Avoi­met työpaikat

 

Täl­tä sivul­ta löy­dät Hen­ki­lös­tö­lii­gan avoi­met työpaikat.

Työ­paik­ka

Haku päät­tyy

22.9.2023

22.9.2023

22.9.2023

22.9.2023

22.9.2023

25.9.2023

27.9.2023

27.9.2023

27.9.2023

28.9.2023

Etkö löy­tä­nyt sopi­vaa paik­kaa avoi­mis­ta työpaikoista?

Lähe­tä meil­le avoin hakemus

Hel­pos­ti hom­miin — Minuu­tis­sa alkuun 

Hel­pos­ti hom­miin ‑haus­sa lähe­tät vain yhteys­tie­to­si, me soi­tam­me sinul­le ja haas­tat­te­lem­me sinut lyhyes­ti puhe­li­mit­se. Kokei­le – se vie vain minuutin!

Hen­ki­lös­tö­lii­ga apu­na­si työnhaussa

Jos olet etsi­mäs­sä töi­tä, olet löy­tä­nyt oikeal­le sivul­le! Hen­ki­lös­tö­lii­ga tar­jo­aa töi­tä eri elämäntilanteisiin.

Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta voit löy­tää työ­pai­kan Var­si­nais-Suo­men, Pir­kan­maan, Uuden­maan ja Län­si-Suo­men alu­eel­ta. Jos et löy­dä sopi­vaa avoin­ta paik­kaa lis­tauk­sis­tam­me, voit lähet­tää myös avoi­men hakemuksen.

Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta voit saa­da työ­pai­kan mm. elin­tar­vi­ke , kiin­teis­tö , pal­ve­lu , teol­li­suus ja logis­tiik­ka-alan teh­tä­viin. Työ­ko­ke­mus ja oikea kou­lu­tus aut­ta­vat toki työn­haus­sa, mut­ta usein myön­tei­sel­lä ja moti­voi­tu­neel­la asen­teel­la pää­see jo pitkälle!

Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta han­kit­tu työ on erin­omai­nen tapa pääs­tä kiin­ni työ­elä­mään, hank­kia opis­ke­lun­ai­kai­sia lisä­an­sioi­ta tai vaik­ka kokeil­la työs­ken­te­lyä eri aloilla.

Käsit­te­lem­me jokai­sen hake­muk­sen huo­lel­li­ses­ti. Jos haluat kysyä lisää hake­mas­ta­si työ­pai­kas­ta, ole roh­keas­ti yhtey­des­sä, ks. Yhteys­tie­dot

Käym­me päi­vit­täin läpi työ­ha­ke­muk­sia, ja kii­tos aktii­vis­ten asia­kas­yri­tys­tem­me, pys­tym­me tar­joa­maan jat­ku­vas­ti uusia avoi­mia työ­paik­ko­ja aktii­vi­sil­le työnhakijoille.