Kii­tos hakemuksestasi!

Olem­me vas­taa­not­ta­neet hake­muk­se­si onnis­tu­nees­ti ja käsit­te­lem­me sen mah­dol­li­sim­man pian, mut­ta vii­meis­tään hakua­jan pää­tyt­tyä. Jos har­kit­sem­me sinua työ­paik­kaan, kut­sum­me sinut haastatteluun.

Säi­ly­täm­me työ­ha­ke­mus­ta­si kuusi (6) kuu­kaut­ta. Voim­me olla yhtey­des­sä sinuun kuu­den kuu­kau­den aika­na, jos hake­mus­ta­si vas­taa­va työ­tä ei ole juu­ri nyt tar­jol­la, mut­ta myö­hem­min hakuum­me tulee vas­taa­va paikka.

Ystä­väl­li­sin terveisin,

Hen­ki­lös­tö­lii­gan rekrytiimi