen videohaastatteluun;
  2. pas­sii­vi­seen dia­lo­giin, jos­sa haas­ta­tel­ta­va nau­hoit­taa vas­tauk­sen­sa val­mii­siin kysymyksiin;
  3. videoe­sit­täy­ty­mi­seen, jos­sa haki­ja pää­see vapaa­muo­toi­ses­ti ker­to­maan itsestään.

Täs­sä artik­ke­lis­sa kes­ki­tym­me ensik­si mai­nit­tuun, eli vuo­ro­vai­kut­tei­seen video­haas­tat­te­luun. Vuo­ro­vai­kut­tei­nen video­haas­tat­te­lu on hyvin lähel­lä aitoa kas­vok­kais­haas­tat­te­lua. Se tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den tar­ken­ta­viin lisä­ky­sy­myk­siin, molem­min­puo­li­seen tun­nus­te­luun ja hen­ki­lö­koh­tai­sem­paan ottee­seen sekä luo edel­ly­tyk­set heit­täy­tyä myös val­miik­si laa­di­tun haas­tat­te­lu­run­gon ulko­puo­lel­le. Täl­lai­nen video­haas­tat­te­lu onkin moni­syi­nen vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­ne, jos­sa toi­saal­ta hae­taan aktii­vi­ses­ti tie­toa haki­jan asen­tees­ta ja osaa­mi­ses­ta mut­ta toi­saal­ta myy­dään avoin­na ole­vaa toi­men­ku­vaa haki­jal­le sekä tar­jo­taan haki­jal­le jous­ta­vas­ti mah­dol­li­suus vai­kut­taa haas­tat­te­lun kulkuun.

Me Hen­ki­lös­tö­lii­gas­sa hyö­dyn­näm­me pää­osin vuo­ro­vai­kut­tei­sia haas­tat­te­lu­ja, mut­ta se ei vält­tä­mät­tä aina ole ainoa tie onneen. On mer­ki­tyk­sel­lis­tä teh­dä har­kit­tu pää­tös sii­tä, mikä haas­tat­te­lu­mal­li on kuhun­kin tilan­tee­seen sopi­vin. Jos video­haas­tat­te­lul­la on esi­mer­kik­si tar­koi­tus teh­dä esi­kar­sin­taa suu­res­ta jou­kos­ta haki­joi­ta, voi pas­sii­vi­nen dia­lo­gi olla toi­mi­vam­pi keino.

Niin hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lal­la kuin muil­la­kin toi­mia­loil­la on tyy­pil­lis­tä, että osa hake­muk­sis­ta ovat ns. avoi­mia hake­muk­sia, jol­loin haki­ja itsek­kään ei vie­lä tie­dä mihin hakun­sa koh­dis­tai­si. Täl­löin haki­jan haas­tat­te­lu muo­tou­tuu hie­man eri­tyyp­pi­sek­si, sil­lä HR-ammat­ti­lai­sen täy­tyy tar­kan koh­dey­ri­tyk­sen sijas­ta miet­tiä haki­jal­le sopi­via vaih­toeh­to­ja. Haas­tat­te­li­jal­la täy­tyy­kin olla vank­ku­ma­ton kyky tasa­pai­noil­la eri haas­tat­te­lu­ta­po­jen välil­lä teki­jöi­den ja teh­tä­vien yhteen­so­vit­ta­mi­sek­si aina kul­loi­ses­sa­kin tilanteessa.

Video­haas­tat­te­lun toteu­tus osa hakijakokemusta

On tär­ke­ää muis­taa, että myös video­haas­tat­te­lun toteu­tus on osa haki­ja­ko­ke­mus­ta: on kiin­ni­tet­tä­vä huo­mio­ta sii­hen, mil­lai­sia työ­ka­lu­ja ja sovel­luk­sia haas­tat­te­lus­sa hyö­dyn­ne­tään ja kuin­ka sel­keäs­ti nii­den käyt­tö ohjeis­te­taan haki­joil­le. Ei ole myös­kään lain­kaan mer­ki­tyk­se­tön­tä kiin­nit­tää huo­mio­ta toi­mi­viin yhteyk­siin; mil­lai­sen kuvan antaa yri­tyk­ses­tä haas­tat­te­lu, joka on moni­mut­kai­nen ja jon­ka yhteys pätkii?

Rek­ry­toi­jil­la on myös vas­tuu huo­mioi­da haki­joi­den yhden­ver­tai­suus video­haas­tat­te­lun edes­sä. On huo­leh­dit­ta­va, että kai­kil­la on mah­dol­li­suus osal­lis­tua haas­tat­te­luun riip­pu­mat­ta sii­tä, kuin­ka tai­do­kas on käyt­tä­mään jota­kin tiet­tyä sovel­lus­ta tai työ­ka­lua eri­to­ten sil­loin, kun sen käy­tön hal­lin­ta ei ole haet­ta­van työn kan­nal­ta rele­vant­tia. Hen­ki­lös­tö­lii­gal­la näem­me­kin, että mei­dän hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­se­nä on tuo­ta­va haki­jat lähem­mäs eri­lai­sia haas­tat­te­lu­ta­po­ja ja madal­let­ta­va kyn­nys­tä nii­den käyttöön.

Haki­joil­le onkin tar­jot­ta­va mah­dol­li­sim­man sel­keät ohjeet ja raa­mit video­haas­tat­te­luun. Näin hel­po­te­taan jo val­miik­si jän­nit­tä­vää tilan­net­ta ja saa­daan haki­jas­ta mah­dol­li­sim­man toden­mu­kai­nen kuva. Aina­kin nämä oli­si hyvä ava­ta haastateltavalle:

  1. Mitä ohjel­maa haas­tat­te­lus­sa käytetään
  2. Kuin­ka se toi­mii & miten osallistut
  3. Mik­si teet­te video­haas­tat­te­lun taval­li­sen haas­tat­te­lun sijas­ta (tähän syi­tä voi olla monia, kuten rek­ry­toin­ti­pro­ses­sin nopeut­ta­mi­nen suu­ren haki­ja­jou­kon edes­sä tai vaik­ka­pa tartuntatautiepidemia)
  4. Mil­lai­sen foo­ru­min video­haas­tat­te­lu tar­jo­aa haki­jal­le – perus­te­le video­haas­tat­te­lu haki­jan näkökulmasta
  5. Mitä tie­toa yri­tys odot­taa saa­van­sa video­haas­tat­te­lun aikana
  6. Mit­kä ovat seu­raa­vat ste­pit (jat­kuu­ko rek­ry­toin­ti­pro­ses­si etä­nä vai onko seu­raa­va vai­he kasvokkaishaastattelu)

Käy­tän­nön ohjeet onnistumiseen

Kun ymmär­rys sii­tä, mik­si video­haas­tat­te­lua teh­dään on saa­tu, ja se on arti­ku­loi­tu myös haki­jal­le, on aika kään­tää kat­se käy­tän­nön seik­koi­hin, joil­la on koko­aan suu­rem­pi mer­ki­tys video­haas­tat­te­lun onnis­tu­mi­seen. Huo­mioi aina­kin nämä sei­kat video­haas­tat­te­lua tehdessäsi:

  1. Tar­kis­ta lait­tei­den toi­mi­vuus: kokei­le ääni, video ja valoi­suus sekä var­mis­ta, että kukaan ei tule häi­rit­se­mään sinua haas­tat­te­lun aikana.
  2. Ase­ta kame­ra niin, että se on noin sil­mie­si kor­keu­del­la. On tär­ke­ää, että haki­ja todel­la kokee kat­so­van­sa sinua silmiin.
  3. Muis­ta kat­se­kon­tak­ti myös muis­tiin­pa­no­ja teh­des­sä. Haki­ja halu­aa tun­tea tul­leen­sa huo­mioi­duk­si ja noteeratuksi.
  4. Varaa aikaa ja val­mis­tau­du; aivan kuten taval­li­nen­kin f2f-haas­tat­te­lu, myös video­haas­tat­te­lu vaa­tii val­mis­tau­tu­mis­ta. Muu­ta­man minuu­tin hil­jai­nen het­ki ennen haas­tat­te­lun alkua aut­taa keskittymään.
  5. Pidä puhe­lin äänet­tö­mäl­lä ja ulot­tu­mat­to­mis­sa­si haas­tat­te­lun ajan.
  6. Anna tar­peek­si tilaa ja aikaa haki­jan vas­tauk­sil­le. Video­haas­tat­te­lus­sa tauot voi­vat tun­tua pii­naa­vil­ta ja saat­taa tul­la pakot­ta­ma­ton tar­ve täyt­tää hil­jai­set het­ket höpi­näl­lä tai tar­ken­ta­vil­la kysy­myk­sil­lä. Koi­ta rau­hoit­taa mie­le­si ja antaa haki­jan rau­has­sa poh­tia ja täy­den­tää omia vas­tauk­si­aan, kun­nes olet saa­nut tar­vit­se­ma­si. Ja jätä tie­tys­ti tilaa myös haki­jan omil­le kysymyksille.

Lop­pu­jen lopuk­si video­haas­tat­te­lu ei suu­res­ti eroa perin­tei­ses­tä kas­vok­kais­haas­tat­te­lus­ta. Tär­ke­ää on kye­tä jous­ta­vas­ti muo­vaa­maan haas­tat­te­lua eri kana­vien mukaan ja huo­leh­dit­ta­va haki­ja­ko­ke­muk­ses­ta kai­kis­sa rek­ry­toin­ti­pro­ses­sin vai­heis­sa huo­li­mat­ta sii­tä, mikä haas­tat­te­lu­me­ne­tel­mä on valit­tu. Mer­ki­tyk­sel­li­sin asia muis­taa on kui­ten­kin se, että näy­tön molem­min puo­lin on vain ihan tui­ki­ta­val­li­nen ihminen.

 

Palaa mui­den blo­gi­teks­tiem­me pariin. 

Hienoa, että olet löytänyt blogimme pariin.

Jos haluat kuulla asiantuntija-ajatuksiamme työelämästä, rekrytoinnista ja työnhausta ensimmäisten joukossa, voit tilata blogimme suoraan sähköpostiisi.