11.5.2020

Opas: Näin nap­paat x‑, y- ja z‑sukupolvien osaa­jat

Tie­sit­kö, että y‑sukupolvi edus­taa Suo­men työ­voi­mas­ta lähes 50 % ja maa­il­man­laa­jui­ses­ti jo yli puo­let työ­voi­mas­ta? Z‑sukupolvi puo­les­taan edus­taa pien­tä sii­vua työ­voi­mas­ta, mut­ta mää­rä tulee kas­va­maan hur­jaa tah­tia, kun ikä­ryh­mäs­tä yhä useam­pi tulee työi­kään ja toi­saal­ta suu­ret ikä­luo­kat jää­vät eläk­keel­le. Se, mikä on x‑sukupolvelle työs­sä mer­ki­tyk­se­käs­tä, ei vält­tä­mät­tä ole sitä y- tai z‑sukupolvelle. Samaan tapaan eri ikä­ryh­mät etsi­vät töi­tä eri kana­vis­ta: kun äksil­le ykkös­väy­lä työn­ha­kuun ovat jo ole­mas­sa ole­vat kon­tak­tit ja työ­paik­kail­moi­tus­ka­na­vat, etsi­vät yyt ja zetat tie­toa pal­jol­ti sosi­aa­li­sen median kaut­ta.

Mik­si täl­lä on mer­ki­tys­tä? Vaik­ka ikä­ryh­mät eivät ole homo­gee­ni­nen ryh­mä, edus­ta­vat he yhtei­siä suku­pol­vi­ko­ke­muk­sia ja nii­den luo­mia sel­viy­ty­mis­stra­te­gioi­ta, jot­ka tar­joa­vat kon­teks­tin rek­ry­toin­nin tar­kas­te­luun. Samaan tapaan kuin yri­tyk­sen muus­sa mark­ki­noin­nis­sa, on työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­va­työs­sä ja rek­ry­toin­neis­sa otet­ta­va huo­mioon koh­dey­lei­sö ja sen moni­nai­suus. Tilaa alta Fik­sun rek­ry­toi­jan oppaam­me säh­kö­pos­tii­si ja tehos­ta yri­tyk­se­si rek­ry­toin­tia!

Oppaan luet­tua­si tie­dät aina­kin seu­raa­vaa

  • Mil­lai­siin maa­il­moi­hin kukin ikä­ryh­mä on kas­va­nut ja miten se hei­jas­te­lee hei­dän aja­tuk­siin­sa ja toi­vei­siin­sa työ­elä­mäs­tä
  • Mis­tä x‑, y- ja z‑sukupolvi etsi­vät tie­toa yri­tyk­sis­tä
  • Mitä kana­via kukin ikä­ryh­mä käyt­tää työn­haus­sa
  • Mil­lä kei­noin hou­kut­te­let ja sitou­tat eri ikä­ryh­miä
  • Mitä kan­nat­taa suo­sia ja toi­saal­ta vält­tää rek­ry­toin­ti­ti­lan­tees­sa eri ikä­ryh­mien koh­dal­la

Tilaa Fik­sun rek­ry­toi­jan opas — näin nap­paat x‑, y- ja z‑sukupolvien osaa­jat säh­kö­pos­tii­si:

Vas­taan yri­tyk­sem­me rek­ry­toin­neis­taOlen muka­na yri­tyk­sem­me rek­ry­toin­neis­saOlen kiin­nos­tu­nut aihees­ta

Haluan, että Hen­ki­lös­tö­lii­ga on minuun yhtey­des­sä

 

Hienoa, että olet löytänyt blogimme pariin.

Jos haluat kuulla asiantuntija-ajatuksiamme työelämästä, rekrytoinnista ja työnhausta ensimmäisten joukossa, voit tilata blogimme suoraan sähköpostiisi.