Ajan­koh­tais­ta

Ter­ve­tu­loa ajan­koh­tais­ten uutis­ten ja blo­gi­kir­joi­tus­ten pariin! Tääl­lä pää­set luke­maan innos­ta­via uuti­sia ja oival­luk­sia työ­elä­mäs­tä ajan­koh­tais­ten artik­ke­lei­den ja ladat­ta­vien mate­ri­aa­lien muo­dos­sa. Löy­dät tääl­tä myös asian­tun­ti­joi­dem­me vink­ke­jä työn­ha­kuun ja amma­til­li­seen kehittymiseen.

11.5.2020

Tilaa Fik­sun rek­ry­toi­jan oppaam­me säh­kö­pos­tii­si ja tee yri­tyk­se­si rek­ry­toin­nis­ta entis­tä tehokkaampaa!

29.4.2020

Rek­ry­toin­nin asian­tun­ti­jat pyyh­ki­vät pölyt pois rek­ry­toin­tiin liit­ty­vien myyt­tien pääl­tä ja pääs­tä­vät aurin­gon­va­lon kome­ros­sa homeh­tu­nei­den käy­tän­tö­jen ylle.

22.4.2020

Nuo­ren työn­te­ki­jän palk­kaa­mi­seen liit­tyy joi­ta­kin eri­tyis­piir­tei­tä, jot­ka on hyvä olla hal­lus­sa. Asian­tun­ti­jam­me antaa vinkkejä!

31.3.2020

Moni­nai­nen tie työn saral­la on tar­jon­nut vies­tin­tä­kon­sult­ti Tar­ja Val­­de-Brow­­nil­­le aimo annok­sen eri­lai­sia näkö­kul­mia ja joi­ta­kin pie­niä mokiakin.

17.3.2020

Video- ja puhe­lin­haas­tat­te­lut ovat osa moder­nia rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia. Mut­ta miten suo­riu­tua etä­haas­tat­te­lus­ta rekrytoijana?

11.3.2020

Vil­le Vaha­lah­ti on teh­nyt töi­tä kol­mi­vuo­ti­aas­ta saak­ka. Kesä­työt maa­ti­lal­la ovat vaih­tu­neet huip­pu­jää­kiek­koon, mut­ta ovat­ko nämä kak­si lopul­ta kovin eri­lai­sia töitä?

26.2.2020

Kari “Kape” Aihi­nen on Suo­men menes­ty­neim­piä ja kuu­lui­sim­pia kok­ke­ja ja ravin­to­loit­si­joi­ta, mut­ta kesä­töi­tään Kape muis­te­lee nolona.

19.2.2020

Satu Koto­nen ker­too kesä­työ­ko­ke­muk­ses­taan, jol­loin kaik­ki ei men­nyt aivan nap­piin. Satu muis­tut­taa, että kaik­ki mokai­lee — niin kesä­töis­sä kuin muuallakin! 

9.1.2020

Vuo­si vaih­tui – ja sii­nä samas­sa vuo­si­kym­men. Miten työym­pä­ris­tö muut­tuu vuon­na 2020 ja sitä seu­raa­vi­na vuo­si­na? Entä kuin­ka yri­tyk­set ja työn­ha­ki­jat voi­vat varau­tua tule­viin muutoksiin?

Hienoa, että olet löy­tä­nyt blo­gim­me pariin.

Jos haluat kuul­la asian­tun­ti­ja-aja­tuk­siam­me työ­elä­mäs­tä, rek­ry­toin­nis­ta ja työn­haus­ta ensim­mäis­ten jou­kos­sa, voit tila­ta blo­gim­me suo­raan sähköpostiisi.