25.1.2022

Hen­ki­lös­tö­lii­gan vuo­kra­työn­te­ki­jät viih­ty­vät työs­sään entis­tä paremmin!

Hen­ki­lös­tö­lii­gan toi­min­taa ohjaa­via arvo­ja ovat kump­pa­nuus, pitä­jän­tei­syys ja luo­tet­ta­vuus. Tämä tar­koit­taa, että tah­dom­me toi­mia työn­te­ki­jöil­lem­me luo­tet­ta­vi­na kump­pa­nei­na työl­lis­ty­mi­ses­sä ja työ­ti­lai­suuk­sien tar­joa­ja­na eri­lai­sis­sa elämäntilanteissa.

Työ­tyy­ty­väi­syys­tut­ki­muk­sel­la seu­raam­me onnis­tu­mis­tam­me työ­nan­ta­ja­na: Kyse­ly mit­taa työn teke­mi­sen käy­tän­nön jär­jes­te­ly­jen onnis­tu­mis­ta sekä työs­sä viihtymistä.

Vuo­den 2021 Hen­ki­lös­tö­lii­gan työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­ly lähe­tet­tiin Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta eri pitui­sis­sa työ­suh­teis­sa 1.10.2020 — 30.9.2021 työs­ken­nel­leil­le työn­te­ki­jöil­le. Vas­tauk­sia saim­me 132 kpl.

Perus­tar­peet työ­elä­mäs­sä – Työ­tyy­ty­väi­syy­den perusta

Työn teke­mi­sen perus­tar­pei­ta ovat: sopi­va työ­kuor­mi­tus, ruo­kai­lun ja tau­ko­jen jär­jes­te­lyt, riit­tä­vän lepoa­jan sää­te­ly. Perus­tar­pei­siin kuu­luu tur­val­li­suu­den tun­ne: fyy­si­nen työ­tur­val­li­suus sekä luot­ta­mus sii­hen, että tulee koh­del­luk­si oikeu­den­mu­kai­ses­ti työ­nan­ta­jan tahol­ta kai­kis­sa tilanteissa.

87 Prosenttia Näyttökuva 2021 12 07 113144

”Hen­ki­lös­tö­lii­ga koh­te­lee minua asial­li­ses­ti ja ammattimaisesti.”

87% Hen­ki­lös­tö­lii­gan työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lyn vas­taa­jis­ta on täy­sin tai jok­seen­kin samaa mieltä.

 

Vuo­kra­työn­te­ki­jän näkö­kul­mas­ta tur­val­li­suut­ta luo se, että palk­ka tulee ajal­laan mak­se­tuk­si ja työ­suh­teen (minimi-)pituus on sel­keäs­ti sovit­tu etu­kä­teen. Työ­suh­teen peli­sään­nöt on ker­rot­tu työ­so­pi­muk­sen sol­mi­mi­sen yhtey­des­sä sel­keäs­ti ja var­mis­tet­tu, että työn­te­ki­jä ymmär­tää kuulemansa.

74 Prosenttia Näyttökuva 2021 12 07 114749

 

Olen saa­nut Hen­ki­lös­tö­lii­gal­ta riit­tä­väs­ti tie­toa työsuhdeasioista.”

74% Hen­ki­lös­tö­lii­gan työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lyn vas­taa­jis­ta on täy­sin tai jok­seen­kin samaa mieltä.

 

Tur­val­li­suu­den­tun­net­ta vah­vis­taa ajan­ta­sai­nen tie­to oman työ­suh­teen jat­ku­vuu­des­ta, mää­rä­ai­kai­suu­des­ta tai keik­ka­työn saa­ta­vuu­des­ta. Koro­na­pan­de­mian vähen­tä­mät työ­vuo­rot ovat onnek­si kesän 2021 jäl­keen pom­pah­ta­neet takai­sin vilk­kaa­seen työ­voi­man kysyn­tään. Täl­lä het­kel­lä pys­tym­me­kin tar­joa­maan vuo­kra­työn­te­ki­jöil­lem­me juu­ri sen ver­ran vuo­ro­ja, kuin hei­dän elä­män­ti­lan­teen­sa sallii.

Täs­tä iloit­sem­me: Työs­sä jak­sa­mi­nen ja työyh­tei­söön kuu­lu­mi­nen nousussa!

Kyse­lyn tulok­sis­sa ilah­dut­taa se, että osa-alu­eet, jot­ka vuo­si sit­ten pär­jä­si­vät hei­koim­min, on nyt yhdes­sä asiak­kait­tem­me kans­sa saa­tu nousuun.

💭 Vuon­na 2020 60,2% työn­te­ki­jöis­tä rapor­toi tun­te­van­sa kuu­lu­van­sa asia­kas­yri­tyk­sen työyhteisöön.

💙 Nyt vuon­na 2021 luku on jo 72,2%.

💭 Vuon­na 2020 75% Hen­ki­lös­tö­lii­gan työn­te­ki­jöis­tä tun­si jak­sa­van­sa työs­sään hyvin.

💙 Nyt vuon­na 2021 jo 84 %!

Kii­tos täs­tä kuu­luu yhdes­sä asiak­kait­tem­me kans­sa teh­dyl­le kehi­tys­työl­le pereh­dy­tyk­sen ja työn­te­ki­jöi­den kuun­te­lun osalta.

84 Prosenttia Näyttökuva 2021 12 07 113359

”Tun­nen jak­sa­va­ni työs­sä­ni hyvin.”

84% Hen­ki­lös­tö­lii­gan työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lyn vas­taa­jis­ta on täy­sin tai jok­seen­kin samaa mieltä.

 

 

Arvos­ta­va palau­te­kult­tuu­ri syven­tää työs­sä viihtymistä

Arvos­tuk­sen tun­ne liit­tyy tii­viis­ti yhtei­söl­li­syy­den tar­pee­seen: Meil­lä kai­kil­la on tar­ve kokea arvos­tus­ta työyh­tei­sös­säm­me. Vuo­kra­työn­te­ki­jän työ­paik­ka ei tee poik­keus­ta tässä.

Vuo­den 2020 kyse­lys­sä 40% Hen­ki­lös­tö­lii­gan työn­te­ki­jöis­tä koki saa­van­sa tar­peek­si palau­tet­ta esi­hen­ki­löl­tään. Kulu­van vuo­den aika­na olem­me­kin käy­neet vuo­ro­pu­he­lua asia­kas­yri­tys­tem­me kans­sa palau­te­kult­tuu­ris­ta; tie­dos­sa on, että eri­tyi­ses­ti nuo­ret, työ­uran alus­sa ole­vat työn­te­ki­jät kai­paa­vat ohjau­ta ja palau­tet­ta työstään.

Ilok­sem­me työ on tuot­ta­nut tulos­ta! ”Esi­hen­ki­lö­ni töis­sä antaa työs­tä­ni palau­tet­ta” – väit­teen ”täy­sin tai jok­seen­kin samaa miel­tä” ‑vas­taus­ten mää­rä kas­voi ällis­tyt­tä­vät +20% ver­rat­tu­na vuo­den­ta­kai­seen kyselyyn.
60 Prosenttia

Saan esi­hen­ki­löl­tä­ni palautetta.”

60% Hen­ki­lös­tö­lii­gan työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lyn vas­taa­jis­ta on täy­sin tai jok­seen­kin samaa mieltä.

 

 

Arvos­te­tuk­si tun­te­mi­nen ja työyh­tei­söön kuu­lu­mi­nen hei­jas­tu­vat upeas­ti myös sii­nä, että Hen­ki­lös­tö­lii­gan vuo­kra­työn­te­ki­jät tun­te­vat tule­van­sa itsen­sä tasa-arvoi­sek­si asia­kas­yri­tys­tem­me omien työn­te­ki­jöi­den kans­sa. Tämä on erit­täin hie­no asia, ja ker­too hyvää koko hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan kehit­ty­mi­ses­tä: vuo­kra­työn­te­ki­jöi­den käyt­tö miel­le­tään aidos­ti osak­si yri­tyk­sen stra­te­gi­sia hen­ki­lös­tö­re­surs­se­ja, jol­loin vuo­kra­työn­te­ki­jät ovat luon­nol­li­ses­ti yhtä arvok­kai­ta kuin kuka tahan­sa yri­tyk­sen työn­te­ki­jöis­tä. Nos­tam­me täl­le tulok­sel­le hattua!

80 Prosenttia Näyttökuva 2021 12 08 125123

”Minua koh­del­laan tasa-arvoi­ses­ti suh­tees­sa asia­kas­yri­tyk­sen omiin työntekijöihin.”

80% Hen­ki­lös­tö­lii­gan työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lyn vas­taa­jis­ta on täy­sin tai jok­seen­kin samaa mieltä.

 

 

Näil­lä eväin on hyvä läh­teä vuo­teen 2022! Saim­me kyse­lys­tä oival­luk­sia toi­min­tam­me kehit­tä­mi­seen: fokuk­ses­sa on entis­tä tar­kem­min työn­te­ki­jän tar­peet eri­lai­sis­sa elä­män­ti­lan­teis­sa, ja työ­ti­lai­suuk­sien oikea-aikai­nen tar­joa­mi­nen niihin.

 

Aihees­ta lisää: 

Työ­tur­val­li­suus­kes­kus. ry: Työ­hy­vin­voin­nin por­taat  ‑työ­kir­ja

 

Hienoa, että olet löytänyt blogimme pariin.

Jos haluat kuulla asiantuntija-ajatuksiamme työelämästä, rekrytoinnista ja työnhausta ensimmäisten joukossa, voit tilata blogimme suoraan sähköpostiisi.