Ajan­koh­tais­ta

Ter­ve­tu­loa ajan­koh­tais­ten uutis­ten ja blo­gi­kir­joi­tus­ten pariin! Tääl­lä pää­set luke­maan innos­ta­via uuti­sia ja oival­luk­sia työ­elä­mäs­tä ajan­koh­tais­ten artik­ke­lei­den ja ladat­ta­vien mate­ri­aa­lien muo­dos­sa. Löy­dät tääl­tä myös asian­tun­ti­joi­dem­me vink­ke­jä työn­ha­kuun ja amma­til­li­seen kehittymiseen.

1.6.2021

Koro­na on vie­nyt opis­ke­li­joil­ta kesä­työt jo kah­te­na peräk­käi­se­nä vuon­na. Voi­si­ko keik­ka­työs­tä löy­tyä rat­kai­su epä­var­maan aikaan?

12.5.2021

Yri­tys­ten koro­nan exit-stra­­te­­gian kes­kiös­sä on hen­ki­lös­tö. Jous­ta­va rek­ry­toin­ti madal­taa yri­tys­ten kyn­nys­tä rek­ry­toin­tiin epä­var­moi­na aikoina.

20.1.2021

Poh­dim­me etä­työn haas­tei­ta ja rat­kai­sem­me sii­hen liit­ty­viä ongel­mia tai har­ha­luu­lo­ja. Lopuk­si ker­rom­me omat vink­kim­me etätyöskentelyyn.

15.9.2020

Rek­ry­Kou­lu­tuk­sen kaut­ta haas­ta­vam­pia­kin paik­ko­ja saa­daan täy­te­tyk­si. Täl­lä ker­taa kou­lu­tet­tiin betonipumppuautonkuljettajia.

19.8.2020

Suo­sit­te­luin­dek­sim­me on 59! Mut­ta mikä on Net Pro­mo­ter Sco­re, eli NPS-luku, ja mik­si sil­lä on väliä?

22.6.2020

Sel­vi­tim­me z‑sukupolven aja­tuk­sia työ­elä­mäs­tä, työ­pai­kois­ta ja nii­den arvois­ta sekä yri­tys­ten työ­paik­kail­moit­te­lus­ta ja sisällöistä. 

14.5.2020

Kut­suim­me nuo­ret kysy­mään asian­tun­ti­jal­tam­me hei­dän miel­tään askar­rut­ta­via kysy­myk­siä vuo­kra­työ­hön liit­tyen. Ida ja Julius kysy­vät, HR-asian­­tun­­ti­­jam­­me Ter­hi vastaa!

11.5.2020

Tilaa Fik­sun rek­ry­toi­jan oppaam­me säh­kö­pos­tii­si ja tee yri­tyk­se­si rek­ry­toin­nis­ta entis­tä tehokkaampaa!

29.4.2020

Rek­ry­toin­nin asian­tun­ti­jat pyyh­ki­vät pölyt pois rek­ry­toin­tiin liit­ty­vien myyt­tien pääl­tä ja pääs­tä­vät aurin­gon­va­lon kome­ros­sa homeh­tu­nei­den käy­tän­tö­jen ylle.

Hienoa, että olet löy­tä­nyt blo­gim­me pariin.

Jos haluat kuul­la asian­tun­ti­ja-aja­tuk­siam­me työ­elä­mäs­tä, rek­ry­toin­nis­ta ja työn­haus­ta ensim­mäis­ten jou­kos­sa, voit tila­ta blo­gim­me suo­raan sähköpostiisi.