31.3.2020

Kesä­työn tär­kein oppi

Kesä­blo­gi­sar­jas­sam­me ker­rom­me suo­ma­lais­ten uraih­mis­ten tari­noi­ta hei­dän kesä­työ­ko­ke­muk­sis­taan.

Tar­ja Val­de-Brown on kovan luo­kan vies­tin­nän ammat­ti­lai­nen. Hänel­lä on yli 25 vuo­den koke­mus alas­ta ja toi­mii Euro­facts-vies­tin­tä­toi­mis­tos­sa osak­kaa­na ja vies­tin­tä­kon­sult­ti­na, jos­sa hänen teh­tä­vä­nään on yri­tys­vies­tin­tä ja yhteis­kun­ta­vai­kut­ta­mi­nen eri toi­mia­loil­la ja eri orga­ni­saa­tioil­le.

Mut­ta ennen kaik­kea tätä Tar­ja on näh­nyt pal­jon muu­ta­kin. Työ­ura on alka­nut jo nuo­re­na, kun kave­ri sai Tar­jan puhut­tua ympä­ri man­si­kan­poi­min­taan. Sen jäl­keen tie on vie­nyt kuk­ka­kaup­pi­aak­si toril­le ja fark­ku­kaup­paan myy­jäk­si, pank­ki­vir­kai­li­jak­si, suu­ren teol­li­suus­yri­tyk­sen HR-osas­tol­le, Ruot­siin hotel­li­sii­voo­jak­si ja Por­tu­ga­liin mat­kaop­paak­si. Opin­to­ja Tar­ja on teh­nyt Turun kaup­pa­kor­keas­sa ja Lis­sa­bo­nin yli­opis­tos­sa.

Kas­sa­va­je kor­jaan­tui reis­su­mie­hen rehel­li­syy­del­lä 

Moni­nai­nen tie työn saral­la on tar­jon­nut Tar­jal­le aimo annok­sen eri­lai­sia näkö­kul­mia ja joi­ta­kin pie­niä mokia­kin. Yksi käm­mi, joka on Tar­jal­le jää­nyt eri­tyi­ses­ti mie­leen, on lähel­tä piti ‑tilan­ne, jos­sa yri­tyk­sen kas­saan oli lähel­lä tul­la aika mojo­va lovi.

”Kas­saan oli lähel­lä tul­la aika mojo­va lovi”

Sil­loin Tar­ja työs­ken­te­li opin­to­jen­sa ohel­la suu­ren teol­li­suus­yri­tyk­sen hen­ki­lös­tö­osas­tol­la, jos­sa yhte­nä työ­teh­tä­vä­nä oli reis­su­työ­tä teke­vien työn­te­ki­jöi­den mat­kaen­na­koi­den mak­su. Puhut­tiin suu­ris­ta­kin sum­mis­ta, sil­lä mat­koil­la saa­tet­tiin olla pit­kän­kin aikaa. Maa­il­ma oli tuol­loin var­sin eri­lai­nen: ei ollut Mobi­le­pay­tä, eikä euro­ja, eikä lisää rahaa voi­nut tuos­ta vain siir­tää pank­ki­siir­rol­la.

Ehkä­pä tilan­ne oli jän­nit­tä­vä tai ehkä taka­na oli huo­not yöunet, sil­lä Tar­ja las­ki epä­huo­mios­sa 10 000 mark­kaa lii­kaa mat­kal­le läh­te­vän työn­te­ki­jän mat­kaen­nak­koon (jos mar­kat eivät ole enää muis­tis­sa, niin 10 000 mark­kaa vas­tai­si noin 3 260,86 euroa tänään, eli aivan pie­nes­tä sum­mas­ta ei ollut kyse).

Onnek­si täl­lä ker­taa kävi tuu­ri, sil­lä mat­kal­le läh­te­vä työn­te­ki­jä valit­si rehel­li­syy­den ja huo­maut­ti Tar­jal­le tämän vir­hees­tä. Reis­su­mie­hen rehel­li­syy­del­lä pelas­tui pait­si kas­sa­va­je myös Tar­jan kesä­työ­tie­nes­tit: ”Sitä en oli­si kyen­nyt omas­ta kesä­työ­ra­ha­pus­sis­ta­ni kuit­taa­maan”, Tar­ja nau­raa.

”Sitä en oli­si kyen­nyt omas­ta kesä­työ­ra­ha­pus­sis­ta­ni kuit­taa­maan”

Kesä­töis­sä ope­tel­laan tär­kein­tä työ­elä­mä­tai­toa

Moka on opet­ta­nut Tar­jan ole­maan tark­ka rahan kans­sa, mut­ta opet­ti se pal­jon muu­ta­kin, kuten arvos­ta­maan rehel­li­syyt­tä. Tar­ja kiit­te­lee läm­möl­lä muu­ten­kin työyh­tei­söään teol­li­suus­yri­tyk­ses­sä ja sanoo, että siel­tä oppi hyvän työyh­tei­sön mal­lin. ”Siel­lä opin, että työ­elä­mäs­sä pitää koh­del­la kaik­kia tas­a­puo­li­ses­ti ja rei­lus­ti huo­li­mat­ta sii­tä, onko toi­ma­ri vai kesä­hes­su. Kaik­ki teke­vät arvo­kas­ta työ­tä yhtiöl­le”.

”Sil­lä ei ole väliä, onko toi­ma­ri vai kesä­hes­su”

Kaik­ki työt eivät ole aika­naan olleet Tar­jan uran kan­nal­ta rele­vant­te­ja, eikä nousu­joh­teis­ta, mut­ta jokai­ses­ta on jää­nyt jota­kin käteen. Jos HR-teh­tä­vis­sä opit­tiin työyh­tei­sö­tai­to­ja, pank­ki opet­ti tar­kak­si ja mat­kaop­paa­na tutuk­si tuli­vat kie­let ja kult­tuu­rit. Mut­ta mikä on Tar­jan mie­les­tä tär­kein työ­elä­mä­tai­to, jota kesä­töis­tä kan­nat­taa haa­lia? ”Kyl­lä tänä päi­vä­nä on eri­tyi­sen tär­ke­ää ymmär­tää ja näh­dä eri­lai­sia ihmi­siä ja tul­la kaik­kien kans­sa toi­meen.”

Tarja Valde Brown

Tar­ja Val­de-Brown, vies­tin­tä­kon­sult­ti

Mil­lai­sia kesä­muis­to­ja sul­le jää tule­vas­ta kesäs­tä? Kurk­kaa avoi­met työ­paik­kam­me Var­si­nais-Suo­men, Uuden­maan ja Pir­kan­maan alu­eel­la tai jätä avoin kesä­työ­ha­ke­mus, ja start­taa tule­va kesä Hen­ki­lös­tö­lii­gan kans­sa! Lis­tauk­sen ja avoi­met kesä­työ­ha­ke­muk­set löy­dät tääl­tä.

Palaa mui­den blo­gi­teks­tiem­me pariin tääl­tä.

Hienoa, että olet löytänyt blogimme pariin.

Jos haluat kuulla asiantuntija-ajatuksiamme työelämästä, rekrytoinnista ja työnhausta ensimmäisten joukossa, voit tilata blogimme suoraan sähköpostiisi.