22.6.2020

Hen­ki­lös­tö­lii­gan kyse­ly­tut­ki­mus: Z‑sukupolvi työ­elä­mäs­sä

Z‑sukupolvella tar­koi­te­taan ikä­ryh­mää, jon­ka edus­ta­jat ovat syn­ty­neet vuon­na ‑96 tai sen jäl­keen. Zeto­jen aja­tuk­sis­ta työ­elä­mäs­tä tie­de­tään vie­lä var­sin vähän, sil­lä he ovat olleet työ­elä­mäs­sä vas­ta het­ken aikaa tai vas­ta siir­ty­mäs­sä työ­elä­mään. Teet­tä­mäs­säm­me kyse­ly­tut­ki­muk­ses­sa sel­vi­tim­me z‑sukupolven aja­tuk­sia työn tekoon liit­ty­vis­tä asiois­ta, työ­pai­kois­ta ja sii­tä, mitä he toi­vo­vat yri­tys­ten työ­paik­kail­moit­te­lul­ta ja vies­tin­näl­tä. Kyse­ly­tut­ki­muk­seen vas­ta­si 109 z‑sukupolven edus­ta­jaa.

Tämä 14-sivui­nen teho­pa­ket­ti pitää sisäl­lään pää­koh­dat tut­ki­muk­sen tulok­sis­ta sekä poh­din­taa tulos­ten mer­ki­tyk­sis­tä.

Tut­ki­muk­ses­sa sel­vi­ää muun muas­sa:

  • Mit­kä kol­me asi­aa ovat zetoil­le mer­ki­tyk­sel­li­sim­piä työs­sä
  • Mit­kä kol­me asi­aa ovat zetoil­le mer­ki­tyk­sel­li­sim­piä työ­pai­kas­sa
  • Mil­lais­ta joh­ta­juut­ta ja esi­hen­ki­lö­työs­ken­te­lyä zetat toi­vo­vat
  • Mis­tä zetat mie­lui­ten etsi­vät töi­tä
  • Mil­lai­sia sisäl­tö­jä zetat toi­voi­si­vat yri­tyk­sil­tä ja mis­sä kana­vis­sa
  • Pal­jon muu­ta ajan­koh­tais­ta ja käy­tän­nön­lä­heis­tä tie­toa zeto­jen aja­tuk­sis­ta työ­elä­mäs­tä!

Lataa mak­su­ton kyse­ly­tut­ki­muk­sem­me ”Z‑sukupolvi työ­elä­mäs­sä” säh­kö­pos­tii­si:

Haluan, että Hen­ki­lös­tö­lii­ga on minuun yhtey­des­sä

Hienoa, että olet löytänyt blogimme pariin.

Jos haluat kuulla asiantuntija-ajatuksiamme työelämästä, rekrytoinnista ja työnhausta ensimmäisten joukossa, voit tilata blogimme suoraan sähköpostiisi.