Blogikirjoitukset

Lue täältä innostavia ajatuksia ja oivalluksia työelämästä. Löydät täältä myös asiantuntijoidemme vinkkejä työnhakuun ja ammatilliseen kehittymiseen.

28.9.2021

Kun tar­ve on kova, on fik­sua jous­taa. Miten työ­nan­ta­ja voi hel­pot­taa työ­vuo­ron vas­taa­not­ta­mis­ta esi­mer­kik­si opiskelijalle?

12.5.2021

Yri­tys­ten koro­nan exit-stra­te­gian kes­kiös­sä on hen­ki­lös­tö. Jous­ta­va rek­ry­toin­ti madal­taa yri­tys­ten kyn­nys­tä rek­ry­toin­tiin epä­var­moi­na aikoina.

20.1.2021

Poh­dim­me etä­työn haas­tei­ta ja rat­kai­sem­me sii­hen liit­ty­viä ongel­mia tai har­ha­luu­lo­ja. Lopuk­si ker­rom­me omat vink­kim­me etätyöskentelyyn.

15.9.2020

Rek­ry­Kou­lu­tuk­sen kaut­ta haas­ta­vam­pia­kin paik­ko­ja saa­daan täy­te­tyk­si. Täl­lä ker­taa kou­lu­tet­tiin betonipumppuautonkuljettajia.

19.8.2020

Suo­sit­te­luin­dek­sim­me on 59! Mut­ta mikä on Net Pro­mo­ter Sco­re, eli NPS-luku, ja mik­si sil­lä on väliä?

14.5.2020

Kut­suim­me nuo­ret kysy­mään asian­tun­ti­jal­tam­me hei­dän miel­tään askar­rut­ta­via kysy­myk­siä vuo­kra­työ­hön liit­tyen. Ida ja Julius kysy­vät, HR-asian­tun­ti­jam­me Ter­hi vastaa!

Hienoa, että olet löytänyt blogimme pariin.

Jos haluat kuulla asiantuntija-ajatuksiamme työelämästä, rekrytoinnista ja työnhausta ensimmäisten joukossa, voit tilata blogimme suoraan sähköpostiisi.