2.9.2022

Nyt se on tut­kit­tu: Vuo­kra­työn­te­ki­jät suo­sit­te­le­vat vuokratyötä!

Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten liit­to HPL on toteut­ta­nut Vuo­kra­työn­te­ki­jä­tut­ki­muk­sen vuo­des­ta 2007. Nyt uusim­mat, vuo­den 2022 kyse­ly­tut­ki­muk­sen tulok­set osoit­ta­vat, että vuo­kra­työ on vuon­na 2022 myön­tei­sek­si koet­tu ja vah­vas­ti suo­si­tel­tu tapa teh­dä töitä.

Lähes 10 000 vas­taa­jan vuo­kra­työn­te­ki­jä­tut­ki­mus osoit­taa mer­kit­tä­vän muu­tok­sen 15 vuo­den aika­na: Työn­ha­ku entis­tä nopeam­paa, työs­sä tasa-arvoi­sem­paa koh­te­lua ja vuo­kra­työ tuo uusia työmahdollisuuksia.

 

Vuo­kra­työn TOP 3: Työ­mah­dol­li­suu­det, työ­suh­de­asiat, osaa­mi­sen karttuminen 

 

Vuo­kra­työ sopii monel­le. Tar­jol­la on pal­jon eri­lai­sia teh­tä­viä ja työ­keik­ko­ja voi teh­dä useam­mas­sa­kin työ­pai­kas­sa rin­nak­kain. Työ­vuo­ro­jen sopi­mi­ses­sa työn­te­ki­jäl­lä on pal­jon vapaut­ta vali­ta elä­män­ti­lan­tee­seen­sa sopi­vat työajat.

Mää­rä­ai­kai­sen työn päät­tyes­sä, hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tyk­sen rek­ry­toi­jat usein ehdot­ta­vat vuo­kra­työn­te­ki­jäl­le tar­vit­taes­sa uut­ta työ­tä, sen sijaan että hänen tar­vit­si­si läh­teä itse uudes­taan työnhakuun.

TOP 3 syy­tä työs­ken­nel­lä hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tyk­sen kautta

✅ Vuo­kra­työ aut­taa saa­maan uusia työmahdollisuuksia

✅ Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys hoi­taa asian­mu­kai­ses­ti pal­kan­mak­sun ja muut työsuhdeasiat

✅Työn­te­ki­jä pys­tyy hyö­dyn­tä­mään ja kehit­tä­mään osaa­mis­taan vuo­kra­työn avulla

 

Vuo­kra­työn jous­ta­vuus tär­kein­tä nuo­ril­le työntekijöille

 

Meil­lä on pal­jon työn­te­ki­jöi­tä, jot­ka ovat ns. keik­ka­lai­sia, mut­ta teke­vät käy­tän­nös­sä vii­si päi­vää vii­kos­sa töi­tä – omas­ta halus­taan. Keik­ka­työn­te­ki­jä­nä voi myös päät­tää vaik­ka tiet­ty­nä päi­vä­nä pitää vapaa­päi­vän: ilmoit­taa vain, että ensi kes­ki­viik­ko­na en pys­ty otta­maan työvuoroa.”

 -Sofia Rajain­mä­ki, Hen­ki­lös­tö­lii­gan HR-koordinaattori

Vuo­kra­työn lisäk­si HPL sel­vit­te­li alku­vuo­des­ta 2022 nuor­ten (18–29‑v) odo­tuk­sia työ­elä­mäl­le. Avain­sa­na nuor­ten odo­tuk­sien suh­teen on työn jous­ta­vuus. Val­tao­sa (58%) nuo­ris­ta pitää erit­täin tär­kei­nä, että työ mah­dol­lis­taa pait­si opis­ke­lu­jen, myös har­ras­tus­ten yhteen­so­vit­ta­mi­sen arjessa.

Palk­ka­pus­sin lisäk­si työ­ko­ke­muk­sen kart­tu­mi­nen toi­mii vah­va­na moti­vaat­to­ri­na 67%:lle HPL:n tut­ki­mus­ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta. Var­sin­kin opin­to­jen aika­na työ­vuo­ro­jen mää­rää vii­koit­tain halu­taan voi­da itse sää­del­lä, niin, että joi­nain viik­koi­na töi­tä ote­taan vas­taan har­vem­min ja toi­si­naan taas mah­dol­li­suu­den teh­dä yli­mää­räi­siä vuo­ro­ja tai kah­ta työtä.

 

📢 TYÖNHAKIJA: Tar­tu roh­keas­ti vuo­kra­työn mah­dol­li­suuk­siin — Kokei­le vuo­kra­työn vapautta!

Yli 10 000 vas­taa­jas­ta hui­keat 93% suo­sit­te­li­si vuo­kra­työ­tä tut­ta­vil­leen. Mik­set siis sinä­kin kokeilisi?

 

📢 TYÖNANTAJA: Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys pitää vuo­kra­työn­te­ki­jöis­tä­si hyvää huolta!

Työ­nan­ta­ja: Voit huo­let­ta rek­ry­toi­da työn­te­ki­jöi­tä hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tyk­sen kaut­ta, sil­lä meil­lä vuo­kra­työn­te­ki­jöis­tä­si pide­tään hyvää huol­ta! Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tyk­set saa­vat eri­tyi­ses­ti kii­tos­ta asian­mu­kai­ses­ta ja osaa­vas­ta palk­ka­hal­lin­to- ja työsuhde-osaamisesta.

HPL:n kyse­ly­tut­ki­mus antaa vah­van näy­tön vuo­kra­työn­te­ki­jöi­den työ­tyy­ty­väi­syy­des­tä. Hen­ki­lös­tö­vuo­krauk­sen kaut­ta saat­te innos­tu­nei­ta työn­te­ki­jöi­tä*, jot­ka ovat moti­voi­tu­nei­ta laa­jen­ta­maan amma­til­lis­ta osaamistaan.

*71% kyse­lyyn vas­taa­jis­ta ilmoit­taa ole­van­sa innos­tu­nei­ta työstään.

 

Hen­ki­lös­tö­lii­gas­sa jat­kuu vah­va tekeminen 

 

Työn­ha­ki­joi­den nopea työl­lis­ty­mi­nen, moni­puo­lis­ten työ­mah­dol­li­suuk­sien aktii­vi­nen tar­joa­mi­nen, työyh­tei­söön kuu­lu­mi­sen tun­ne ja työs­sä viih­ty­mi­nen – näi­den kans­sa myös me Hen­ki­lös­tö­lii­gas­sa teem­me töi­tä joka päivä.

Koem­me onnis­tu­mis­ta, kun saam­me lupaa­van haki­jan työl­lis­tet­tyä tai tar­jot­tua ahke­ral­le keik­ka­lai­sel­le uut­ta keik­ka­työ­tä van­han pää­tyt­tyä. Teem­me aktii­vis­ta yhteis­työ­tä asia­kas­yri­tys­ten kans­sa, jot­ta vuo­kra­työn­te­ki­jät tun­ti­si­vat itsen­sä ter­ve­tul­leik­si ja tär­keäk­si osak­si myös asia­kas­yri­tys­ten työporukkaa.

Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan suh­dan­ne­nä­ky­mät jat­ku­vat vah­va­na vuo­del­le 2023 – vah­va teke­mi­nen jatkukoon!

 

Kai­paa­ko yri­tyk­se­si apua työn­te­ki­jöi­den rekrytointiin?

 

Ota roh­keas­ti yhteyt­tä lähim­pään Hen­ki­lös­tö­lii­gan toimipisteeseen:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga Var­si­nais-Suo­mi        Hen­ki­lös­tö­lii­ga Pir­kan­maa       Hen­ki­lös­tö­lii­ga Uusimaa

 

Läh­teet:

HPL Vuo­kra­työn­te­ki­jä­tut­ki­mus 2022

HPL Tut­ki­mus nuor­ten odo­tuk­sis­ta työ­elä­mäl­le 2022

Hienoa, että olet löytänyt blogimme pariin.

Jos haluat kuulla asiantuntija-ajatuksiamme työelämästä, rekrytoinnista ja työnhausta ensimmäisten joukossa, voit tilata blogimme suoraan sähköpostiisi.