Ajan­koh­tais­ta

Ter­ve­tu­loa Ajan­koh­tais­ta-sivul­lem­me! Tääl­lä pää­set luke­maan innos­ta­via aja­tuk­sia ja oival­luk­sia työ­elä­mäs­tä blo­gien, artik­ke­lei­den ja ladat­ta­vien mate­ri­aa­lien muo­dos­sa. Löy­dät tääl­tä myös asian­tun­ti­joi­dem­me vink­ke­jä työn­ha­kuun ja amma­til­li­seen kehittymiseen.

20.1.2021

Poh­dim­me etä­työn haas­tei­ta ja rat­kai­sem­me sii­hen liit­ty­viä ongel­mia tai har­ha­luu­lo­ja. Lopuk­si ker­rom­me omat vink­kim­me etätyöskentelyyn.

15.9.2020

Rek­ry­Kou­lu­tuk­sen kaut­ta haas­ta­vam­pia­kin paik­ko­ja saa­daan täy­te­tyk­si. Täl­lä ker­taa kou­lu­tet­tiin betonipumppuautonkuljettajia.

19.8.2020

Suo­sit­te­luin­dek­sim­me on 59! Mut­ta mikä on Net Pro­mo­ter Sco­re, eli NPS-luku, ja mik­si sil­lä on väliä?

22.6.2020

Sel­vi­tim­me z‑sukupolven aja­tuk­sia työ­elä­mäs­tä, työ­pai­kois­ta ja nii­den arvois­ta sekä yri­tys­ten työ­paik­kail­moit­te­lus­ta ja sisällöistä. 

14.5.2020

Kut­suim­me nuo­ret kysy­mään asian­tun­ti­jal­tam­me hei­dän miel­tään askar­rut­ta­via kysy­myk­siä vuo­kra­työ­hön liit­tyen. Ida ja Julius kysy­vät, HR-asian­­tun­­ti­­jam­­me Ter­hi vastaa!

11.5.2020

Tilaa Fik­sun rek­ry­toi­jan oppaam­me säh­kö­pos­tii­si ja tee yri­tyk­se­si rek­ry­toin­nis­ta entis­tä tehokkaampaa!

29.4.2020

Rek­ry­toin­nin asian­tun­ti­jat pyyh­ki­vät pölyt pois rek­ry­toin­tiin liit­ty­vien myyt­tien pääl­tä ja pääs­tä­vät aurin­gon­va­lon kome­ros­sa homeh­tu­nei­den käy­tän­tö­jen ylle.

22.4.2020

Nuo­ren työn­te­ki­jän palk­kaa­mi­seen liit­tyy joi­ta­kin eri­tyis­piir­tei­tä, jot­ka on hyvä olla hal­lus­sa. Asian­tun­ti­jam­me antaa vinkkejä!

31.3.2020

Moni­nai­nen tie työn saral­la on tar­jon­nut vies­tin­tä­kon­sult­ti Tar­ja Val­­de-Brow­­nil­­le aimo annok­sen eri­lai­sia näkö­kul­mia ja joi­ta­kin pie­niä mokiakin.

Hienoa, että olet löy­tä­nyt blo­gim­me pariin.

Jos haluat kuul­la asian­tun­ti­ja-aja­tuk­siam­me työ­elä­mäs­tä, rek­ry­toin­nis­ta ja työn­haus­ta ensim­mäis­ten jou­kos­sa, voit tila­ta blo­gim­me suo­raan sähköpostiisi.