Meis­tä

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on aktii­vi­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Olem­me toi­mi­neet Var­si­nais-Suo­mes­sa yli 17 vuot­ta ja vuo­des­ta 2019 asti olem­me toi­mi­neet myös Uudel­la­maal­la ja Pir­kan­maal­la. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia, sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on myös Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen ja nou­da­tam­me ala­koh­tai­sia työ­eh­to­so­pi­muk­sia. Olem­me muka­na Tilaajavastuu.fi –pal­ve­lus­sa.

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Tari­nam­me

Hen­ki­lös­tö­lii­gan tari­na yri­tyk­sen perus­ta­jan Mat­ti Mas­to­kan­kaan sanoin:

2022 — 

Hen­ki­lös­tö­lii­gan kas­vu­ta­ri­na jat­kuu Ete­lä-Suo­men pelikentillä 

Vuo­den 2022 alkaes­sa Hen­ki­lös­tö­lii­ga on vakiin­nut­ta­nut toi­min­tan­sa Ete­lä-Suo­men kas­vu­kes­kuk­sis­sa. Jokai­sel­la tytä­ryh­tiöl­lä on nyt oma toi­mi­tus­joh­ta­jan­sa johdossa. 

Minul­la on ilo kes­kit­tyä tuke­maan peli­kent­tiem­me kas­vu­ta­ri­naa Turus­sa, Van­taal­la ja Tam­pe­reel­la. Pääl­lim­mäi­se­nä edel­leen täs­sä kai­kes­sa uudet vivah­teet saa­nut alku­pe­räi­nen toi­min­ta-aja­tuk­se­ni: ”Autam­me asiak­kai­tam­me kokoa­maan huip­pu­jouk­ku­een, jos­sa on tämän ajan haas­tei­den vaa­ti­maa moni­puo­lis­ta osaa­mis­ta.

2019 — 2021 

Seu­raa­va maa­lia koh­den — koro­na yllät­tää pelikentän

Vuon­na 2019 oli aika panos­taa kas­vuun ja kehi­tyk­seen. Olim­me­kin sii­nä onnel­li­ses­sa ase­mas­sa, että meil­lä oli resurs­se­ja panos­taa hal­lit­tuun laa­je­ne­mi­seen ja päi­vi­te­tyn lii­ke­toi­min­ta­stra­te­giam­me toteut­ta­mi­seen. Ase­tim­me tavoit­teek­si olla val­ta­kun­nal­li­nen pelu­ri, jol­la on toi­min­taa kai­kis­sa kol­mes­sa Suo­men kasvukeskuksessa. 

Van­taan ja Tam­pe­reen toi­mi­pis­teet avau­tui­vat vuo­den 2019 lopul­la. Kevääl­lä 2020 innos­tu­neet tun­nel­mat muut­tui­vat äkis­ti koro­nan astut­tua peli­ken­täl­le. Pidim­me kat­seet kui­ten­kin tiu­kas­ti ase­te­tuis­sa tavoit­teis­sa, ja onnis­tuim­me­kin kai­kes­ta huo­li­mat­ta kas­vat­ta­maan asemiamme.

2013 — 2018

Sisul­la koh­ti val­ta­kun­nal­lis­ta mes­ta­ruus­sar­jaa 

Perik­sian­ta­ma­ton teke­mi­nen 2000-luvun taan­tu­man aika­na aut­toi lopul­ta kään­tä­mään jouk­ku­eem­me takai­sin pis­te­put­keen. Ylei­nen talous­kas­vu läh­ti nousuun ja vakiin­nu­tim­me ase­mam­me Var­si­nais-Suo­men talous­a­lu­een yhte­nä vah­vim­mis­ta hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yrityksistä. 

Arvoi­him­me per­hey­ri­tyk­se­nä kuu­luu aito välit­tä­mi­nen asiak­kais­tam­me ja työn­te­ki­jöis­täm­me. Haluam­me tar­jo­ta erin­omais­ta pal­ve­lua ja luo­da lisä­ar­voa yri­tys­asiak­kail­lem­me. Se mis­tä sovi­taan, sii­tä pide­tään kiin­ni.                   

2009 — 2013

Nousu­joh­tei­set alku­vuo­det — Taan­tu­mas­ta vai­kea vastustaja

2000-luvun alku­puo­len ensim­mäi­set peli­vuo­det läh­ti­vät hie­nos­ti käyn­tiin ja pys­tyim­me hank­ki­maan nousu­joh­tei­ses­ti uusia asiak­kai­ta. Töi­tä riit­ti niin pal­jon kuin vain jak­soim­me teh­dä! Tämä vaa­ti myös hen­ki­lös­tö­mää­rän nope­aa kas­vat­ta­mis­ta ja onnek­kaas­ti sain­kin rek­ry­toi­tua todel­li­sia avain­pe­lu­rei­ta mukaan heti alus­ta alkaen.

2000-luvun jäl­ki­puo­lis­kol­la taan­tu­ma ulot­ti pit­kät käten­sä hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­lii­ke­toi­min­taan. Pää­tim­me, että nyt jos kos­kaan, mei­dän oli kes­ki­tyt­tä­vä kan­nat­ta­vuu­den säi­lyt­tä­mi­seen. Teim­me rat­kai­sun jat­kaa lähin­nä logis­tii­kan, teol­li­suu­den, toi­mis­to­työn, kau­pan alan sekä kiin­teis­tö­puo­len hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tuottamista. 

2006 — 2009

Jouk­ku­eem­me syn­ty­vai­heet — Voit­ta­val­la peli­suun­ni­tel­mal­la alkuun

Olin työs­ken­nel­lyt kuusi vuot­ta hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lal­la ja oppi­nut pal­jon hen­ki­lös­tö­alan vaa­ti­vuu­des­ta, hyvis­tä käy­tän­nöis­tä rat­kai­suis­ta — ja myös ongel­mis­ta. Näin alan mah­dol­li­suu­det, ja oman yri­tyk­sen perus­ta­mi­nen oli minul­le moti­voi­va tapa läh­teä toteut­ta­maan oman­nä­köis­tä henkilöstöpalvelua.

 Perus­tin Hen­ki­lös­tö­lii­gan vuon­na 2006. Halusin myös jat­kaa ihmis­ten paris­sa työs­ken­te­le­mis­tä ja hei­dän toi­meen­tu­loi­hin­sa vai­kut­ta­mis­ta. Mis­sio­na­ni oli paran­taa hen­ki­lös­tö­vuo­krausa­lan olo­ja, käy­tän­tö­jä ja tuottavuutta.

 ”Hen­ki­lös­tö­lii­ga” ‑nimen uudel­le yri­tyk­sel­le­ni ideoim­me yhdes­sä mai­nos­toi­mis­tos­sa työs­ken­te­le­vän ystä­vä­ni kans­sa. Pidin nimes­tä heti alus­ta läh­tien, kos­ka nimen alkuo­sa vies­tii sel­keäs­ti toi­mia­las­tam­me ja jäl­kio­san urhei­lul­li­nen tee­ma vies­tii yhteen pelaa­mi­ses­ta yhtei­sen tavoit­teen eteen. Olen sitä pait­si myös kova penk­kiur­hei­li­ja ja urhei­lun tuki­ja, joten täs­sä­kin mie­les­sä nimi istui yri­tyk­sel­le­ni kuin kypä­rä pelu­rin päähän. 

Toi­min­ta-aja­tuk­sek­sem­me kir­joi­tin: ”Autam­me asiak­kai­tam­me kokoa­maan huip­pu­jouk­ku­een, jos­sa on tämän ajan haas­tei­den vaa­ti­maa moni­puo­lis­ta osaa­mis­ta.”. Tämä toi­min­taam­me ohjaa­va aja­tus pätee iki­vih­rey­des­sään vie­lä tänä­kin päivänä!

 

Mat­ti Mastokangas

- Hen­ki­lös­tö­lii­ga Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja ja perustaja

Henkilostoliiga Matti
Ikoni Palvelumme 200x200 B

Pal­ve­lum­me

Hen­ki­lös­tö­lii­ga pal­ve­lee yri­tyk­siä työ­voi­man­vuo­krauk­ses­sa ja suo­ris­sa rek­ry­toin­neis­sa. Hen­ki­lös­tön tilaa­mi­nen Hen­ki­lös­tö­lii­gas­ta tar­koit­taa käy­tän­nös­sä sitä, että työn­te­ki­jät ovat taval­li­seen tapaan toi­mek­sian­ta­jan käy­tet­tä­vis­sä, mut­ta Hen­ki­lös­tö­lii­gan palkkalistoilla.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga tar­jo­aa kat­ta­vaa ja vas­tuul­lis­ta hen­ki­lös­tö­osaa­mis­ta. Paneu­dum­me asiak­kai­dem­me hen­ki­lös­tö­tar­pei­siin huo­lel­la. Pit­kä­ai­kai­se­na toi­mi­ja­na tun­nem­me yri­tys­maa­il­man rek­ry­toin­ti­tar­peet eri­tyi­sen hyvin. Toi­min­ta­ta­paam­me kuu­luu aina yri­tyk­seen ja tar­jot­tuun työ­teh­tä­vään pereh­ty­mi­nen. Kun tun­tee taus­tat, on hel­pom­pi löy­tää hen­ki­löt, jot­ka tai­doil­taan ja hen­ki­lö­ke­mial­taan sopi­vat toi­mek­sian­ta­jan työyhteisöön.

Pää­set luke­maan lisää pal­ve­luis­tam­me TÄSTÄ!

 

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Mis­sio & arvot

Hen­ki­lös­tö­lii­gan pal­ve­lui­den käyt­tä­mi­nen tuot­taa yri­tyk­sel­le par­haim­mil­laan kes­tä­vää kil­pai­lue­tua, kos­ka ulko­puo­li­sen asian­tun­ti­jan toi­min­ta­mal­li on usein ammat­ti­mai­sem­paa ja tehokkaampaa.

Mis­sio­nam­me haluam­me aut­taa asia­kas­yri­tyk­siäm­me vali­tuil­la toi­mia­loil­la täyt­tä­mään työn­te­ki­jä­tar­peen­sa nopeas­ti ja tehok­kaas­ti sekä haluam­me tuot­taa pal­ve­lui­ta jokai­sel­le asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me tavoit­teel­li­ses­ti ja var­muu­del­la. Työn­te­ki­jöil­le haluam­me luo­da hyvän työ­elä­mä­ko­ke­muk­sen ja toi­meen­tu­lon elä­män eri vai­heis­sa sekä eri tilanteissa.

Alla lis­tat­tu­na arvom­me, joi­hin tukeu­dum­me työssämme:

Kump­pa­nuus

Väli­täm­me aidos­ti asiak­kais­tam­me ja työn­te­ki­jöis­täm­me. Haluam­me tar­jo­ta erin­omais­ta pal­ve­lua ja luo­da lisä­ar­voa yritysasiakkaillemme.

Kan­nat­ta­vuus

Huo­leh­dim­me Hen­ki­lös­tö­lii­gan talou­des­ta ja sen myö­tä olem­me luo­tet­ta­va työ­nan­ta­ja ja pal­kan­mak­sa­ja. Kan­nat­ta­vuut­ta yllä­pi­de­tään jat­ku­val­la tehok­kuu­den paran­ta­mi­sel­la sekä sisäi­sis­sä että ulkoi­sis­sa prosesseissa.

Luo­tet­ta­vuus

Se mis­tä sovi­taan, sii­tä pide­tään kiin­ni. Hoi­dam­me tyy­lik­kääs­ti kaik­ki vel­vol­li­suu­tem­me niin työ­nan­ta­ja­na kuin yhteistyökumppanina.

Pit­kä­jän­tei­syys

Koem­me, että kans­sam­me voi kehit­tää asiak­kuut­ta mal­til­li­ses­ti ja jär­ke­väl­lä suun­ni­tel­mal­li­suu­del­la. Vuo­kra­työn­te­ki­jöil­lem­me mah­dol­lis­tam­me pit­kä­kes­toi­sen työ­uran kans­sam­me työn­te­ki­jän niin halutessa.

Logo Luottokelpoisuus 348x261
Henkilostoala Leimalogot Henkilostoala Jasenyritystys Logo Full Color Rgb 900px W 72ppi
Logo Kauppakamari 348x261
Logo Yrittajat 348x261
2019 VAAKA LOGO 1.jpg