Yri­tyk­sil­le

Autam­me yri­tys­tä­si kokoa­maan huip­pu­jouk­ku­een!

Tes­taam­me tar­jol­la ole­vien hen­ki­löi­den tai­dot ja etsim­me juu­ri teil­le oikeat yksi­löt jouk­ku­een­ne avain­pai­koil­le, täy­sin tar­pei­den­ne mukaan. Palk­kaa­mal­la työn­te­ki­jät kaut­tam­me sääs­tät­te aikaa, vai­vaa ja työ­nan­ta­jan vel­voit­tei­ta.

Työn­ha­ki­joil­le

Autam­me sinua työ­elä­män peli­ken­til­lä!

Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta osa-aikai­ses­ti tai koko­päi­väi­ses­ti työl­lis­ty­mi­nen on erin­omai­nen tapa pääs­tä kiin­ni työ­elä­mään, hank­kia lisä­an­sioi­ta tai kerä­tä koke­mus­ta eri­lai­sis­ta työ­teh­tä­vis­tä.

Työl­lis­täm­me yli 500 työn­te­ki­jää vuo­des­sa!

Pää­sään­töi­ses­ti näil­le aloil­le:

Ikoni Kiinteisto

Teol­li­suus

Ikoni Kiinteisto

Logis­tiik­ka

Ikoni Kiinteisto

Toi­mis­to

Ikoni Kiinteisto

Kiin­teis­tö

Ikoni Kiinteisto

Pal­ve­lua­la

Yhtey­den­ot­to­pyyn­tö

Haluat­ko liit­tyä tyy­ty­väis­ten asiak­kai­dem­me jouk­koon?

Meis­tä paras hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu perus­tuu aina hen­ki­lö­koh­tai­seen pal­ve­luun ja vah­vaan toi­mia­lao­saa­mi­seen. Teem­me huo­lel­lis­ta taus­ta­työ­tä löy­tääk­sem­me juu­ri tar­pei­ta­si vas­taa­vat työn­te­ki­jät.

Ota yhteyt­tä alla ole­val­la lomak­keel­la. Käy­dään yhdes­sä läpi yri­tyk­se­si tämän­het­ki­nen sekä tule­vai­suu­den työ­voi­man­tar­ve. Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tyk­sis­sä on ero­ja!