20.1.2022

Hen­ki­lös­tö­lii­gal­le ennätysliikevaihto!

Vuo­si 2022 alkaa ennätyslukemissa

 

Turun toi­mi­pis­te ylsi his­to­rian­sa par­haa­seen myyn­tiin ja vuon­na 2019 perus­te­tut toi­mi­pis­teet Tam­pe­reel­le ja Van­taal­le ovat osal­taan nos­ta­neet Hen­ki­lös­tö­lii­gan uuteen ennä­tyk­seen lii­ke­vaih­dos­sa: Vuo­del­le 2021 kir­ja­taan lii­ke­vaih­dok­si 6,5M euroa, jos­sa kas­vua on perä­ti 25% ver­rat­tu­na vuo­den takai­seen lii­ke­vaih­toon. Vuo­den 2022 aluk­si Tam­pe­reen ja Turun toi­mi­pis­tei­siin nimi­tet­tiin myös uudet toi­mi­tus­joh­ta­jat, Hen­ki­lös­tö­lii­gan perus­ta­jan Mat­ti Mas­to­kan­kaan jat­kaes­sa työ­tään taustalla.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga ottaa spur­tin vuo­teen 2022 ennä­tys­lu­ke­mis­sa! Lii­ke­vaih­dos­sa kas­vua syn­tyi jopa tavoit­tei­ta enem­män. Vuo­den 2021 lii­ke­vaih­dok­si kir­ja­taan 6.5M euroa: kas­vua on vuo­den takai­seen lii­ke­vaih­toon perä­ti 25%. Myös Hen­ki­lös­tö­lii­gan oman hen­ki­lös­tön mää­rä on käy­tän­nös­sä tuplaan­tu­nut vuon­na 2021.  Mei­tä lii­ga­lai­sia on siis ken­til­lä enem­män kuin koskaan!

Turus­ta pon­nis­ta­van Hen­ki­lös­tö­lii­gan toi­min­ta onkin 2022 vuo­den alkaes­sa vakiin­tu­nut Var­si­nais-Suo­mes­ta Ete­lä-Suo­men kas­vu­kes­kuk­siin. Jat­kam­me tavoi­tel­len hal­lit­tua kas­vua, aina asiak­kai­dem­me ja työn­te­ki­jöi­dem­me paras etu edellä.

 

Uudet toi­mi­tus­joh­ta­jat nimet­ty Tam­pe­reel­le ja Turkuun

 

Hen­ki­lös­tö­lii­gan Turun ja Tam­pe­reen toi­mi­pis­tei­siin on nimet­ty 1.1.2022 uudet toi­mi­tus­joh­ta­jat: Hen­ki­lös­tö­lii­ga Tur­ku Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­jak­si on nimi­tet­ty Iri­na Van­ha­ta­pio, joka on työs­ken­nel­lyt pit­kään yri­tyk­sen myyn­ti­joh­ta­ja­na. Hen­ki­lös­tö­lii­ga Pir­kan­maa Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­jak­si on nimet­ty KM Alek­si Hyy­ti­nen. Hen­ki­lös­tö­lii­gan perus­ta­ja, yrit­tä­jä Mat­ti Mas­to­kan­gas jat­kaa työ­tään emo­yh­tiös­sä, tukien Hen­ki­lös­tö­lii­gan kas­vu­ta­ri­naa.  Emo­yh­ti­öön on kes­ki­tet­ty toi­mi­pis­tei­den hal­lin­to- ja palk­ka­pal­ve­lut, mark­ki­noin­ti ja kehittäminen.

Susan­na Win­ha-Vah­te­ra on toi­mi­tus­joh­ta­ja­na luot­san­nut Hen­ki­lös­tö­lii­gan Uuden­maan lii­ke­toi­min­taa Van­taan toi­mis­tol­la loka­kuus­ta 2019 alkaen. Van­taan toi­mis­to muut­ti vuo­den vaih­tees­sa 2021–2022 uusiin toi­mi­ti­loi­hin Tik­ku­ri­las­ta Veromieheen.

 

Hal­lit­tua kas­vua pit­kä­jän­tei­sil­lä kumppanuuksilla

 

Vuo­den 2019 alku­puo­lel­la kyp­syi pää­tös läh­teä hake­maan kas­vua Hen­ki­lös­tö­lii­gal­le. Kim­mok­kee­na tähän oli­vat – ja ovat edel­leen – useam­mal­la paik­ka­kun­nal­la toi­mi­vat asiak­kaam­me, jot­ka toi­voi­vat yhteis­työn jat­ku­van Turun lisäk­si muil­la paik­ka­kun­nil­la. Pää­tim­me 2019 aset­taa stra­te­gi­sek­si tavoit­teek­si olla val­ta­kun­nal­li­nen hen­ki­lös­tö­alan pelu­ri, jol­la on toi­min­taa kol­mes­sa Suo­men suu­rim­mas­sa kas­vu­kes­kuk­ses­sa. Olim­me onnel­li­ses­sa ase­mas­sa, että meil­lä oli resurs­se­ja panos­taa hal­lit­tuun laajenemiseen.

Toi­min­nan sel­keyt­tä­mi­sek­si yri­tyk­sen raken­net­ta muu­tet­tiin perus­ta­mal­la tytä­ryh­tiöt kul­le­kin myyn­tia­lu­eel­le, jot­ka ovat nyt Hen­ki­lös­tö­lii­ga Tur­ku Oy, Hen­ki­lös­tö­lii­ga Pir­kan­maa Oy ja Hen­ki­lös­tö­lii­ga Uusi­maa Oy.

Vuon­na 2019 ase­te­tun vision mukai­ses­ti, vuo­den 2022 alus­sa myyn­tia­luei­den lii­ke­toi­min­taa joh­taa nyt kun­kin alu­een oma toi­mi­tus­joh­ta­ja. Vuo­den­vaih­tees­sa 2021–20221 Tam­pe­reen ja Van­taan toi­mi­pis­teil­le saa­tiin täy­teen kak­si toimintavuotta!

Olen ääret­tö­män tyy­ty­väi­nen, että pari vuot­ta sit­ten aloi­tet­tu laa­ja­mit­tai­nen lii­ke­toi­min­nan kehi­tys­työ näkyy nyt kon­kreet­ti­ses­ti tulok­si­sis­sa sekä asia­kas­tyy­ty­väi­syy­den kas­vus­sa”, tote­aa Hen­ki­lös­tö­lii­gan kehi­tys­joh­ta­ja Piia Savo­lai­nen.

Suu­ri kii­tos asiak­kail­lem­me ja työn­te­ki­jöil­lem­me luottamuksesta!

 

 

 

Hienoa, että olet löytänyt blogimme pariin.

Jos haluat kuulla asiantuntija-ajatuksiamme työelämästä, rekrytoinnista ja työnhausta ensimmäisten joukossa, voit tilata blogimme suoraan sähköpostiisi.