Ajan­koh­tais­ta

Ter­ve­tu­loa ajan­koh­tais­ten uutis­ten ja blo­gi­kir­joi­tus­ten pariin! Tääl­lä pää­set luke­maan innos­ta­via uuti­sia ja oival­luk­sia työ­elä­mäs­tä ajan­koh­tais­ten artik­ke­lei­den ja ladat­ta­vien mate­ri­aa­lien muo­dos­sa. Löy­dät tääl­tä myös asian­tun­ti­joi­dem­me vink­ke­jä työn­ha­kuun ja amma­til­li­seen kehittymiseen.

20.6.2023

Uskom­me vah­vas­ti asia­kas­tyy­ty­väi­syy­den mer­ki­tyk­seen ja sik­si teem­me sään­nöl­li­ses­ti asiakastyytyväisyystutkimuksia. 

17.4.2023

Mitä tulee muis­taa, kun hakee kesä­töi­tä? Näil­lä vin­keil­lä onnis­tut kesätyönhaussa!

27.3.2023

Edel­leen ehtii löy­tä­mään kesä­työn­te­ki­jöi­tä. Ota hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys avuksesi!

10.11.2022

Ilman työn­te­ki­jöi­tä ei oli­si yri­tyk­siä – tyy­ty­väi­nen työn­te­ki­jä on kaik­kien etu. Hen­ki­lös­tö­lii­gan vuo­den 2022 työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lyn tulokset.

2.9.2022

Lähes 10 000 vas­taa­jan vuo­kra­työn­te­ki­jä­tut­ki­mus osoit­taa mer­kit­tä­vän muu­tok­sen 15 vuo­den aikana.

13.4.2022

Pereh­dy­tys on rat­kai­se­van tär­keä vai­he uudes­sa kesä­työs­sä aloit­ta­val­le nuo­rel­le työntekijälle.

25.1.2022

Työ­tyy­ty­väi­syys­tut­ki­muk­sel­la seu­raam­me onnis­tu­mis­tam­me työnantajana.

20.1.2022

Hen­ki­lös­tö­lii­ga kas­vat­ti vuon­na 2021 lii­ke­toi­min­taan­sa, Tur­kuun ja Tam­pe­reel­le uudet toimitusjohtajat

Hienoa, että olet löy­tä­nyt blo­gim­me pariin.

Jos haluat kuul­la asian­tun­ti­ja-aja­tuk­siam­me työ­elä­mäs­tä, rek­ry­toin­nis­ta ja työn­haus­ta ensim­mäis­ten jou­kos­sa, voit tila­ta blo­gim­me suo­raan sähköpostiisi.