1.6.2021

Kesä­työt kiven alla – keik­ka­työs­tä ratkaisu?

Koro­na vei monel­ta nuo­rel­ta mah­dol­li­suu­det kesä­töi­hin – jo tois­ta vuot­ta peräk­käin. Vaik­ka alka­va kesä näyt­tää edel­tä­jään­sä valoi­sam­mal­ta, värit­tää yhä yri­tys­ten tule­vai­suu­den näky­miä epä­var­muus ja tie­tä­mät­tö­myys tule­vas­ta, mikä osal­taan hei­jas­te­lee sii­hen, kuin­ka roh­keas­ti yri­tyk­set palk­kaa­vat kesätyöntekijöitä.

Puo­les­taan sil­lä, että nuo­ri jää jo tois­ta­mi­seen ilman kesä­töi­tä, voi olla pit­kä­kan­toi­set seu­rauk­set pait­si nuo­rel­le itsel­leen myös kai­kil­le muil­le­kin yhteis­kun­tam­me jäse­nil­le. Kesä­töis­sä monet opis­ke­le­vat nuo­ret hake­vat talou­del­lis­ta tukea tule­vaan opis­ke­lu­jak­soon ja mikä tär­kein­tä, ker­ryt­tä­vät työ­ko­ke­mus­ta ja val­mis­tau­tu­vat opis­ke­lu­jen jäl­kei­seen työ­elä­mään työn­tä­mäl­lä jal­kaa työ­paik­ko­jen ovien välei­hin. Vaik­ka kesä­työs­tä ei irtoai­si­kaan juu­ri oman alan koke­mus­ta, saa niis­tä väis­tä­mät­tä ja aina tär­ke­ää käy­tän­nön koke­mus­ta eri­lai­sis­ta työ­kult­tuu­reis­ta, itsen­sä joh­ta­mi­ses­ta ja itse­näi­ses­tä työs­ken­te­lys­tä sekä työ­paik­ka­vies­tin­näs­tä. Kah­den vuo­den auk­ko työ­ko­ke­muk­ses­sa näyt­tää pait­si pahal­le CV:ssä myös love­na kukkarossa.

 

Keik­ka­työn kaut­ta koke­mus­ta työelämästä

Mut­ta mitä sit­ten teh­dä? Yri­tyk­siä ei voi syyl­lis­tää poik­keus­o­lo­jen aiheut­ta­mas­ta epä­var­muu­des­ta eikä nuo­ria koke­muk­sen puut­tees­ta. Yksi pelas­tus opis­ke­le­val­le nuo­rel­le voi löy­tyä keik­ka­työs­tä. Useat yri­tyk­set tar­vit­se­vat työn­te­ki­jöi­tä sykleit­täin ruuh­ka­huip­pu­ja tasaa­maan. Kyse ei siis ole yri­tyk­sen pit­kä­ai­kai­ses­ta työn­te­ki­jä­tar­pees­ta, vaan esi­mer­kik­si yllät­tä­vän suu­ren tilauk­sen vaa­ti­mas­ta, het­kel­li­ses­tä resurs­si­va­jees­ta. Tar­ve keik­ka­työn­te­ki­jöil­le voi tul­la nopeas­ti­kin ja toi­si­naan töi­tä riit­tää muu­ta­mak­si päi­väk­si ja toi­si­naan vii­koik­si. Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­set tar­joa­vat keik­ka­töi­tä saman­ai­kai­ses­ti useas­ta yri­tyk­ses­tä, jol­loin yhden hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­sen kaut­ta työn­ha­ki­ja voi ker­ral­la löy­tää itsel­leen useam­man työ­pai­kan. Keik­ka­töis­tä ei vält­tä­mät­tä saa koot­tua taval­li­sen kesä­työn ver­ran työ­tun­te­ja juu­ri kesä­kuu­kausil­le, mut­ta keik­ko­ja riit­tää myös luku­kau­den oheen, jol­loin vaik­ka­pa opin­not ja työt on mah­dol­lis­ta jous­ta­vas­ti yhteen­so­vit­taa. Näin nuo­ri saa koke­mus­ta CV:seen, vaik­ka tavan­omai­nen kol­men kuu­kau­den kesä­työ­put­ki jäi­si sii­hen täyt­tä­mät­tä. Ja mikä paras­ta, yhden kesä­työ­pai­kan sijas­ta koke­mus­ta on ker­ty­nyt useam­mas­ta eri teh­tä­väs­tä ja yri­tyk­ses­tä, jol­loin osaa­mi­nen on ken­ties laa­jem­paa ja mukautuvampaa.

Keik­ka­töis­sä etua onkin sii­tä, että taval­li­ses­ti keik­ka­töi­tä on tar­jol­la eri pitui­sia ajan­jak­so­ja niin aamu- ilta- kuin vii­kon­lop­pu­työ­nä sekä saman­ai­kai­ses­ti mones­ta yri­tyk­ses­tä. Näin val­ta siir­tyy työn­te­ki­jäl­le: hän voi itse päät­tää, mil­lai­sel­la tah­dil­la töi­tä halu­aa teh­dä ja mil­lai­sia keik­ko­ja ottaa vas­taan. Keik­ka­työs­sä muut työ­suh­teen sei­kat ovat aivan taval­li­sen mää­rä­ai­kai­sen kesä­työn kal­tai­sia: palk­kaa mak­se­taan teh­dyis­tä tun­neis­ta ja ne ker­ryt­tä­vät taval­li­seen tapaan loma­ra­haa ja jokai­ses­ta kei­kas­ta teh­dään eril­li­nen työsopimus.

 

Mitä etu­ja keik­ka­työs­tä on?

 

  • Val­ta on sinul­la; voit vali­ta, mit­kä kei­kat otat vas­taan ja mit­kä et. Pää­set siis itse luo­maan itsel­le­si aika­tau­lun, joka sopii kuhun­kin elä­män­ti­lan­tee­see­si parhaiten.
  • Keik­ka­työt sopi­vat erin­omai­ses­ti opis­ke­lu­jen tai esi­mer­kik­si toi­sen työn oheen. Voit vali­ta halua­va­si teh­dä töi­tä vaik­ka­pa vain iltai­sin ja viikonloppuisin.
  • Kar­tu­tat töi­tä useas­ta eri toi­mia­las­ta ja yri­tyk­ses­tä saman­ai­kai­ses­ti. CV:ssäsi voit ker­toa, mitä kus­ta­kin yri­tyk­ses­tä opit ja voit myös kuvail­la, kuin­ka onnis­tuit itse­näi­ses­ti ja itseoh­jau­tu­vas­ti luo­maan oman työaikataulusi.
  • Saat vaih­te­lua: jokai­nen työ­päi­vä ei todel­la­kaan ole saman­lai­nen, kun töi­tä teh­dään eri teh­tä­vis­sä ja yri­tyk­sis­sä vaih­del­len. Et myös­kään loke­roi­du osaa­mi­se­si osal­ta mihin­kään tiet­tyyn ruu­tuun, vaan laa­jen­nat omaa osaa­mis­ta­si samal­la, kun poh­dit oman ura­si suuntaa.
  • Keik­ka­työ on nopea tapa työl­lis­tyä. Keik­ka­töi­tä on usein tar­jol­la haas­ta­vam­pi­na­kin aikoina.
  • Keik­ka­työn kaut­ta voit työl­lis­tyä myös pidem­mäk­si­kin aikaa – jos se siis on sinul­le halut­ta­va lop­pu­tu­los! Keik­ka­työn kaut­ta voi löy­tyä juu­ri se yri­tys ja teh­tä­vä, jon­ka paris­sa haluat ken­ties jat­kaa työ­uraa­si pidemmällekin!
  • Opis­ke­li­ja­na keik­ka­työl­lä hal­lit­set hyvin palk­ka-ansioi­den ja mui­den tuki­muo­to­jen yhteen­so­vit­ta­mi­sen. Jos esi­mer­kik­si saat opin­to­tu­kea, on keik­ka­töi­den kaut­ta help­po kiel­täy­tyä kei­kois­ta sil­loin, kun nii­den ansiot ylit­tä­vät sal­li­tun mää­rän suh­tees­sa tukiin.

 

Keik­ka­työt ovat tut­tu­ja monel­le Hen­ki­lös­tö­lii­gan työn­te­ki­jöis­tä. Lue tääl­tä, kuin­ka työn­te­ki­jäm­me ovat onnis­tu­nees­ti yhdis­tä­neet keik­ka­työn ja opiskelun!

Hienoa, että olet löytänyt blogimme pariin.

Jos haluat kuulla asiantuntija-ajatuksiamme työelämästä, rekrytoinnista ja työnhausta ensimmäisten joukossa, voit tilata blogimme suoraan sähköpostiisi.