17.4.2023

Miten löy­tää kesä­duu­ni? – Vink­ke­jä kesätyönhakuun

Kesä­työn­ha­ku on monel­le nuo­rel­le tär­keä askel koh­ti työ­elä­mää ja tule­vai­suu­den ura­suun­ni­tel­mia. Kesä­työ tar­jo­aa arvo­kas­ta työ­ko­ke­mus­ta, mah­dol­li­suu­den tie­na­ta omaa rahaa ja avar­taa omaa näkö­kul­maa työ­elä­mään. Lisäk­si kesä­työ antaa mah­dol­li­suu­den uusien kon­tak­tien luo­mi­seen ja uusien tai­to­jen oppimiseen.

Vaik­ka kesä­työn­ha­ku voi olla haas­ta­vaa ja kil­pai­lu pai­kois­ta on usein kova, onnis­tu­neel­la hake­muk­sel­la voi saa­da jalan oven väliin tule­vaa työ­uraa aja­tel­len. Ennen hake­muk­sen kir­joit­ta­mis­ta täy­tyy kui­ten­kin tie­tää, miten ja mis­tä kesä­töi­tä voi ja kan­nat­taa hakea. Täs­sä muu­ta­ma vink­ki, joi­den avul­la voit val­mis­tau­tua hyvin kesä­työn hake­mi­seen ja löy­tää itsel­le­si sopi­van kesätyöpaikan.

Aloi­ta työn­ha­ku ajoissa

Kesä­työ­pai­kat tule­vat hakuun jo heti vuo­den­vaih­teen jäl­keen. Aloi­ta siis kesä­työn­ha­ku vii­meis­tään NYT, sil­lä eni­ten kesä­työ­paik­ko­ja on tar­jol­la alku­vuo­des­ta. Lisäk­si, mitä aiem­min aloi­tat haku­pro­ses­sin, sitä enem­män sinul­la on aikaa löy­tää ja hakea sinul­le sopi­via työpaikkoja. 🤓

Lai­ta CV kun­toon ennen hakua

Ennen haku­pro­ses­sin aloit­ta­mis­ta on hyvä päi­vit­tää ansio­luet­te­lo ajan tasal­le. Hyvä ansio­luet­te­lo on tii­vis ja infor­ma­tii­vi­nen kuvaus kou­lu­tuk­ses­ta­si, työ­ko­ke­muk­ses­ta­si ja tai­dois­ta­si. On tär­ke­ää, että ansio­luet­te­lo on sel­keä ja help­po­lu­kui­nen. Käy­tä hel­pos­ti luet­ta­vaa font­tia ja jaa CV sel­kei­siin osioi­hin. Rää­tä­löi ansio­luet­te­lo­si vas­taa­maan hake­maa­si työ­paik­kaa: koros­ta eri­tyi­ses­ti sel­lai­sia tai­to­ja­si ja koke­mus­ta­si, jot­ka ovat tär­kei­tä kysei­ses­sä työtehtävässä.

Käy­tä sosi­aa­lis­ta medi­aa hyödyksesi

Monet yri­tyk­set ilmoit­ta­vat avoi­mis­ta työ­pai­kois­taan sosi­aa­li­sen median kana­vis­saan, kuten Lin­ke­dI­nis­sä, Face­boo­kis­sa tai Ins­ta­gra­mis­sa. Seu­raa siis somes­sa työn­ha­kuun liit­ty­viä aihe­tun­nis­tei­ta, kuten #kesä­työ, #kesä­työ­paik­ka, #avoin­työ­paik­ka, #rek­ry ja #työn­ha­ku ja saa­tat löy­tää avoi­men työ­pai­kan, jota et oli­si ilman somea löytänyt. 📱

Näy­tä posi­tii­vi­nen asenteesi

Näyt­tä­mäl­lä posi­tii­vi­sen asen­tee­si osoi­tat ole­va­si moti­voi­tu­nut ja inno­kas työn­ha­ki­ja, joka on val­mis tart­tu­maan uusiin haas­tei­siin ja oppi­maan uut­ta. Posi­tii­vi­nen asen­ne voi myös aut­taa sinua kom­mu­ni­koi­maan parem­min työ­nan­ta­jan kans­sa. Ole­mal­la iloi­nen ja ystä­väl­li­nen annat vai­ku­tel­man, että olet yhteis­työ­ky­kyi­nen tii­mi­pe­laa­ja ja että sinul­la oli­si posi­tii­vi­nen vai­ku­tus työ­pai­kan ilma­pii­riin. Par­haim­mas­sa tapauk­ses­sa posi­tii­vi­sel­la asen­teel­la­si ero­tut muis­ta haki­jois­ta ja se aut­taa sinua saa­maan kesätyöpaikan. 🚀

Pidä mie­li avoimena

Ole avoin työ­pai­kan suh­teen. Tutus­tu eri vaih­toeh­toi­hin ja ole val­mis työs­ken­te­le­mään myös eri­lai­sis­sa teh­tä­vis­sä ja eri aloil­la kuin mis­sä olet aiem­min työs­ken­nel­lyt. Myös lyhyem­mät työ­suh­teet ovat hyvä kei­no hank­kia koke­mus­ta ja näyt­tää omaa aktii­vi­suut­ta. Kaik­ki työ­ko­ke­mus on hyväs­tä ja eri­lai­set koke­muk­set voi­vat ava­ta sinul­le tule­vai­suu­des­sa yllät­tä­viä­kin ovia!

Val­mis­tau­du haastatteluun

Työ­haas­tat­te­luun kan­nat­taa val­mis­tau­tua hyvin. Tutus­tu työ­paik­kaan ja työ­teh­tä­vään esi­mer­kik­si yri­tyk­sen verk­ko­si­vu­jen ja sosi­aa­li­sen median avul­la. Mie­ti jo val­miik­si, mitä haluat ker­toa itses­tä­si ja omis­ta tai­dois­ta­si haas­tat­te­lus­sa: mil­lai­sia tai­to­ja ja koke­muk­sia sinul­la on, jois­ta oli­si hyö­tyä täs­sä työs­sä. Ole val­mis vas­taa­maan kysy­myk­siin sii­tä, mik­si haluat kysei­seen teh­tä­vään ja mitä odo­tat kesä­työl­tä­si. On hyvä poh­tia myös jo etu­kä­teen, mitä haluat itse tie­tää työs­tä. Hyvä työ­haas­tat­te­lu onkin haas­ta­tel­ta­van ja haas­tat­te­li­jan väli­nen vuo­ro­vai­kut­tei­nen keskustelu.

Kesä­työn hake­mi­nen voi tun­tua välil­lä haas­ta­val­ta, mut­ta hyväl­lä val­mis­tau­tu­mi­sel­la se voi olla myös todel­la pal­kit­se­vaa. Muis­ta, että jokai­nen työ­ko­ke­mus on arvo­kas­ta ja voi aut­taa sinua kehit­ty­mään ja löy­tä­mään oman paik­ka­si työ­elä­mäs­sä. Käy­tä edel­lä mai­nit­tu­ja vink­ke­jä hyväk­se­si ja tar­tu roh­keas­ti uusiin työ­mah­dol­li­suuk­siin. Onnea kesä­työn hakemiseen! 😎

Hienoa, että olet löytänyt blogimme pariin.

Jos haluat kuulla asiantuntija-ajatuksiamme työelämästä, rekrytoinnista ja työnhausta ensimmäisten joukossa, voit tilata blogimme suoraan sähköpostiisi.