Avoi­met työ­pai­kat Hel­sin­ki ja Uusimaa

Täl­tä sivul­ta löy­dät avoi­met työ­pai­kat Hel­sin­gin ja muun Uuden­maan alueelta.

Työ­paik­ka

Haku päät­tyy

Kokei­lit­ko jo Hel­pos­ti hom­miin ‑hakua?

Hel­pos­ti hom­miin ‑haus­sa lähe­tät vain yhteys­tie­to­si, me soi­tam­me sinul­le ja haas­tat­te­lem­me sinut lyhyes­ti puhe­li­mit­se. Kokei­le – se vie vain minuutin!

Hen­ki­lös­tö­lii­ga apu­na­si työnhaussa

Jos olet etsi­mäs­sä töi­tä, olet löy­tä­nyt oikeal­le sivul­le! Hen­ki­lös­tö­lii­ga tar­jo­aa töi­tä eri elämäntilanteisiin.

Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta voit löy­tää työ­pai­kan muun muas­sa Var­si­nais-Suo­men, Uuden­maan ja Pir­kan­maan alueil­ta. Jos et löy­dä sopi­vaa avoin­ta paik­kaa lis­tauk­sis­tam­me, voit lähet­tää myös avoi­men hakemuksen.

Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta voit saa­da työ­pai­kan mm. elintarvike‑, kiinteistö‑, palvelu‑, teol­li­suus- ja logis­tiik­ka-alan teh­tä­viin. Työ­ko­ke­mus ja oikea kou­lu­tus aut­ta­vat toki työn­haus­sa, mut­ta usein myön­tei­sel­lä ja moti­voi­tu­neel­la asen­teel­la pää­see jo pitkälle!

Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta han­kit­tu työ on erin­omai­nen tapa pääs­tä kiin­ni työ­elä­mään, hank­kia opis­ke­lun­ai­kai­sia lisä­an­sioi­ta tai vaik­ka kokeil­la työs­ken­te­lyä eri aloilla.

Käsit­te­lem­me jokai­sen hake­muk­sen huo­lel­li­ses­ti. Työ­haas­tat­te­lut teem­me pää­sään­töi­ses­ti etä­haas­tat­te­lui­na Teams-video­pu­he­lu­na. Haas­tat­te­luun osal­lis­tu­mi­nen on help­poa: riit­tää, että sinul­ta löy­tyy puhe­lin tai tie­to­ko­ne sekä toi­mi­va internet-yhteys.

Jos haluat kysyä lisää hake­mas­ta­si työ­pai­kas­ta, ole roh­keas­ti yhtey­des­sä, ks. Yhteys­tie­dot