11.3.2020

Maa­ti­lal­ta hal­lin jäälle

Kesä­blo­gi­sar­jas­sam­me ker­rom­me suo­ma­lais­ten uraih­mis­ten tari­noi­ta hei­dän kesätyökokemuksistaan. 

Näp­päi­len nume­ron puhe­li­meen, mut­ta nume­ro tuut­taa varat­tu­na. Uusi yri­tys, täl­lä ker­taa tuut­taa jo nor­maa­lis­ti, mut­ta puhe­li­meen ei vas­ta­ta. Kym­me­nen minuu­tin kulut­tua puhe­lin piri­see: ”Moi, sori en pääs­syt puhe­li­meen, piti hakea lap­sia tree­neis­tä”, Vil­le Vaha­lah­ti ker­too ja tote­aa, että puhe­lu saat­taa välil­lä kat­ke­ta, kos­ka hän ajaa juu­ri autoa.

Vaik­ka Vil­len pelaa­jau­ra päät­tyi tal­vel­la 2018, ei elä­mä aina­kaan ulos­päin vai­ku­ta tur­han rau­hal­li­sel­ta. Vil­le on SM-lii­gan kaik­kien aiko­jen pis­te­pörs­sis­sä kol­man­te­na, taka­naan yhteen­sä 977 run­ko­sar­jaot­te­lua, nel­jä Suo­men­mes­ta­ruut­ta, yksi kausi Ruot­sis­sa ja yhdet MM-kisat. Nyky­ään Vil­len arkeen kuu­luu per­hee­ni­sän teh­tä­viä, opin­to­ja, val­men­nus­ta ja huol­ta­jan hom­mia. Ennen kaik­kea tätä Vil­len päi­vät ovat täyt­ty­neet kui­ten­kin vähän eri­lai­ses­ta teke­mi­ses­tä – nimit­täin maan­vil­je­lys­tä. Mut­ta onko jää­kiek­ko, val­men­ta­mi­nen ja maa­ti­lan työt sit­ten­kään kovin kau­ka­na toisistaan?

Kesä­töi­tä 3‑vuotiaasta saakka

Vil­len lap­suus- ja nuo­ruus­vuo­det ovat kulu­neet per­heen maa­ti­lal­la Parai­sil­la, ja näin kesä­työt ovat kaik­ki pyö­ri­neet maa­ti­lan töi­den paris­sa. ”Mä oon jo kol­mi­vuo­ti­aa­na aja­nut trak­to­ria! Piti vaan aina pai­naa tööt­tiä, jos piti jar­rut­taa, kos­ka en ylet­ty­nyt pol­ki­mil­le”, Vil­le ker­too nauraen.

Piti pai­naa tööt­tiä, jos piti jar­rut­taa, kos­ka en ylet­ty­nyt polkimille”

Aluk­si työt meni­vät hei­nä­töi­den ja tilan leh­mien hoi­don paris­sa, mut­ta pik­ku­hil­jaa työ muut­tui ras­kaam­mak­si.  Vil­len olles­sa 12-vuo­tias maa­ti­lal­la alkoi peru­na­tuo­tan­to, jon­ka teh­tä­vis­sä kesät sii­tä läh­tien kului­vat. Maa­ti­lal­la sat­tui ja tapah­tui: kuor­mia kaa­tui, hei­nä­paa­lit putoi­li­vat ja peru­nat len­si­vät säki­tyk­ses­sä pit­kin maa­ta. Jokai­nen vir­he ja sat­tu­mus mer­kit­si lisää työ­tun­te­ja. Vaik­ka työ oli välil­lä ras­kas­ta­kin, niin Vil­lel­le on päi­vän­sel­vää, kuin­ka opet­ta­vais­ta työ maa­ti­lal­la on ollut.

Kiek­koa, into­hi­moa ja käytännönläheisyyttä

Vil­le ehti pela­ta ammat­ti­jää­kiek­koa 20 vuot­ta, kun­nes päät­ti uran­sa käsi­vam­man takia mar­ras­kuus­sa 2018. Nyt Vil­le on aloit­ta­nut opin­not ja kou­lut­tau­tuu val­men­ta­jak­si. Opin­to­jen ohel­la Vil­le toi­mii TPS:ssä huol­ta­ja­na. Tart­tu­mi­nen uusiin haas­tei­siin vaa­tii pait­si uskal­lus­ta myös kär­si­väl­li­syyt­tä, mut­ta kum­paa­kaan ei tun­nu Vil­lel­tä uupuvan.

Vaik­ka nopeal­ta vil­kai­sul­ta jää­kiek­ko, val­men­ta­mi­nen ja maa­ti­lan työt vai­kut­ta­vat kes­ke­nään var­sin eri­lai­sil­ta työ­uril­ta, on niis­sä yllät­tä­vän pal­jon yhtä­läi­syyk­siä. ”Kyl­lä niis­sä kai­kis­sa on sel­la­sia mua miel­lyt­tä­viä jut­tu­ja, kuten fyy­si­syyt­tä ja käy­tän­nön­lä­hei­syyt­tä. Ja kaik­ki vaa­tii sitä into­hi­moa, jot­ta jak­saa vään­tää pit­kiä­kin päi­viä”, Vil­le kuvai­lee ja ker­too, että toi­mis­tos­sa istu­mi­nen ei ole hän­tä kos­kaan houkuttanut.

Toi­mis­tos­sa istu­mi­nen ei ole kos­kaan houkuttanut”

Stres­sin­sie­to­ky­kyä ja ongel­man­rat­kai­sua Vil­le on pääs­syt har­joit­te­le­maan jo aika­naan maa­ti­lal­la: ”sääs­tä jou­tui tie­tys­ti aina stres­saa­maan, kos­ka se vai­kut­taa niin pal­jon sii­hen työ­hön. Kie­kos­sa ja val­men­nuk­ses­sa on ihan sama hom­ma: pitää sie­tää sitä, että kaik­keen ei voi vai­kut­taa. Vaan pitää kek­siä ne kei­not, joil­la tilan­teis­ta selvitään”.

 

Vahalahti

Vil­le Vaha­lah­ti, enti­nen jääkiekkoilija

 

Mil­lai­sia kesä­muis­to­ja sul­le jää tule­vas­ta kesäs­tä? Kurk­kaa avoi­met työ­paik­kam­me Var­si­nais-Suo­men, Uuden­maan ja Pir­kan­maan alu­eel­la tai jätä avoin kesä­työ­ha­ke­mus, ja start­taa tule­va kesä Hen­ki­lös­tö­lii­gan kans­sa! Lis­tauk­sen ja avoi­met kesä­työ­ha­ke­muk­set löy­dät tääl­tä.

Palaa mui­den blo­gi­teks­tiem­me pariin täältä.

Hienoa, että olet löytänyt blogimme pariin.

Jos haluat kuulla asiantuntija-ajatuksiamme työelämästä, rekrytoinnista ja työnhausta ensimmäisten joukossa, voit tilata blogimme suoraan sähköpostiisi.