19.2.2020

Sinä kesä­nä nau­hu­ri petti

Kesä­blo­gi­sar­jas­sam­me ker­rom­me suo­ma­lais­ten uraih­mis­ten tari­noi­ta hei­dän kesä­työ­ko­ke­muk­sis­taan, kun kaik­ki ei men­nyt­kään ihan nappiin.

Satu Koto­nen on tut­tu kas­vo monel­le, mut­ta hänen äänen­sä on se, jos­ta hänet vii­meis­tään tun­nis­taa. Satun ään­tä on voi­nut kuul­la eri radio­ka­na­vil­la vuo­sien saa­tos­sa, mut­ta täl­lä het­kel­lä Satu juon­taa Radio Iskel­män ilta­päi­vä­oh­jel­maa. Satun ura­pol­ku on sii­tä ainut­laa­tui­nen, että se on var­sin vir­ta­vii­vai­nen; Satu on työs­ken­nel­lyt radios­sa ja eri juon­to­teh­tä­vis­sä 16-vuo­ti­aas­ta asti – siis lähes koko uran­sa. Vuo­sien var­rel­le on ehti­nyt monen­mois­ta teh­tä­vää ja työ­tä, joku­nen pie­ni mokakin.

Vaik­ka tänä päi­vä­nä Satu on rau­dan­lu­ja ammat­ti­lai­nen ja koke­mus­ta juon­ta­jan työs­tä on pit­käl­tä ajal­ta, ei aina näin ole ollut. Mokia sat­tui aika­naan ja nii­tä sat­tuu nyky­ään: ”Kyl­lä mä taval­laan aloi­tan joka päi­vä alus­ta, en mene auto­pi­lo­til­la. Vaik­ka olen ammat­ti­lai­nen täs­sä hom­mas­sa, niin kyl­lä mul­la on sel­lai­nen tuo­re suh­tau­tu­mi­nen kaik­keen”, Satu kertoo.

”En mene autopilotilla”

Elä­mää suu­rem­pi haastattelu

Satu muis­te­lee eräs­tä haas­tat­te­lua ajal­ta, jol­loin hän oli nipin napin 18-vuo­tias ja vie­lä tuo­re juon­ta­ja. Tuol­loin hän pää­si teke­mään nuo­ren nai­se­na­lun elä­mää suu­rem­paa haas­tat­te­lua pääs­tes­sään jutut­ta­maan J. Kar­ja­lais­ta.  Jän­ni­tys­tä ja intoa puh­kuen Satu mat­kus­ti Hami­naan haas­tat­te­lua var­ten ja har­joit­te­li tar­koin uuden mini-disc ‑nau­hoi­tus­lait­teen käyt­töä ennen h‑hetkeä.

Haas­tat­te­lu J. Kar­ja­lai­sen kans­sa sujui hyvin, ja haas­tat­te­lun jäl­keen Satu pala­si Kot­kaan pur­ka­maan nau­hoi­tus­ma­te­ri­aa­lia. Toi­mis­tol­la Satu kui­ten­kin huo­ma­si, että mitään nau­hoi­tus­ma­te­ri­aa­lia ei ole. Uusi mini disc ‑nau­hu­ri ei ollut pelit­tä­nyt, eikä haas­tat­te­lus­ta ollut tal­les­sa pihahdustakaan.

”Se tun­ne on ihan hir­veä, kun taju­aa, ettei nau­hu­ril­la ole mitään. Mut­ta se kama­la mokaa­mi­sen tun­ne pitää vaan kes­tää, aina­kin ker­ran. Sii­nä sitä oppii”, Satu kuvailee.

Epä­on­nis­tu­mi­sen het­kel­lä työyh­tei­sö mitataan

Satu tie­tää, että epä­on­nis­tu­mi­sia tapah­tuu kai­kil­le, koke­muk­sen mää­räs­tä riip­pu­mat­ta, ja suh­tau­tuu nii­hin hyvin empaat­ti­ses­ti: ”Sik­ke Suma­ri sen jos­sain sanoi osu­vas­ti, että har­voin mikään moka on niin vaka­va, että sii­tä kan­nat­tai­si ketään nuh­del­la. Kos­ka sii­tä voi olla ihan var­ma, että se mokan teh­nyt ihmi­nen nuh­te­lee itse itse­ään jo ihan tar­peek­si!” Satu sanoo.

”Kyl­lä se ihmi­nen itse itse­ään nuh­te­lee ihan tarpeeksi”

Satu pitää­kin tär­keä­nä sitä, että kyke­nee myön­tä­mään omat vir­heen­sä ja oppi­maan niis­tä. Toi­saal­ta hänen mie­les­tään moka­ti­lan­teis­sa mita­taan myös työyh­tei­sö: ”vahin­ko­ja ja vir­hei­tä käy meis­tä jokai­sel­le, joten on tär­ke­ää, että nii­hin suh­tau­du­taan lem­pey­del­lä ja näh­dään ne oppimiskokemuksena”.

Moka­ti­lan­teis­sa Satu jakaa usein samaa ohjet­ta, jon­ka aika­naan antoi itsel­leen nau­hu­ri­mo­kan sat­tues­sa: ”Sekä töis­sä mei­dän hark­ka­reil­le että koto­na kas­vat­ta­ja­na ja äiti­nä haluan koros­taa, että vaik­ka tun­tuu nyt ihan hir­veäl­tä ja ketut­taa, niin se epä­on­nis­tu­mi­nen pitää vaan kokea ja se tun­ne kär­siä, jot­ta oppii”, ja jat­kaa, ”meil­lä on kai­kil­la ne samat panii­kit ja pelot”.

”meil­lä on kai­kil­la ne samat panii­kit ja pelot”.

Muu­ta­ma vuo­si sit­ten Satu pää­si haas­tat­te­le­maan J. Kar­ja­lais­ta uudem­man ker­ran, ja ker­toi tuol­loin aiem­min tapah­tu­nees­ta nau­hu­ri­mo­kas­taan. ”J. Kar­ja­lai­nen suh­tau­tui sii­hen hyvin inhi­mil­li­ses­ti ja antoi kivaa feed­bac­kiä. Sanoi, että täl­lais­ta sat­tuu kai­kil­le, ja että oli­sin voi­nut soit­taa perään tajut­tua­ni, että nau­hu­ri ei ollut pelittänyt”.

Haas­tat­te­lu­käm­mi J. Kar­ja­lai­sen kans­sa ei aika­naan sam­mut­ta­nut Satun into­hi­moa juon­ta­jan työ­tä koh­taan ja Satu naut­tii työs­tään edel­leen. Yksi asia on kui­ten­kin var­ma – nyky­ään haas­tat­te­lu­ti­lan­teis­sa nau­hu­ri on päällä.

 

Satu Kotonen Kesätyö Blogi2

Satu Koto­nen, Radio Iskel­män ilta­päi­vä­juon­ta­ja, Bau­er Media Oy

 

Mil­lai­sia kesä­muis­to­ja sul­le jää tule­vas­ta kesäs­tä? Kurk­kaa avoi­met työ­paik­kam­me Var­si­nais-Suo­men, Uuden­maan ja Pir­kan­maan alu­eel­la tai jätä avoin kesä­työ­ha­ke­mus, ja start­taa tule­va kesä Hen­ki­lös­tö­lii­gan kans­sa! Lis­tauk­sen ja avoi­met kesä­työ­ha­ke­muk­set löy­dät tääl­tä.

Palaa mui­den blo­gi­teks­tiem­me pariin täältä.

Hienoa, että olet löytänyt blogimme pariin.

Jos haluat kuulla asiantuntija-ajatuksiamme työelämästä, rekrytoinnista ja työnhausta ensimmäisten joukossa, voit tilata blogimme suoraan sähköpostiisi.