13.4.2022

Kesä­työn­te­ki­jät tule­vat — panos­ta perehdytykseen!

Vaik­ka lun­ta vie­lä pil­kot­taa laik­kui­na huh­ti­kuus­sa, ovat kesä ja kesä­työn­te­ki­jöi­den ensim­mäi­set työ­päi­vät aivan nur­kan takana.

On aika tyy­pil­lis­tä, että työ­kii­rei­den lomas­sa ei ehdi­tä uhra­ta mon­taa aja­tus­ta nuo­ril­le tuli­joil­le. Kui­ten­kin riit­tä­vä – ja etu­kä­teen suun­ni­tel­tu – pereh­dy­tys on rat­kai­se­van tär­keä vai­he uudes­sa kesä­työs­sä aloit­ta­val­le nuo­rel­le työn­te­ki­jäl­le, sekä myös työyhteisölle.

Olem­me Hen­ki­lös­tö­lii­gas­sa tut­ki­neet Z‑sukupolven (1996 ja jäl­keen syn­ty­neet), työ­elä­mäs­sä aloit­ta­vien nuor­ten, odo­tuk­sia työs­tä ja työn­teos­ta (Hen­ki­lös­tö­lii­gan kyse­ly­tut­ki­mus: Z‑sukupolvi työ­elä­mäs­sä 2020). Joh­ta­mis- ja esi­hen­ki­lö­työ nousi­vat sel­keäs­ti yhdek­si tär­keim­mis­tä asiois­ta nuor­ten työ­mo­ti­vaa­tioon liit­tyen. Kaik­kien mer­ki­tyk­sel­li­sim­mäk­si nousi hyvä ja kan­nus­ta­va työyhteisö.

Muis­tat­han siis kul­jet­taa jo pereh­dyt­tä­mi­sen val­mis­te­lus­sa muka­na koko työyh­tei­söä infor­moi­mal­la kesä­työn­te­ki­jöi­den aloi­tuk­ses­ta ja hei­dän huo­mioin­nis­taan perus­ru­tii­nien keskellä!

Vähin­tään ensim­mäi­sen työ­vii­kon ajan nuo­rel­la oli­si hyvä olla vas­tuu­hen­ki­lö (pereh­dyt­tä­jä) hänen käy­tet­tä­vis­sään. Älä jätä nuor­ta työn­te­ki­jää lii­an nopeas­ti yksin, vaik­ka työ­teh­tä­vät vai­kut­tai­si­vat sinul­le aivan yksin­ker­tai­sil­ta ja itses­tään selviltä.

Pereh­dyt­tä­mi­sen val­mis­te­lu – Pidä työyh­tei­sö tietoisena!

 

🔹Pereh­dy­tys­kan­sio: Pereh­dy­tys­lis­tat ja pereh­dy­tys­oh­jeet – päi­vi­tä ajan tasalle!

🔹Pää­tä, kuka tai ket­kä pereh­dyt­tä­vät ja ohjeis­ta sel­keäs­ti myös perehdyttäjät.

🔹Varaa aika- ja hen­ki­lö­re­surs­se­ja perehdyttämiseen.

🔹Tie­do­ta työyh­tei­söä ajois­sa uudes­ta työn­te­ki­jäs­tä ja mihin roo­liin hän on tulossa.

 

Pereh­dyt­tä­mi­sen toteu­tus – Var­mis­ta opit­tu ja kan­nus­ta kysymään!

 

💬 Kom­mu­ni­koin­ti

🔹Pereh­dyt­tä­jil­le on hyvis­sä ajoin ker­rot­tu, että toi­mi­vat pereh­dyt­tä­ji­nä ja annet­tu ohjeet.

🔹Jos pereh­dyt­tä­jiä on useam­pi kuin yksi, on hei­dän vas­tuul­laan ker­toa toi­sil­leen työ­vuo­ro­jen vaih­tues­sa, mit­kä asiat on jo käy­ty läpi ja mitä seu­raa­vak­si tuli­si käy­dä läpi. Älä jätä vies­ti­ka­pu­laa nuo­rel­le vaan ota vas­tuu pereh­dy­tyk­ses­tä kokonaisuudessaan!

🔹Ker­ro nuo­rel­le, mitä pereh­dy­tys tulee pitä­mään sisäl­lään ja sen kes­to, esi­mer­kik­si ensim­mäi­nen työ­viik­ko. Ker­ro myös, mitä hänel­tä odo­te­taan pereh­dy­tyk­sen jäl­keen. Pai­no­ta, että on tär­ke­ää kysyä, mikä­li on epä­var­ma tai ei ymmär­tä­nyt: Pereh­dyt­tä­jä ei voi lukea ajatuksia.

♻️ Pereh­dyt­tä­mi­nen prosessina

 

🔹Käy­tä aina pereh­dy­tys­lis­to­ja. Tulos­ta lis­tat ja kir­joi­ta päi­vä­mää­rä ja pereh­dyt­tä­vän nimi.

🔹Pidä tau­ko­ja, kun näy­tät tai ker­rot teh­tä­viä, ja anna pereh­dy­tet­tä­vän työn­te­ki­jän tois­taa työvaihe.

🔹Voit myös pyy­tää pereh­dy­tet­tä­vää työn­te­ki­jää selit­tä­mään työ­vai­he tai työ­teh­tä­vä sinul­le, jot­ta voit var­mis­tua hänen ymmär­tä­neen asian.

🔹Työ­vai­hei­den lisäk­si on tär­ke­ää pereh­dyt­tää työ­pai­kan mui­hin käy­tän­töi­hin: työ­vuo­ron aloi­tus ja lope­tus, tauot, eväi­den säi­ly­tys, sosi­aa­li­ti­lo­jen käy­tän­nöt ja siisteys.

🔹Työ­er­go­no­mia, työturvallisuus

 

✅Pereh­dy­tyk­sen päät­tä­mi­nen, jat­ku­vuus ja palaute

 

🔹Alku­vai­heen lisäk­si myös pereh­dy­tyk­sen päät­tä­mi­nen on tär­keä: varaa het­ki kes­kus­te­lul­le, jos­sa ker­taat­te lyhyes­ti läpi­käy­dyt asiat ja toteat­te, että nyt työn­te­ki­jä hal­lit­see aina­kin alus­ta­vas­ti kes­kei­set työ­teh­tä­vän­sä. Tämä on hyvä koh­ta tar­kis­taa, että olen­nai­nen on muis­tis­sa ja mah­dol­li­suus ker­tauk­sel­le ja uudes­taan perehdyttämiselle.

🔹Pereh­dy­tys jat­kuu tule­vi­na viik­koi­na, mikä­li nuo­rel­le anne­taan uusia teh­tä­viä ja vas­tuu­aluei­ta. Varaa näi­hin aikaa kuten alku­pe­reh­dy­tyk­seen­kin, ja myös seu­ran­taan.

🔹Muis­ta palau­te! Ota asiak­se­si antaa aktii­vi­ses­ti palau­tet­ta aina­kin ensim­mäis­ten viik­ko­jen aika­na. Yhdis­tä kan­nus­ta­vaa ja kehit­tä­vää palau­tet­ta, eli ker­ro mikä sujuu hyvin ja miten ja mis­sä on ope­tel­ta­vaa. Kum­paa­kin tar­vi­taan moti­vaa­tion ylläpitämiseksi!

 

Z‑sukupolvi työ­elä­mäs­sä – tut­ki­muk­ses­sam­me ilme­ni, että zetat halua­vat esi­hen­ki­lön lähel­le. Ensim­mäi­set kesä­työ­pai­kat ja esi­hen­ki­lö ovat meil­le jää­neet mie­leen, mut­ta z‑sukupolvi nos­taa sen nyt esil­le eri­tyi­ses­tä näkö­kul­mas­ta: Olet­han sinä se aito, rehel­li­nen ja avoin vies­ti­jä, jota nuo­ret kaipaavat?

Palau­tet­ta kai­va­taan, joten älä epä­röi antaa kor­jaa­vaa­kin palau­tet­ta työ­elä­män alus­sa ole­val­le nuo­rel­le. Z‑sukupolvi on tot­tu­nut jaka­maan koke­muk­sen­sa somes­sa ja samaa koke­mus­ten jakoa kai­va­taan johtamisessa.

Lopuk­si: Menes­tys­tä uusien kesä­työn­te­ki­jöi­den perehdyttämiseen!

Mikä­li kai­paat vie­lä kesä­työn­te­ki­jöi­tä, ota nopeas­ti yhteyt­tä, niin voim­me olla avuksi!

Läh­teet:

Työ­ter­veys­lai­tos: Pereh­dyt­tä­jän TOP 10 ‑muis­ti­lis­ta

Työsuojelu.fi: Nuo­ren työn­te­ki­jän perehdyttäminen

Hen­ki­lös­tö­lii­ga 2020: Z‑sukupolvi työelämässä

 

 

 

 

Hienoa, että olet löytänyt blogimme pariin.

Jos haluat kuulla asiantuntija-ajatuksiamme työelämästä, rekrytoinnista ja työnhausta ensimmäisten joukossa, voit tilata blogimme suoraan sähköpostiisi.