Blo­gi

Lue tääl­tä innos­ta­via aja­tuk­sia ja oival­luk­sia työ­elä­mäs­tä. Löy­dät tääl­tä myös asian­tun­ti­joi­dem­me vink­ke­jä työn­ha­kuun ja amma­til­li­seen kehit­ty­mi­seen.

9.1.2020

Vuo­si vaih­tui – ja sii­nä samas­sa vuo­si­kym­men. Edel­li­ses­tä 20-luvus­­ta työ­maa­il­ma on muut­tu­nut mel­koi­ses­ti, vaik­ka tuol­loin­kin työn­te­ko on saa­nut uusia muo­to­ja, kun esi­mer­kik­si vuo­si­lo­mat teki­vät tulo­aan Suo­men työ­elä­mään.  Miten työym­pä­ris­tö muut­tuu vuon­na 2020 ja sitä seu­raa­vi­na vuo­si­na? Entä kuin­ka yri­tyk­set ja työn­ha­ki­jat voi­vat varau­tua tule­viin muu­tok­siin?

Hienoa, että olet löy­tä­nyt tän­ne! Lan­see­raam­me blo­gim­me pian!

Tämä on siis tule­vien blo­gi­pos­taus­tem­me koti. Tääl­lä pää­set selai­le­maan + luke­maan innos­ta­via vink­ke­jä, ajan­koh­tai­sia uuti­sia työ­elä­mäs­tä ja työn­haus­ta sekä mui­ta mie­len­kiin­toi­sek­si koke­miam­me jut­tu­ja.

Lii­ty alla blo­gim­me VIP-säh­kö­pos­ti­lis­tal­le jo nyt, niin saat blo­gi­pos­tauk­set suo­raan käte­väs­ti säh­kö­pos­tii­si. Näin pysyt kar­tal­la sii­tä, mitä mil­loin­kin työ­elä­mäs­sä tapah­tuu, vink­ke­jä työn­ha­kuun ja työ­elä­mäs­sä menes­ty­mi­seen. Kuu­let myös ensim­mäis­ten jou­kos­sa kil­pai­luis­ta ja arvoin­nois­ta!