10.11.2022

Työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­ly 2022: Posi­tii­vis­ta kehi­tys­tä useil­la osa-alueilla

Ilman työn­te­ki­jöi­tä ei oli­si yri­tyk­siä – tyy­ty­väi­nen työn­te­ki­jä on kaik­kien etu. Seu­raa­mal­la työ­tyy­ty­väi­syyt­tä mit­taam­me omaa menes­tys­täm­me luo­tet­ta­va­na ja hel­pos­ti lähes­tyt­tä­vä­nä työ­nan­ta­ja­na, mut­ta ennen kaik­kea var­mis­tam­me, että Hen­ki­lös­tö­lii­gan työn­te­ki­jät koke­vat työn­sä mie­lek­kääk­si ja viih­ty­vät jat­kos­sa­kin työssään.

Vuo­den 2022 Hen­ki­lös­tö­lii­gan työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­ly lähe­tet­tiin Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta eri pitui­sis­sa työ­suh­teis­sa työs­ken­nel­leil­le työn­te­ki­jöil­le. Vas­tauk­sia saim­me rei­lus­ti yli 100 kpl, mikä on ilah­dut­ta­van hyvä määrä!

91 Prosenttia

”Hen­ki­lös­tö­lii­ga koh­te­lee minua asial­li­ses­ti ja ammattimaisesti.”

91 % Hen­ki­lös­tö­lii­gan työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lyn vas­taa­jis­ta on täy­sin tai jok­seen­kin samaa mieltä.

 

 

Vauh­dik­kaan vuo­den tulos: Posi­tii­vis­ta kehi­tys­tä tulok­sis­sa lähes kai­kil­la osa-alueilla

Kulu­nut vuo­si on pitä­nyt Hen­ki­lös­tö­lii­ga­lai­sia kii­rei­si­nä. Työ­voi­man kysyn­tä kas­voi nopeal­la tah­dil­la syk­syl­lä 2021, kun koro­nan kurit­ta­ma talous vir­ko­si uudel­leen toi­mi­maan täy­del­lä teholla.

Onkin upe­aa tode­ta, että vauh­dik­kaan vuo­den jäl­keen työ­tyy­ty­väi­syys­tu­lok­sis­sa on tapah­tu­nut posi­tii­vis­ta kehi­tys­tä lähes kai­kil­la kysy­mys­ten osa-alueilla!

Työs­sä viih­ty­mi­nen on paran­tu­nut ja myös tie­don­kul­ku on koet­tu suju­vam­mak­si kuin vuo­si sit­ten. Ylei­ses­ti ottaen Hen­ki­lös­tö­lii­gan työn­te­ki­jät ovat olleet aikai­sem­paa tyy­ty­väi­sem­piä Hen­ki­lös­tö­lii­gaan työnantajana.

Otam­me tämän palaut­teen nöy­rän kii­tol­li­si­na vas­taan! Jat­kam­me toi­min­tam­me kehit­tä­mis­tä aktii­vi­ses­ti, jot­ta voim­me vas­ta­ta entis­tä parem­min työn­te­ki­jöi­dem­me tarpeisiin.

83 Prosenttia

 

”Olen tyy­ty­väi­nen Hen­ki­lös­tö­lii­gan vies­tin­tään ja tiedottamiseen.”

83% Hen­ki­lös­tö­lii­gan työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lyn vas­taa­jis­ta on täy­sin tai jok­seen­kin samaa mieltä.

 

Toi­mi­va tie­don­kul­ku on kai­ken A ja O

Kyse­lyn tulok­sis­ta käy sel­väs­ti ilmi, että vies­tin­tä ja tie­don­kul­ku Hen­ki­lös­tö­lii­gan, asia­kas­yri­tyk­sen ja vuo­kra­työn­te­ki­jöi­den välil­lä koe­taan parantuneen.

💭 Vuon­na 2021 72 % vas­taa­jis­ta oli tyy­ty­väi­nen Hen­ki­lös­tö­lii­gan vies­tin­tään ja tiedottamiseen.
💙 Nyt vuon­na 2022 luku on jopa 83 %.
💭 Vuon­na 2021 69 % vas­taa­jis­ta oli tyy­ty­väi­nen tie­don­kul­kuun Hen­ki­lös­tö­lii­gan, asia­kas­yri­tyk­sen ja itsen­sä välillä.
💙 Nyt vuon­na 2022 luku on jo 78 %.
💭 Vuon­na 2021 74 % Hen­ki­lös­tö­lii­gan työn­te­ki­jöis­tä koki saa­neen­sa riit­tä­väs­ti tie­toa työsuhdeasioista.
💙 Nyt vuon­na 2022 luku on nous­sut 87 %:iin.

81 Prosenttia

”Minua koh­del­laan tasa-arvoi­ses­ti suh­tees­sa asia­kas­yri­tyk­sen omiin työntekijöihin.”

81% Hen­ki­lös­tö­lii­gan työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lyn vas­taa­jis­ta on täy­sin tai jok­seen­kin samaa mieltä.

 

 

Yhteis­työ Hen­ki­lös­tö­lii­gan, vuo­kra­työn­te­ki­jöi­den ja asia­kas­yri­tys­ten välil­lä toi­mii hienosti!

Vuo­kra­työs­sä tii­vis yhteis­työ hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tyk­sen, työn­te­ki­jän ja asia­kas­yri­tyk­sen (työ­pai­kan) välil­lä on työn arki­päi­vää. Hen­ki­lös­tö­lii­gan HR-osaa­jat ovat jat­ku­vas­ti yhtey­des­sä sekä työn­te­ki­jöi­hin että asia­kas­yri­tys­ten yhteys­hen­ki­löi­hin, jot­ta vuo­kra­työn­te­ki­jöi­den työs­ken­te­ly sujui­si mah­dol­li­sim­man muka­vas­ti työpaikalla.

Saa­mam­me palaut­teen perus­teel­la täs­sä onkin onnis­tut­tu var­sin hyvin: 81 % vas­taa­jis­ta kokee tul­leen­sa koh­del­luk­si tasa-arvoi­ses­ti työ­pai­kal­la ja 72 % kokee kuu­lu­van­sa myös asia­kas­yri­tyk­sen (työ­pai­kan) työyhteisöön.

 

Krii­siy­ty­nyt maa­il­man­ti­lan­ne hei­jas­tuu työs­sä jaksamiseen

Sel­kein las­ku tulok­sis­sa oli väit­tä­män ”Tun­nen jak­sa­va­ni työs­sä hyvin” koh­dal­la: ”Täy­sin tai jok­seen­kin samaa mieltä”-vastausten osuus oli las­ke­nut jon­kin ver­ran vuo­den takai­seen verrattuna.

Hei­ken­ty­nyt työs­sä jak­sa­mi­nen on ymmär­ret­tä­vää epä­var­mas­sa maa­il­man­ti­lan­tees­sa. Pit­kään jat­ku­neet sekä uudet, yllät­tä­vät krii­sit ovat ylei­ses­ti lisän­neet kuor­mit­tu­nei­suu­den tun­net­ta, mikä vai­kut­taa kaik­kiin elä­män osa-aluei­siin, myös työ­elä­mään (lue täs­tä Lää­kä­ri­leh­den artik­ke­li ylei­sen kuor­mit­tu­nei­suu­den lisään­ty­mi­ses­tä). Hen­ki­lös­tö­lii­gas­sa tuem­me jat­kos­sa­kin työn­te­ki­jöi­dem­me työs­sä jak­sa­mis­ta ole­mal­la hel­pos­ti tavoi­tet­ta­va, inhi­mil­li­nen ja luo­tet­ta­va työnantaja.

 

Vuon­na 2022 Hen­ki­lös­tö­lii­ga tulee työl­lis­tä­mään oman his­to­rian­sa ennä­tys­mää­rän työn­te­ki­jöi­tä: Vuon­na 2021 työl­lis­tim­me yli 700, ja vuon­na 2022 luku tulee nouse­maan lähes tuhan­teen. Olem­me kii­tol­li­sia jokai­sel­le työn­te­ki­jäl­le, joka valit­see Hen­ki­lös­tö­lii­gan työ­nan­ta­jak­seen. Työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lyn tulok­set aut­ta­vat mei­tä kehit­ty­mään edel­leen työ­nan­ta­ja­na, entis­tä parem­mak­si. Kii­tos!

 

Tie­sit­kö muu­ten, että vuo­kra­työn­te­ki­jät suo­sit­te­le­vat vuokratyötä?

Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tys­ten lii­ton (HPL) Vuo­kra­työn­te­ki­jä­tut­ki­muk­seen 2022 vas­ta­si yli 10 000 vuo­kra­työn­te­ki­jää. Tulok­sis­ta pais­toi tyy­ty­väi­syys: Jopa 93 % vuo­kra­työn­te­ki­jöis­tä suo­sit­te­lee vuokratyötä!

Lue lisää: https://henkilostoliiga.fi/ajankohtaista/nyt-se-on-tutkittu-vuokratyontekijat-suosittelevat-vuokratyota/

 

Kai­paat­ko lisää tyy­ty­väi­siä työn­te­ki­jöi­tä yritykseesi?

Ota roh­keas­ti yhteyt­tä lähim­pään Hen­ki­lös­tö­lii­gan toimipisteeseen:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga Var­si­nais-Suo­mi        Hen­ki­lös­tö­lii­ga Pir­kan­maa       Hen­ki­lös­tö­lii­ga Uusimaa

Hienoa, että olet löytänyt blogimme pariin.

Jos haluat kuulla asiantuntija-ajatuksiamme työelämästä, rekrytoinnista ja työnhausta ensimmäisten joukossa, voit tilata blogimme suoraan sähköpostiisi.