1.8.2023

Haas­ta­vas­sa suh­dan­ne­ti­lan­tees­sa hen­ki­lös­tö­vuo­kraus tar­jo­aa jous­ta­vuut­ta ja kus­tan­nus­te­hok­kai­ta ratkaisuja

Talou­den suh­dan­ne­ti­lan­ne on jat­ka­nut hei­ken­ty­mis­tään ja näky­mät ovat huo­non­tu­neet kevääs­tä läh­tien (EK suh­dan­ne­ba­ro­met­ri). Suo­mes­sa arviot tule­vas­ta ovat hei­ken­ty­neet, ja yri­tyk­set koh­taa­vat vai­keuk­sia eri­tyi­ses­ti kysyn­nän riit­tä­mät­tö­myy­den vuok­si. Kysyn­nän las­ku on nous­sut suu­rim­mak­si kas­vun esteek­si, min­kä vai­ku­tuk­set ovat näh­tä­vis­sä eri­tyi­ses­ti teol­li­suu­des­sa ja raken­nusa­lal­la. Pal­ve­lua­lat ovat saa­neet pidet­tyä tuo­tan­to- ja myyn­ti­mää­rät ennal­laan, mut­ta odo­tuk­set tule­vien kuu­kausien osal­ta ovat kui­ten­kin pes­si­mis­ti­set. Vaik­ka pal­ve­lua­la onkin vie­lä yksi talou­den tuki­pi­la­rei­ta, teol­li­suu­den ja raken­ta­mi­sen alat koke­vat edel­leen kolauk­sia.  

Yri­tys­ten arviot kan­nat­ta­vuu­des­ta ovat hei­ken­ty­neet ja hen­ki­lös­tö­mää­rät ovat vähen­ty­neet hei­kon talous­ke­hi­tyk­sen seu­rauk­se­na. Odo­tuk­sis­sa on, että las­kusuun­ta jat­kuu lähi­kuu­kausi­na. Lisäk­si työ­voi­man saa­ta­vuuson­gel­mat eivät ole juu­ri­kaan hel­pot­ta­neet, ja kan­nat­ta­vuus on hei­ken­ty­nyt enti­ses­tään. 

Suh­dan­ne­ti­lan­teen ja talou­den näky­mien hei­ken­ty­mi­nen ovat aset­ta­neet yri­tyk­sil­le uusia haas­tei­ta, ja monet jou­tu­vat sopeut­ta­maan toi­min­taan­sa muut­tu­vien olo­suh­tei­den mukaan. Juu­ri täl­lai­si­na aikoi­na hen­ki­lös­tö­vuo­kraus voi olla mer­kit­tä­väs­ti hyö­dyl­li­nen ja kan­nat­ta­va vaih­toeh­to yri­tyk­sen hen­ki­lös­tö­tar­pei­den hal­lin­nas­sa. Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus tar­jo­aa lii­ke­toi­min­nal­le jous­ta­vuut­ta ja mah­dol­li­suu­den rea­goi­da nopeas­ti muut­tu­viin tilan­tei­siin. Se mah­dol­lis­taa hen­ki­lös­tö­mää­rän sää­te­lyn kysyn­nän ja tar­jon­nan mukaan ilman pit­kä­ai­kai­sia sitou­muk­sia, mikä on arvo­kas­ta var­sin­kin täl­lä het­kel­lä, kun talou­den epä­var­muus on ilmeis­tä.  

Kun yri­tys­ten kan­nat­ta­vuus on hei­ken­ty­nyt, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus voi olla talou­del­li­ses­ti jär­ke­vä vaih­toeh­to. Sii­nä mis­sä rek­ry­toin­tiin liit­ty­vät kus­tan­nuk­set ja ris­kit voi­vat olla kor­keat, hen­ki­lös­tö­vuo­krauk­ses­sa vas­tuu työn­te­ki­jän palk­kaa­mi­ses­ta ja hal­lin­nos­ta on hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­sel­lä. Samal­la voi­daan opti­moi­da hen­ki­lös­tön mitoi­tus ja tar­ve juu­ri val­lit­se­vaan tilan­tee­seen.  Tämän avul­la voi­daan aut­taa yri­tyk­siä pitä­mään hen­ki­lös­tö­kus­tan­nuk­set parem­min hal­lin­nas­sa ja yri­tyk­ses­sä voi­daan kes­kit­tyä ydin­toi­min­taan. 

Kysyn­nän riit­tä­mät­tö­myys on nyt yksi suu­rim­mis­ta kas­vun esteis­tä yri­tyk­sil­le. Hen­ki­lös­tö­vuo­krauk­sen avul­la yri­tyk­set voi­vat hel­pom­min sopeut­taa hen­ki­lös­tö­mää­rään­sä hei­ken­ty­nee­seen kysyn­tään. Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus antaa mah­dol­li­suu­den hank­kia tar­vit­ta­vaa osaa­mis­ta ja työ­voi­maa juu­ri sil­loin, kun sitä eni­ten tar­vi­taan. Asia­kas­tyy­ty­väi­syys­tut­ki­muk­ses­sam­me­kin koros­tui­vat vai­vat­to­muus, nopeus ja rek­ry­toin­ti­väy­län toi­mi­vuus. Hen­ki­lös­tö­tar­peen iskies­sä nopeus on valt­tia, eikä sil­loin tar­vit­se enna­koi­da pit­käl­le tule­vai­suu­teen, vaan suh­dan­tei­den kehit­ty­mis­tä voi seu­ra­ta ajan kans­sa ja rea­goi­da sit­ten tilan­teen ja tar­peen mukaan. Kun tilan­teet muut­tu­vat, voi­daan väliai­kai­ses­ti pal­ka­ta tar­vit­ta­vaa hen­ki­lös­töä ilman ris­kiä pysy­vis­tä palk­kaus­kus­tan­nuk­sis­ta. Tämä sääs­tää yri­tyk­sil­tä kus­tan­nuk­sia ja tuo jous­ta­vuut­ta lii­ke­toi­min­taan. 

Huo­mioim­me myös sen, että työ­voi­man saa­ta­vuuson­gel­mat ovat yhä läs­nä. Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­se­nä olem­me eri­kois­tu­neet rek­ry­toi­maan ja hal­lin­noi­maan hen­ki­lös­töä, ja meil­lä on laa­jat ver­kos­tot poten­ti­aa­lis­ten työn­te­ki­jöi­den löy­tä­mi­sek­si. Näin ollen hen­ki­lös­tö­vuo­kraus voi aut­taa yri­tyk­siä löy­tä­mään sopi­vaa osaa­mis­ta ja työ­voi­maa myös vai­kei­na aikoi­na. 

🔹Kun talou­del­li­nen tilan­ne on haas­ta­va, haluam­me olla yri­tys­ten tuke­na ja aut­taa yri­tyk­siä koh­taa­maan nämä haas­teet par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la. Tar­joam­me rat­kai­su­ja työ­voi­man saa­ta­vuu­den paran­ta­mi­sek­si sekä kus­tan­nus­te­hok­kai­ta hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­ta. Autam­me yri­tyk­siä sopeu­tu­maan muut­tu­viin olo­suh­tei­siin ja var­mis­ta­maan, että yri­tys voi jat­kos­sa­kin menes­tyä vai­keis­sa­kin mark­ki­nao­lo­suh­teis­sa. Otat­han siis roh­keas­ti yhteyt­tä asian­tun­ti­joi­him­me, niin autam­me tei­tä löy­tä­mään oikean rat­kai­sun tar­pei­siin­ne. 

Hienoa, että olet löytänyt blogimme pariin.

Jos haluat kuulla asiantuntija-ajatuksiamme työelämästä, rekrytoinnista ja työnhausta ensimmäisten joukossa, voit tilata blogimme suoraan sähköpostiisi.