19.8.2020

Asia­kas­suo­sit­te­luin­dek­sim­me eli NPS-lukum­me on 59!

Tee­tim­me IRO­Re­search-tut­ki­mus­toi­mis­tol­ta kesä­kuus­sa asia­kas­tyy­ty­väi­syys- ja brän­di­tut­ki­muk­sen, jos­sa sel­vi­tim­me Hen­ki­lös­tö­lii­gan tun­net­tuut­ta, brän­diin liit­ty­viä mie­li­ku­via ja suo­sit­te­li­jain­dek­siä. Suo­sit­te­li­jain­dek­sim­me eli NPS-lukum­me on ollut kor­kea jo vuo­sia, mut­ta tänä vuon­na saim­me tulok­sek­si hui­mat 59! Ver­tai­luk­si ker­rot­ta­koon, että vas­taa­via NPS-luku­ja on Suo­mes­sa saa­neet kulut­ta­ja­puo­lel­la mm. Ipho­ne sekä sano­ma­leh­det uutis­vä­li­nee­nä. Näet lis­tauk­sen kai­kis­ta Suo­men par­hais­ta NPS-luvuis­ta tääl­tä.

Mikä NPS-luku?

Net Pro­mo­ter Sco­re, on suo­sit­te­li­jain­dek­si, jol­la mita­taan asiak­kaan suo­sit­te­lu­ha­luk­kuut­ta ja tyy­ty­väi­syyt­tä. Tii­vis­tet­ty­nä ter­mi vas­taa kysy­myk­seen: “Kuin­ka toden­nä­köi­ses­ti suo­sit­te­li­sit yri­tyk­sen pal­ve­lua tai tuot­tei­ta ystä­väl­le­si tai kol­le­gal­le­si?” Asiak­kaat jakau­tu­vat vas­tauk­sis­sa kol­meen kate­go­ri­aan: suo­sit­te­li­joi­hin (9–10), pas­sii­vi­siin (7–8) ja arvos­te­li­joi­hin (0–6). NPS-luku las­ke­taan vähen­tä­mäl­lä suo­sit­te­li­joi­den mää­räs­tä arvos­te­li­joi­den mää­rä. Ylei­ses­ti voi­daan sanoa, että luku­ja yli 50 pide­tään erit­täin hyvä­nä tulok­se­na, mut­ta luon­nol­li­ses­ti suo­sit­te­luin­dek­se­jä ver­tail­les­sa on otet­ta­va huo­mioon toi­mia­la sekä se, onko tuo­te tai pal­ve­lu suun­nat­tu kulut­ta­jil­le vai yrityksille.

NPS on kir­jai­li­ja ja bis­nes­stra­te­gi Fred Reich­hel­din luo­ma mit­ta­ri, jos­ta on keh­key­ty­nyt kan­sain­vä­li­ses­ti käy­te­tyin asia­kas­us­kol­li­suu­den mittari.

 

NPS-laskenta

NPS-luvul­la apua stra­te­gi­seen kehitystyöhön

Jot­ta yri­tys voi kas­vaa ja kehit­tyä on sen tie­det­tä­vä, mitä sii­tä aja­tel­laan. NPS-luku on kon­kreet­ti­nen ja ainut­laa­tui­nen työ­vä­li­ne asia­kas­läh­töi­seen kehi­tys­työ­hön. Tulos­ten ana­ly­soin­ti mah­dol­lis­taa sys­te­maat­ti­sen ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sen kehit­ty­mi­sen, jos­sa asia­kas – eli se tär­kein – on kes­kiös­sä.  IRO­Re­searc­hin kans­sa teh­ty tut­ki­mus tar­jo­si pait­si ulkoi­sen ja riip­pu­mat­to­man tulok­sen myös ammat­ti­mai­sen tulos­ten ana­ly­soin­nin, jos­sa ulko­puo­li­nen ammat­ti­ta­ho kävi kans­sam­me läpi tulok­set ja sii­tä joh­det­ta­vat joh­to­pää­tök­set sekä kehi­ty­sas­ke­leet. Vaik­ka 59 NPS-luku­na on erin­omai­nen, pyrim­me tasai­ses­ti kas­vat­ta­maan asia­kas­tyy­ty­väi­syyt­täm­me ja asia­kas­us­kol­li­suut­tam­me stra­te­gi­sin valin­noin ja toi­men­pi­tein. Tavoit­tee­nam­me onkin, että saam­me NPS-luvun tasai­sel­la kas­vul­la hilat­tua seu­raa­vak­si täy­teen kuu­teen­kymp­piin, mut­ta vie­lä sen­kin yli tule­vi­na vuosina.

Mikä sit­ten takaa laa­duk­kaan henkilöstöpalvelun?

Me Hen­ki­lös­tö­lii­gas­sa uskom­me kump­pa­nuu­teen, ja pyrim­me­kin aina tun­te­maan asiak­kaam­me mah­dol­li­sim­man hyvin. Sik­si jokai­nen toi­mek­sian­tom­me alkaa tar­ve­kar­toi­tuk­sel­la. On kaik­kien etu, että löy­däm­me kuhun­kin jouk­ku­ee­seen oikeas­ti ne par­hai­ten sopi­vat täh­ti­pe­laa­jat. Meil­le on myös tär­ke­ää tukea asiak­kai­tam­me muut­tu­vis­sa tilan­teis­sa. Ymmär­räm­me, että lisä­työ­voi­man tar­vet­ta ei aina voi ennus­taa. Mei­dän teh­tä­väm­me on huo­leh­tia, että asiak­kaam­me saa­vat lisä­apua nopeas­ti ja jous­ta­vas­ti sil­loin­kin, kun tilan­teet ovat pääs­seet hek­ti­sik­si. NPS-luku osoit­taa, että olem­me teh­neet pal­jon oikein ja asia­kas­läh­töi­ses­ti. Toi­saal­ta NPS antaa meil­le jäl­leen erin­omai­sia työ­ka­lu­ja seu­raa­viin edistysaskeliimme.

Haluam­me läm­pi­mäs­ti kiit­tää kaik­kia asiak­kai­tam­me erin­omai­ses­ta suo­sit­te­luin­dek­sis­täm­me. Jat­ka­kaam­me menes­tyk­se­käs­tä yhteis­työ­tä jatkossakin!

Haluat­ko tes­ta­ta itse, olem­me­ko sinun yri­tyk­se­si arvoi­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys? Jätä yhteys­tie­to­si, niin olem­me sinuun yhteydessä!

Hienoa, että olet löytänyt blogimme pariin.

Jos haluat kuulla asiantuntija-ajatuksiamme työelämästä, rekrytoinnista ja työnhausta ensimmäisten joukossa, voit tilata blogimme suoraan sähköpostiisi.