Yri­tyk­sil­le

Autam­me yri­tys­tä­si kokoa­maan huippujoukkueen!

Etsim­me juu­ri teil­le oikeat yksi­löt jouk­ku­een­ne avain­pai­koil­le, täy­sin tar­pei­den­ne mukaan. Palk­kaa­mal­la työn­te­ki­jät kaut­tam­me sääs­tät­te aikaa, vai­vaa ja työ­nan­ta­jan velvoitteita.

Työn­ha­ki­joil­le

Autam­me sinua työ­elä­män pelikentillä!

Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta osa-aikai­ses­ti tai koko­päi­väi­ses­ti työl­lis­ty­mi­nen on erin­omai­nen tapa pääs­tä kiin­ni työ­elä­mään, hank­kia lisä­an­sioi­ta tai kerä­tä koke­mus­ta eri­lai­sis­ta työtehtävistä.

Työl­lis­täm­me yli 500 työn­te­ki­jää vuodessa!

Pää­sään­töi­ses­ti näil­le aloille:

Ikoni Kiinteisto

Teol­li­suus

Ikoni Kiinteisto

Logis­tiik­ka

Ikoni Kiinteisto

Toi­mis­to

Ikoni Kiinteisto

Kiin­teis­tö

Ikoni Kiinteisto

Pal­ve­lua­la

Työ­nan­ta­jat kertovat:

Ikoni Hipsu Vasen 175x175

Tulok­sel­li­nen yhteis­työm­me on jat­ku­nut jo usean vuo­den ajan – voim­me aina tur­vau­tua Hen­ki­lös­tö­lii­gaan lisä­työ­voi­man rek­ry­toin­nin asioissa.

- Mika Kos­ke­la | Tuo­tan­to- ja kehi­tys­pääl­lik­kö | Oy Lun­den Ab Jalostaja

Referenssi Jalostaja Sininen

Työ­nan­ta­jat kertovat:

Ikoni Hipsu Vasen 175x175

On hie­noa, että Hen­ki­lös­tö­lii­ga kuun­te­lee toi­vei­tam­me ja tekee perus­teel­li­set esi­kar­toi­tuk­set. Saam­me heil­tä juu­ri oikean­lai­sia osaa­jia sil­loin, kun tarvitsemme!

- Riia Sand­ström | Toi­mi­tus­joh­ta­ja | Mar­ti­nex Oy

Referenssi Martinex Sininen

Työ­nan­ta­jat kertovat:

Ikoni Hipsu Vasen 175x175

Hen­ki­lös­tö­lii­gas­ta saam­me apua heti. Jos­kus soi­tam­me vas­ta tors­tai­na ja ker­rom­me, että maa­nan­taik­si tar­vi­taan rei­lus­ti lisä­voi­maa. Aina on saatu!

— Tom Saurén | Toi­mi­tus­joh­ta­ja | Sau­von Säi­ly­ke Oy

Referenssi Sauvo Sininen

Yhtey­den­ot­to­pyyn­tö

Haluat­ko liit­tyä tyy­ty­väis­ten asiak­kai­dem­me joukkoon?

Meis­tä paras hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu perus­tuu aina hen­ki­lö­koh­tai­seen pal­ve­luun ja vah­vaan toi­mia­lao­saa­mi­seen. Teem­me huo­lel­lis­ta taus­ta­työ­tä löy­tääk­sem­me juu­ri tar­pei­ta­si vas­taa­vat työntekijät.

Ota yhteyt­tä alla ole­val­la lomak­keel­la. Käy­dään yhdes­sä läpi yri­tyk­se­si tämän­het­ki­nen sekä tule­vai­suu­den työ­voi­man­tar­ve. Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tyk­sis­sä on eroja!