Blogikirjoitukset

Lue täältä innostavia ajatuksia ja oivalluksia työelämästä. Löydät täältä myös asiantuntijoidemme vinkkejä työnhakuun ja ammatilliseen kehittymiseen.

1.11.2021

Jokai­nen halu­aa pal­ka­ta hyvän tyy­pin! Onko ole­mas­sa ylei­set kri­tee­rit sil­le, mil­lai­nen on hyvä tyyppi?

1.6.2021

Koro­na on vie­nyt opis­ke­li­joil­ta kesä­työt jo kah­te­na peräk­käi­se­nä vuon­na. Voi­si­ko keik­ka­työs­tä löy­tyä rat­kai­su epä­var­maan aikaan?

14.5.2020

Kut­suim­me nuo­ret kysy­mään asian­tun­ti­jal­tam­me hei­dän miel­tään askar­rut­ta­via kysy­myk­siä vuo­kra­työ­hön liit­tyen. Ida ja Julius kysy­vät, HR-asian­tun­ti­jam­me Ter­hi vastaa!

22.4.2020

Nuo­ren työn­te­ki­jän palk­kaa­mi­seen liit­tyy joi­ta­kin eri­tyis­piir­tei­tä, jot­ka on hyvä olla hal­lus­sa. Asian­tun­ti­jam­me antaa vinkkejä!

9.1.2020

Vuo­si vaih­tui – ja sii­nä samas­sa vuo­si­kym­men. Miten työym­pä­ris­tö muut­tuu vuon­na 2020 ja sitä seu­raa­vi­na vuo­si­na? Entä kuin­ka yri­tyk­set ja työn­ha­ki­jat voi­vat varau­tua tule­viin muutoksiin?

Hienoa, että olet löytänyt blogimme pariin.

Jos haluat kuulla asiantuntija-ajatuksiamme työelämästä, rekrytoinnista ja työnhausta ensimmäisten joukossa, voit tilata blogimme suoraan sähköpostiisi.