20.6.2023

Asia­kas­tyy­ty­väi­syys­tut­ki­muk­sen tulok­set: vai­vat­to­muus ja ajan­sääs­tö avainasemassa

Me Hen­ki­lös­tö­lii­gal­la olem­me sitou­tu­nei­ta tar­joa­maan laa­duk­kai­ta hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­ta yri­tys­asiak­kail­lem­me. Uskom­me vah­vas­ti asia­kas­tyy­ty­väi­syy­den mer­ki­tyk­seen ja sik­si teem­me sään­nöl­li­ses­ti asia­kas­tyy­ty­väi­syys­tut­ki­muk­sia. Vii­mei­sin asia­kas­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lym­me toteu­tet­tiin tou­ko­kuus­sa 2023 ja se kos­ki kulu­nut­ta 12 kuu­kau­den ajan­jak­soa. Olem­me tyy­ty­väi­siä asiak­kai­dem­me aktii­vi­suu­teen, kos­ka kevät­kii­rei­den kes­kel­lä yli 25 % asiak­kais­tam­me vas­ta­si kyse­lyym­me. Haluam­me nyt jakaa kans­san­ne nämä tulok­set ja kiit­tää kaik­kia asiak­kai­tam­me, jot­ka ovat olleet muka­na tutkimuksessa.

Tut­ki­muk­sen mukaan asiak­kaam­me arvos­ta­vat eri­tyi­ses­ti pal­ve­lui­dem­me vai­vat­to­muut­ta ja kykyä sääs­tää aikaa tila­päis­työn­te­ki­jöi­den tar­pees­sa ja rek­ry­toin­neis­sa. Yksi mer­kit­tä­vä syy käyt­tää pal­ve­lu­ja on myös niin sanot­tu rek­ry­toin­ti­väy­lä. Täl­löin vuo­kra­työn­te­ki­jä siir­tyy suju­vas­ti yri­tyk­sen pal­ve­luk­seen, mikä­li yri­tyk­ses­sä tilan­ne vakiin­tuu ja tar­vet­ta osa­taan enna­koi­da pidem­mäl­le. Tämä suun­taus onkin lin­jas­sa Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­la HELAn tut­ki­muk­siin, jois­sa tämä väy­lä vah­vis­tuu vuo­si vuo­del­ta. Ymmär­räm­me, että yri­tys­ten tar­peet voi­vat vaih­del­la, ja pyrim­me tar­joa­maan jous­ta­via ja rää­tä­löi­ty­jä rat­kai­su­ja juu­ri jokai­sen yri­tyk­sen tarpeisiin.

Olem­me iloi­sia sii­tä, että pys­tym­me tar­joa­maan tehok­kai­ta rat­kai­su­ja, jot­ka hel­pot­ta­vat asiak­kai­dem­me arkea ja mah­dol­lis­ta­vat heil­le kes­kit­ty­mi­sen omaan ydin­toi­min­taan­sa. Tämä on ollut yksi tär­keim­mis­tä syis­tä sil­le, mik­si yri­tyk­set valit­se­vat Hen­ki­lös­tö­lii­gan yhteistyökumppanikseen.

 

Tyy­ty­väi­syys on kor­keal­la tasolla

 

Tut­ki­muk­sem­me mukaan 88 % asiak­kais­tam­me on tyy­ty­väi­siä pal­ve­lui­him­me ja toi­min­taam­me. Tämä luku ilah­dut­taa mei­tä ja on osoi­tus työm­me laa­duk­kuu­des­ta sekä kyvys­täm­me vas­ta­ta asiak­kai­dem­me tar­pei­siin. Se osoit­taa kui­ten­kin myös, että vie­lä meil­lä on varaa jat­kaa toi­min­tam­me kehittämistä.

Asia­kas­tyy­ty­väi­syy­den mit­ta­ri­na käy­täm­me myös ylei­ses­ti hyväk­syt­tyä NPS-lukua (Net Pro­mo­ter Sco­re), joka kuvas­taa asiak­kai­dem­me suo­sit­te­lun toden­nä­köi­syyt­tä. Olem­me iloi­sia voi­des­sam­me ker­toa, että Hen­ki­lös­tö­lii­gan NPS-luku täs­sä tut­ki­muk­ses­sa oli 49 (astei­kol­la ‑100–100). Tämä on erin­omai­nen tulos, ja se osoit­taa, että suu­ri osa asiak­kais­tam­me suo­sit­te­lee mei­tä mie­lel­lään muil­le yri­tyk­sil­le. Olem­me kii­tol­li­sia luot­ta­muk­ses­ta, jon­ka olet­te osoit­ta­neet mei­tä koh­taan, ja pyrim­me jat­kos­sa­kin ylit­tä­mään odotuksenne.

 

Ammat­ti­tai­toi­set ja asian­tun­te­vat yhteyshenkilömme

"Yhteydenpito on ollut jämptiä ja nopeaa. Erittäin mainio palvelu."

Asiak­kaam­me arvioi­vat yhteys­hen­ki­löi­dem­me toi­min­taa usei­den kri­tee­rien perus­teel­la, kuten asian­tun­te­mus, ammat­ti­tai­to, tavoi­tet­ta­vuus ja pal­ve­lua­sen­ne. Yhteys­hen­ki­löi­dem­me toi­min­nan kes­kiar­vok­si näi­den osa-aluei­den arvioin­nis­sa saim­me erin­omai­sen tulok­sen, nimit­täin 4,4 (astei­kol­la 1–5). Tämä kor­kea kes­kiar­vo osoit­taa, että yhteys­hen­ki­löm­me ovat ammat­ti­tai­toi­sia ja sitou­tu­nei­ta pal­ve­le­maan asiak­kai­tam­me par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la. Haluam­me var­mis­taa, että asiak­kaam­me saa­vat tar­vit­se­maan­sa apua nopeas­ti ja luo­tet­ta­vas­ti, ja tämä tulos antaa meil­le vah­vis­tuk­sen sii­tä, että olem­me oikeal­la tiellä.

On tär­ke­ää jat­kaa oman työm­me kehit­tä­mis­tä ja omien toi­mi­hen­ki­löi­dem­me kou­lut­ta­mis­ta, kos­ka toi­mim­me vali­koi­duil­la toi­mia­loil­la, ja pel­käs­tään toi­mia­lan sisäl­lä yri­tys­ten tar­peet muok­kaan­tu­vat jat­ku­vas­ti. Olem­me ymmär­tä­neet, että asiak­kaal­le vai­vat­to­muus ja ajan­sääs­tö mer­kit­se­vät muun muas­sa sitä, että löy­däm­me sopi­vat teki­jät nopeal­la­kin aika­tau­lul­la asia­kas­tar­pei­den poh­jal­ta työn­ha­ki­joi­dem­me jou­kos­ta. Samal­la toi­mia­lo­jen ja ammat­tien muu­tok­set haas­ta­vat mei­tä kehit­tä­mään jat­ku­vas­ti eri toi­mia­lo­jen osaamistamme.

 

Arvos­tus työn­te­ki­jöi­täm­me kohtaan

"Työntekijät, joita olemme rekrytoineet, ovat ammattitaitoisia ja motivoituneita. Yhteyshenkilöt ovat ammattitaitoisia, joustavia ja erittäin asiakaspalveluhenkisiä."

Yksi miel­tä läm­mit­tä­vä havain­to tut­ki­muk­ses­tam­me oli asia­kas­yri­tys­tem­me arvos­tus vuo­kra­työn­te­ki­jöi­täm­me koh­taan. Asiak­kaam­me arvioi­vat Hen­ki­lös­tö­lii­gan vuo­kra­työn­te­ki­jöi­den tai Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta rek­ry­toi­dun hen­ki­lös­tön toi­min­taa luo­tet­ta­vuu­den, työ­ai­ko­jen nou­dat­ta­mi­sen, työs­sä kehit­ty­mi­sen, yhteis­työ­tai­to­jen ja hen­ki­lö­koh­tais­ten omi­nai­suuk­sien perus­teel­la. Näi­den kate­go­rioi­den kaik­kien vas­tauk­sien kes­kiar­vo oli kun­nioi­tet­ta­va 4,1 (astei­kol­la 1–5).

"Olen ollut erittäin tyytyväinen vuokratyösuhteessa olevien henkilöiden työsuorituksiin ja ammattitaitoon, ja he ovat sopeutuneet erittäin hyvin myös työyhteisöömme."

Asiak­kaam­me koros­ti­vat eri­tyi­ses­ti työn­te­ki­jöi­dem­me ammat­ti­tai­toa ja työ­mo­ti­vaa­tio­ta. Tämä osoit­taa, että panos­tuk­sem­me rek­ry­toin­ti­pro­ses­sei­hin on tuot­ta­nut hedel­mää. Haluam­me kiit­tää suu­res­ti työn­te­ki­jöi­täm­me hei­dän sitou­tu­mi­ses­taan ja ammat­ti­tai­dos­taan, joi­den ansios­ta asiak­kaam­me arvos­ta­vat yhteis­työ­täm­me enti­ses­tään. Entis­tä parem­mat työn­te­ki­jöi­den ja yri­tys­ten matc­hit ja työn­ha­ki­joi­den osaa­mi­sen ja kehit­ty­mis­po­ten­ti­aa­lin arvioin­ti on meil­le myös mie­le­käs­tä työ­tä, jos­sa pal­kin­to­na on asiak­kai­den koke­ma vai­vat­to­muus ja työn­te­ki­jöi­den työ­tyy­ty­väi­syys.

Avoi­met kom­men­tit anta­vat arvo­kas­ta palautetta

 

Lopuk­si haluam­me nos­taa esiin muu­ta­mia avoi­mia kom­ment­te­ja. Olem­me kii­tol­li­sia asiak­kai­dem­me anta­mas­ta palaut­tees­ta, joka aut­taa mei­tä kehit­tä­mään pal­ve­lui­tam­me entis­tä parem­mik­si. Asiak­kai­dem­me palaut­teis­sa koros­tui eri­tyi­ses­ti yhteis­työm­me jous­ta­vuus, luo­tet­ta­vuus ja ammat­ti­mai­suus. Nämä ovat arvo­ja, joi­ta arvos­tam­me suu­res­ti ja joi­den yllä­pi­tä­mi­seen sitou­dum­me jatkossakin.

"Helppoa, sujuvaa ja nopeaa. Juuri kuten pitää!" "Olemme saaneet sekä varastotyöntekijöitä lyhyellä varoitusajalla että hyvän asiakaspalvelijan rekryttyä." "Kommunikointi vaivatonta ja joustavaa."

Asia­kas­tyy­ty­väi­syys­tut­ki­muk­sen tulok­set ovat roh­kai­se­via ja moti­voi­via. Ne vah­vis­ta­vat, että olem­me oikeal­la tiel­lä tar­jo­tes­sam­me kor­kea­laa­tui­sia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­ta. Tulok­set osoit­ta­vat, että vai­vat­to­muus ja ajan­sääs­tö ovat asiak­kai­dem­me mie­les­tä tär­keim­piä syi­tä vali­ta Hen­ki­lös­tö­lii­ga yhteistyökumppaniksi.

Kii­täm­me kaik­kia asiak­kai­tam­me, jot­ka ovat olleet osa­na tätä tut­ki­mus­ta ja anta­neet meil­le arvo­kas­ta palau­tet­ta. Sitou­dum­me jat­kos­sa­kin kehit­tä­mään pal­ve­lu­jam­me vas­taa­maan tar­pei­tan­ne ja ylit­tä­mään odo­tuk­sen­ne. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on tääl­lä aut­taak­seen tei­tä menestymään!

 

 

 

Hienoa, että olet löytänyt blogimme pariin.

Jos haluat kuulla asiantuntija-ajatuksiamme työelämästä, rekrytoinnista ja työnhausta ensimmäisten joukossa, voit tilata blogimme suoraan sähköpostiisi.