Meis­tä

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on aktii­vi­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Olem­me toi­mi­neet Var­si­nais-Suo­mes­sa lähes 15 vuot­ta ja vuo­des­ta 2019 asti olem­me toi­mi­neet myös Uudel­la­maal­la ja Pir­kan­maal­la. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia, sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on myös Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen ja nou­da­tam­me ala­koh­tai­sia työ­eh­to­so­pi­muk­sia. Olem­me muka­na Tilaajavastuu.fi –pal­ve­lus­sa.

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Tari­nam­me

Lue Hen­ki­lös­tö­lii­gan perus­ta­mis­ta­ri­na toi­mi­tus­joh­ta­ja Mat­ti Mas­to­kan­kaan sanoin:

2005 — 2006

Jouk­ku­eem­me syntyvaiheet

Aikai­sem­mas­sa työs­sä­ni hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­fir­man myyn­ti­joh­ta­ja­na koin, että hen­ki­lös­töy­ri­tyk­sen pro­ses­se­ja ja nii­den kehit­tä­mis­tä voi­si joh­taa tehok­kaam­min­kin. Halusin lisää vai­ku­tus­mah­dol­li­suuk­sia ja tar­jou­duin­kin osta­maan yri­tyk­ses­tä osuu­den. Sil­loi­set omis­ta­jat eivät vali­tet­ta­vas­ti osuu­den osta­mi­sel­le läm­men­neet vaan halusi­vat jat­kaa van­hal­la toimintamallilla.

Kos­ka en pääs­syt täy­si­val­tai­ses­ti toteut­ta­maan visioi­ta­ni, pää­tin irti­sa­noa itse­ni 2006 alku­vuo­des­ta. Kuu­des­sa vuo­des­sa olin jo oppi­nut pal­jon hen­ki­lös­tö­alan vaa­ti­vuu­des­ta, rat­kai­suis­ta ja ongel­mis­ta. Näin myös alan mah­dol­li­suu­det, joi­hin ei sil­loin kun­nol­la tar­tut­tu ja tämä moti­voi minua ete­ne­mään koh­ti seu­raa­via haasteita.

2006 — 2009

Voit­ta­val­la peli­suun­ni­tel­mal­la alkuun

Uskoin osaa­mi­see­ni ja perus­tin Hen­ki­lös­tö­lii­gan vuon­na 2006. Halusin myös jat­kaa ihmis­ten paris­sa työs­ken­te­le­mis­tä ja hei­dän toi­meen­tu­loi­hin­sa vai­kut­ta­mis­ta. Mis­sio­na­ni oli paran­taa hen­ki­lös­tö­vuo­krausa­lan olo­ja, käy­tän­tö­jä ja tuottavuutta.

”Hen­ki­lös­tö­lii­ga” ‑nimen uudel­le yri­tyk­sel­le­ni ideoim­me yhdes­sä mai­nos­toi­mis­tos­sa työs­ken­te­le­vän ystä­vä­ni kans­sa. Pidin nimes­tä heti alus­ta läh­tien, kos­ka nimen alkuo­sa vies­tii sel­keäs­ti toi­mia­las­tam­me ja jäl­kio­san urhei­lul­li­nen tee­ma vies­tii yhteen pelaa­mi­ses­ta yhtei­sen tavoit­teen eteen. Sitä pait­si olen myös kova penk­kiur­hei­li­ja ja urhei­lun tuki­ja, joten täs­sä­kin mie­les­sä nimi istui yri­tyk­sel­le­ni kuin kypä­rä pelu­rin pää­hän. Toi­min­ta-aja­tuk­sek­sem­me kir­joi­tin: ”Autam­me asiak­kai­tam­me kokoa­maan huip­pu­jouk­ku­een, jos­sa on tämän ajan haas­tei­den vaa­ti­maa moni­puo­lis­ta osaa­mis­ta.”. Tämä toi­min­taam­me ohjaa­va aja­tus pätee iki­vih­rey­des­sään vie­lä tänä­kin päivänä!

2009 — 2013

Taan­tu­mas­ta vai­kea vastustaja

Ensim­mäi­set peli­vuo­det läh­ti­vät hie­nos­ti käyn­tiin. Saim­me uusia asiak­kai­ta laa­jan ver­kos­to­ni ansios­ta ja töi­tä riit­ti niin pal­jon kuin vain jak­soim­me teh­dä. Tämä vaa­ti myös hen­ki­lös­tö­mää­räm­me nope­aa kas­vat­ta­mis­ta ja olen­kin onnis­tu­nut rek­ry­toi­maan todel­li­sia avain­pe­lu­rei­ta mukaan heti alus­ta alkaen.

Hyvän kysyn­nän ansios­ta läh­dim­me suun­nit­te­le­maan laa­jen­tu­mis­ta Sata­kun­taan ja Poris­sa ’kak­kos­ket­jun’ peluut­ta­mi­nen alkoi vuon­na 2008. Lii­ke­toi­min­ta käyn­nis­tyi Poris­sa lupaa­vas­ti, ja asia­kas­mää­rät kas­voi­vat siel­lä­kin hie­nos­ti. Kui­ten­kin 2000-luvun ensim­mäi­sen vuo­si­kym­me­nen lopun taan­tu­ma ulot­ti pit­kät käten­sä hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­lii­ke­toi­min­taan ja eten­kin Poris­sa työt tun­tui­vat lop­pu­van kuin seinään.

Kävi sel­väk­si, ettei Pori ollut­kaan sijain­nil­taan oikea paik­ka meil­le ja toi­mi­pis­teen kan­nat­ta­vuus heik­ke­ni nopeas­ti. Pää­tim­me, että nyt jos kos­kaan, mei­dän oli kes­ki­tyt­tä­vä kan­nat­ta­vuu­den säi­lyt­tä­mi­seen. Tämä tar­koit­ti vali­tet­ta­va­si sitä, että jou­duim­me teke­mään ras­kaan stra­te­gi­sen rat­kai­sun: kah­den­sim­me resurs­sim­me Turun alu­eel­le ja teim­me rat­kai­sun jat­kaa lähin­nä logis­tii­kan, teol­li­suu­den, toi­mis­to­työn, kau­pan alan sekä kiin­teis­tö­puo­len hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tuottamista. 

2013 — 2018

Koh­ti val­ta­kun­nal­lis­ta mestaruussarjaa

Oikeat, vaik­ka­kin vai­keat rat­kai­sut, sekä kova ja perik­sian­ta­ma­ton teke­mi­sen mei­nin­ki aut­toi­vat kään­tä­mään jouk­ku­eem­me takai­sin pis­te­put­keen. Talous­kas­vun läh­ties­sä nousuun, vakiin­nu­tim­me ase­mam­me Var­si­nais-Suo­men talous­a­lu­een yhte­nä vah­vim­mis­ta hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­sis­tä. Hen­ki­lös­tö­mää­rän kas­vu onkin jat­ku­nut tasai­se­na ja täl­lä het­kel­lä mei­tä on 8 vaki­tuis­ta työn­te­ki­jää toi­mis­tol­lam­me ja työl­lis­täm­me noin 550 vuo­kra­työn­te­ki­jää eli ”lii­ga­lais­ta” vuodessa.

Haluam­me jat­ku­val­la toi­min­tam­me kehit­tä­mi­sel­lä var­mis­taa mes­ta­ruus­ta­son nyt ja myös tule­vai­suu­des­sa. Olem­me­kin saa­neet pää­tök­seen arvo­jem­me sekä mis­siom­me kir­kas­ta­mi­sen, jon­ka aloi­tim­me 2019 vuo­den alusta.

Mis­sio­nam­me haluam­me aut­taa asia­kas­yri­tyk­siäm­me vali­tuil­la toi­mia­loil­la täyt­tä­mään työn­te­ki­jä­tar­peen­sa nopeas­ti ja tehok­kaas­ti sekä haluam­me tuot­taa pal­ve­lui­ta jokai­sel­le asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me tavoit­teel­li­ses­ti ja var­muu­del­la. Työn­te­ki­jöil­le haluam­me luo­da hyvän työ­elä­mä­ko­ke­muk­sen ja toi­meen­tu­lon elä­män eri vai­heis­sa sekä eri tilanteissa.

Arvoi­him­me kuu­luu aito välit­tä­mi­nen asiak­kais­tam­me ja työn­te­ki­jöis­täm­me. Haluam­me tar­jo­ta erin­omais­ta pal­ve­lua ja luo­da lisä­ar­voa yri­tys­asiak­kail­lem­me. Se mis­tä sovi­taan, sii­tä pide­tään kiin­ni. Hoi­dam­me tyy­lik­kääs­ti kaik­ki vel­vol­li­suu­tem­me niin työ­nan­ta­ja­na kuin yhteis­työ­kump­pa­ni­na. Huo­leh­dim­me Hen­ki­lös­tö­lii­gan talou­des­ta ja sen myö­tä olem­me luo­tet­ta­va työ­nan­ta­ja ja pal­kan­mak­sa­ja. Kan­nat­ta­vuut­ta yllä­pi­de­tään jat­ku­val­la tehok­kuu­den paran­ta­mi­sel­la sekä sisäi­sis­sä että ulkoi­sis­sa pro­ses­seis­sa. Koem­me, että kans­sam­me voi kehit­tää asiak­kuut­ta mal­til­li­ses­ti ja jär­ke­väl­lä suun­ni­tel­mal­li­suu­del­la. Vuo­kra­työn­te­ki­jöil­lem­me mah­dol­lis­tam­me pit­kä­kes­toi­sen työ­uran kans­sam­me työn­te­ki­jän niin halutessa.

2019 — 

Seu­raa­vaa maa­lia kohden

Tänä päi­vä­nä saam­me olla kii­tol­li­sia kai­kes­ta koke­mas­tam­me ja koke­mus­ten tuo­mas­ta opis­ta ja ymmär­ryk­ses­tä. Olem­me­kin nyt sii­nä onnel­li­ses­sa ase­mas­sa, että meil­lä on resurs­se­ja panos­taa hal­lit­tuun laa­je­ne­mi­seen ja päi­vi­te­tyn lii­ke­toi­min­ta­stra­te­giam­me toteut­ta­mi­seen. Seu­raa­va tavoit­teem­me on muu­tos val­ta­kun­nal­li­sek­si pelu­rik­si, jol­la on toi­min­taa kai­kis­sa kol­mes­sa Suo­men kas­vu­kes­kuk­ses­sa.

 

Mat­ti Mastokangas

- Hen­ki­lös­tö­lii­ga Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja ja perustaja

Henkilostoliiga Matti
Ikoni Palvelumme 200x200 B

Pal­ve­lum­me

Hen­ki­lös­tö­lii­ga pal­ve­lee yri­tyk­siä työ­voi­man­vuo­krauk­ses­sa ja suo­ris­sa rek­ry­toin­neis­sa. Hen­ki­lös­tön tilaa­mi­nen Hen­ki­lös­tö­lii­gas­ta tar­koit­taa käy­tän­nös­sä sitä, että työn­te­ki­jät ovat taval­li­seen tapaan toi­mek­sian­ta­jan käy­tet­tä­vis­sä, mut­ta Hen­ki­lös­tö­lii­gan palkkalistoilla.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga tar­jo­aa kat­ta­vaa ja vas­tuul­lis­ta hen­ki­lös­tö­osaa­mis­ta. Paneu­dum­me asiak­kai­dem­me hen­ki­lös­tö­tar­pei­siin huo­lel­la. Pit­kä­ai­kai­se­na toi­mi­ja­na tun­nem­me yri­tys­maa­il­man rek­ry­toin­ti­tar­peet eri­tyi­sen hyvin. Toi­min­ta­ta­paam­me kuu­luu aina yri­tyk­seen ja tar­jot­tuun työ­teh­tä­vään pereh­ty­mi­nen. Kun tun­tee taus­tat, on hel­pom­pi löy­tää hen­ki­löt, jot­ka tai­doil­taan ja hen­ki­lö­ke­mial­taan sopi­vat toi­mek­sian­ta­jan työyhteisöön.

Pää­set luke­maan lisää pal­ve­luis­tam­me TÄSTÄ!

 

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Mis­sio & arvot

Hen­ki­lös­tö­lii­gan pal­ve­lui­den käyt­tä­mi­nen tuot­taa yri­tyk­sel­le par­haim­mil­laan kes­tä­vää kil­pai­lue­tua, kos­ka ulko­puo­li­sen asian­tun­ti­jan toi­min­ta­mal­li on usein ammat­ti­mai­sem­paa ja tehokkaampaa.

Mis­sio­nam­me haluam­me aut­taa asia­kas­yri­tyk­siäm­me vali­tuil­la toi­mia­loil­la täyt­tä­mään työn­te­ki­jä­tar­peen­sa nopeas­ti ja tehok­kaas­ti sekä haluam­me tuot­taa pal­ve­lui­ta jokai­sel­le asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me tavoit­teel­li­ses­ti ja var­muu­del­la. Työn­te­ki­jöil­le haluam­me luo­da hyvän työ­elä­mä­ko­ke­muk­sen ja toi­meen­tu­lon elä­män eri vai­heis­sa sekä eri tilanteissa.

Alla lis­tat­tu­na arvom­me, joi­hin tukeu­dum­me työssämme:

Kump­pa­nuus

Väli­täm­me aidos­ti asiak­kais­tam­me ja työn­te­ki­jöis­täm­me. Haluam­me tar­jo­ta erin­omais­ta pal­ve­lua ja luo­da lisä­ar­voa yritysasiakkaillemme.

Kan­nat­ta­vuus

Huo­leh­dim­me Hen­ki­lös­tö­lii­gan talou­des­ta ja sen myö­tä olem­me luo­tet­ta­va työ­nan­ta­ja ja pal­kan­mak­sa­ja. Kan­nat­ta­vuut­ta yllä­pi­de­tään jat­ku­val­la tehok­kuu­den paran­ta­mi­sel­la sekä sisäi­sis­sä että ulkoi­sis­sa prosesseissa.

Luo­tet­ta­vuus

Se mis­tä sovi­taan, sii­tä pide­tään kiin­ni. Hoi­dam­me tyy­lik­kääs­ti kaik­ki vel­vol­li­suu­tem­me niin työ­nan­ta­ja­na kuin yhteistyökumppanina.

Pit­kä­jän­tei­syys

Koem­me, että kans­sam­me voi kehit­tää asiak­kuut­ta mal­til­li­ses­ti ja jär­ke­väl­lä suun­ni­tel­mal­li­suu­del­la. Vuo­kra­työn­te­ki­jöil­lem­me mah­dol­lis­tam­me pit­kä­kes­toi­sen työ­uran kans­sam­me työn­te­ki­jän niin halutessa.

Logo Luottokelpoisuus 348x261
Logo Hpl 348x261
Logo Kauppakamari 348x261
Logo Yrittajat 348x261
2019 VAAKA LOGO 1.jpg